Meny

Värmepumpar

Värmepumpar för uppvärmning av bostäder och lokaler använder el och värmeenergin i luft, berg, jord eller vatten för att producera värme. För vissa värmepumpar behöver du först anmäla installationen innan du installerar.

Om du ska installera en värmepump som utnyttjar berg, jord, grundvatten, sjövatten eller havsvatten som värmekälla måste du först anmäla det till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Nyköpings kommun.

Anmälningsplikten gäller inte för värmepumpar som utnyttjar luft som värmekälla.

Gör anmälan i god tid innan du ska inrätta anläggningen. Vid komplett ansökan är handläggningstiden cirka 2–4 veckor. Du bör invänta ett skriftligt beslut från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden innan du påbörjar inrättandet av anläggningen.

Om du inte gör en anmälan före installation kommer du att få betala en miljösanktionsavgift.

e-tjänst för att anmäla värmepump

Bifoga tomtkarta till din anmälan

Vid anmälan ska du bifoga en tomtkarta som visar den planerade platsen för borrhål (bergvärme) eller kollektorslinga (ytjordvärme). På kartan ska även den egna och de närliggande fastigheternas dricksvattenbrunnar, värmepumpsanordningar samt avloppsanordningar ritas in.

Beställ tomtkarta.

Om borrhålet placeras närmare än 10 meter från fastighetsgräns ska även grannyttrande bifogas.

Finns fornlämningar inom 50 meters radie från borrhål eller ledningsdragningar ska samråd ske med länsstyrelsen innan borrning. Kontakta Länsstyrelsen i Södermanland 010-223 40 00.

Använd certifierad brunnsborrare

Brunnsborrare ska vara certifierade. Förteckning över certifierade brunnsborrare finns på SP certifierings webbplats

Avgift för anmälan

Vi tar ut en avgift för handläggning av anmälan, enligt Nyköping kommuns taxa enligt miljöbalken. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Handläggningsavgiften är 2200 kronor.

Efter anmälan

När du gjort din anmälan kontrollerar handläggarna på Miljöenheten att anläggningens köldmedium och köldbärarvätska är lämpliga för ändamålet och att du vidtar tillräckliga skyddsåtgärder så att till exempel vattentäkter i närheten inte påverkas. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Miljöenheten

0155 24 89 20
miljo@nykoping.se

Öppettider: mån-fre 9-16
Lunchstängt 12-13

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter