Meny

Uppvärmning

Det finns olika uppvärmningsalternativ att välja mellan. Alternativen kostar olika mycket men det handlar också om vilken bekvämlighet du vill ha och vilka möjligheter som finns för just ditt hus. 

Läs mer om uppvärmningsalternativ på Energimyndighetens webbplats

Värmepump i Nyköpings kommun

En värmepump kan minska dina uppvärmningskostnader. Du får också en positiv miljöeffekt när du förbrukar mindre elenergi eller icke förnyelsebar energi. 

Anmäl till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden innan du installerar värmepump

För att få anlägga och driva en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, grund- eller ytvatten behöver du anmäla det till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Nyköpings kommun.

Det är Miljöenheten på Samhällsbyggnad som hanterar anmälan. Använd e-tjänsten eller skicka in blanketten i god tid innan anläggningen inrättas. Vid komplett ansökan är handläggningstiden cirka 2–4 veckor.

Om anmälan inte görs före installation kommer du att få betala en miljösanktionsavgift.

Bifoga tomtkarta till din anmälan

Vid anmälan ska du bifoga en tomtkarta som visar den planerade platsen för borrhål (bergvärme) eller kollektorslinga (ytjordvärme). På kartan ska även den egna och de närliggande fastigheternas dricksvattenbrunnar, värmepumpsanordningar samt avloppsanordningar ritas in.

Beställ tomtkarta.

Om borrhålet placeras närmare än 10 meter från fastighetsgräns ska även grannyttrande bifogas.

Finns fornlämningar inom 50 meters radie från borrhål eller ledningsdragningar ska samråd ske med länsstyrelsen innan borrning. Kontakta Länsstyrelsen i Södermanland 010-223 40 00.

Använd certifierad brunnsborrare

Brunnsborrare ska vara certifierade. Förteckning över certifierade brunnsborrare finns på SP certifierings webbplats

Avgift för anmälan

För handläggning av anmälan tas en avgift ut enligt Nyköping kommuns taxa enligt miljöbalken. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Handläggningsavgiften är 2200 kronor.

Efter anmälan

När du gjort din anmälan kontrollerar handläggarna på Miljöenheten att anläggningens köldmedium och köldbärarvätska är lämpliga för ändamålet och att du vidtar tillräckliga skyddsåtgärder så att till exempel vattentäkter i närheten inte påverkas. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Vedeldning

Att elda med ved är klimatsmart om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning så att utsläppen blir så låga som möjligt. För att minska kostnaderna och utsläppen är det viktigt att vedpanna är rätt dimensionerad, installerad och intrimmad för att passa ditt hus. 

Med en ackumulatortank ökar effektiviteten, verkningsgraden, samtidigt som miljöutsläppen minskar. Innan du installerar en ny vedpanna i ett äldre hus är det bra att försöka minska behovet av uppvärmning genom bättre isolering till exempel, så att behovet av värme minskar.

Ta del av Energimyndighetens information om vedelning och deras test av olika vedpannor. 

Läs mer om anmälan och bygglov för att installera en vedpanna eller kamin.

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Miljöenheten

För frågor om anmälan
0155-24 89 20
miljo@nykoping.se

Klimat- och energirådgivning

Rådgivaren är placerad i Trosa kommun

0156-520 00 (växel)
ekr@ostrasormland.se

Öppettider telefonrådgivning:

Måndag till fredag
kl 08:00 - 17:00

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter