Meny

Tillgänglighet

Hus, platser och lokaler ska vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Det betyder att den byggda miljön också ska kunna användas av personer som använder till exempel rullstol, rollator eller käpp och personer med nedsatt syn, hörsel eller annan orienteringsförmåga.

Vilka regler gäller?

Det finns flera olika regelverk som bestämmer vilka krav på tillgänglighet som ställs för olika sorters byggnader och verksamheter. Bland dessa regelverk finns FN-konventionen, Plan- och bygglagen (PBL), Plan- och byggförordningen (PBF) och Boverkets byggregler (BBR). Från och med den 1 januari 2015 ingår också bristande tillgänglighet i Diskrimineringslagen (2008:567).

Reglerna innebär till exempel att bostäder ska utformas så att det går att röra sig med en rullstol och att det ska finnas hiss eller annan lyftanordning i vissa byggnader.

Undantag från krav på tillgänglighet

Nästan alla byggnader omfattas av tillgänglighetskraven, men det finns vissa undantag. Du kan läsa mer om undantagen hos Boverket.

Byggherrens ansvar

Det är byggherren som ansvarar för att kraven på tillgänglighet uppfylls. Bristande tillgänglighet kan bli en fråga om diskriminering enligt diskrimineringslagen, och kommunen har ansvar för att bedriva tillsyn inom så kallade enkelt avhjälpta hinder. 

Här kan du läsa mer om enkelt avhjälpta hinder.

Ibland behövs sakkunnigintyg

För större byggnader behövs det ofta ett intyg om att kraven på tillgänglighet är uppfyllda. Intyget skrivs av någon som är en certifierad sakkunnig, ungefär som när en kontrollansvarig intygar att bygget gått rätt till. 

Tips och råd

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

För snabbare hantering, skicka e-post.
Vi svarar oftast inom två arbetsdagar.

bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 NYKÖPING

 

Öppettider

Boka telefontid till torsdagar
Boka möte med bygglovhandläggare
för personlig rådgivning.
kl 15.00-19.00 en torsdag

Bokning sker via e-tjänst.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter