Tillsyn enligt Plan- och bygglagen

Bygglovenheten har, på uppdrag av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, tillsynsansvar över bland annat plan- och byggplanen. Vi gör tillsyn på bland annat lekplatser, ovårdade tomter och hissar, rulltrappor och portar

I tillsynsarbetet ingår både egen tillsyn samt tillsyn efter anmälan.

Att till exempel bygga, riva eller göra större förändringar i marken utan lov och/eller startbesked är olovligt i de fall åtgärden kräver detta.

Det utförda kan då behöva rivas eller återställas. I vissa fall kan frågan om byggsanktionsavgift bli aktuell.  

Vill du anmäla?

Du kan anmäla en olovlig byggnation eller annan åtgärd som du tror strider mot plan- och bygglagen till oss på Bygglovenheten genom att använda e-tjänsten.

Du kan även mejla oss via bygglov@nykoping.se, eller ringa oss på 0155-24 82 50.

Vid en anmälan kan du välja om du vill vara anonym eller inte. Tänk på att du inte ska lämna några personuppgifter, adress, eller mejladress om du vill vara anonym.

Så hanterar Bygglovenheten en anmälan

Bygglovenheten tar först ställning till om det som är anmält är olovligt eller inte. Om inget olovligt har skett så kommer vi att avskriva ärendet. 

Vanliga åtgärder fastighetsägaren kan bli uppmanad att göra är att riva, återställa eller ansöka om bygglov i efterhand. I de fall fastighetsägaren lämnar in en bygglovsansökan i efterhand gör vi en vanlig bygglovsprövning. I dessa fall prövar vi även frågan om byggsanktionsavgift.

Anmäl ett tillsynsärende

Tillsyn

Lekplatser och enkelt avhjälpta hinder

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tillsynsansvar över lekplatser och fasta lekanordningar enligt Plan- och bygglagen.

I tillsynsansvaret ingår det att se till att nya och ändrade lekplatser uppfyller kraven på bland annat säkerhet, tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

Upptäcker du brister eller skador på en lekplats kan du göra en anmälan.

Enkelt avhjälpta hinder

Plan- och bygglagen säger att publika lokaler och allmänna platser ska vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Därför finns det också krav på att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas.

Några exempel på enkelt avhjälpta hinder kan vara mindre nivåskillnader eller trappsteg, höga trösklar, bristande utformning av orienterande skyltning, tunga dörrar eller bristande kontrast- och varningsmarkering.

Läs mer om enkelt avhjälpta hinder hos Boverket.

Upptäcker du brister i en publik lokal eller på en allmän plats är du välkommen att göra en anmälan till oss.

Anmäl en lekplats eller enkelt avhjälpta hinder

Använd vår e-tjänst för att anmäla en lekplats eller enkelt avhjälpta hinder.

Du behöver inte logga in för att anmäla ett tillsynsärende. Om du vill kan du också vara anonym.

 

Hissar, rulltrappor och portar

Hissar, rulltrappor och andra motordrivna anordningar så som portar måste besiktas regelbundet. 

Om en hiss, rulltrappa, port eller liknande anordning blir underkänd vid besiktningen gör Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillsyn.

Fastighetsägaren kontaktas och anordningen måste omedelbart stängas av, för att undvika olyckor. Användningsförbud på en hiss kan också bli en fråga för Arbetsmiljöverket.

Motordrivna anordningar

Exempel på motordrivna anordningar är:

  • Hissar, rulltrappor och rullramper
  • Linbaneanläggningar
  • Motordrivna portar, dörrar, galler och grindar
  • Rörliga väggar
  • Stationära sopsugar och sopskruvar

Läs mer om hissar och motordrivna anordningar hos Länsstyrelserna.

Fastighetsägaren ansvarar för att följa regler

Det är alltid fastighetsägarens ansvar att se till att hissar, rulltrappor och andra motordrivna anordningar besiktas regelbundet.

Besiktningen ska säkerställa att anordningen uppfyller de krav som finns. Ett fristående besiktningsorgan ska göra besiktningen. Om brister som har direkt betydelse för säkerhet och hälsa blir upptäckta i besiktningen ska protokollet skickas till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Användningsförbud och sanktionsavgift

Brister i besiktningen kan leda till användningsförbud. Om anordningen används ändå kan det bli fråga om en sanktionsavgift.

 

Ovårdade tomter

Enligt Plan- och bygglagen ska tomter och byggnaders yttre vara i vårdat skick. Tomter ska skötas så att risken för olycksfall begränsas och att det inte uppstår betydande olägenheter för omgivningen och trafiken. Byggnadsverk ska underhållas så att utformning och tekniska egenskaper bevaras.

Om en tomt efter platsbesök bedöms vara ovårdad (till exempel om tomten är skräpig eller om byggnaden är förfallen) kontaktar vi fastighetsägaren och ber denna vidta åtgärder.

Vid tillsyn av ovårdade tomter och förfallna byggnader kan det leda till åtgärdsföreläggande, förbud mot användning och till slut rivningsföreläggande. Ibland kan det också bli aktuellt med vite och beslut om att en åtgärd ska genomföras på fastighetsägarens bekostnad.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

E-post: bygglov@nykoping.se

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

 

Boka telefontid

Du kan boka 30 minuters rådgivning, via telefon eller videolänk.
Jämna veckor – Torsdagar
Ojämna veckor – Tisdagar
Klockan 15-19

Boka rådgivning via e-tjänst

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter