Meny

Överklagan - bygglov

Om du inte är nöjd med ditt eller grannens lovbeslut eller förhandsbesked har du möjlighet att överklaga beslutet. Det innebär att du begär att Länsstyrelsen överprövar Bygglovenhetens beslut och kontrollerar att allt gått rätt till i beslutsprocessen. Här nedan kan du läsa mer om hur det går till och vad som händer efter att du lämnat in din överklagan.

Hur du överklagar

I din överklagan ska du ange vilket beslut du vill överklaga och ärendets diarienummer. Skriv varför du anser att beslutet är oriktigt och hur du vill att det ska ändras. Om du har handlingar som stöder din uppfattning ska du skicka med dem. Din adress, telefonnummer och underskrift ska finnas med i din överklagan. 

Har vi skickat ett delgivningskvitto till dig? I så fall har du tre veckor på dig att överklaga efter att du tagit del av beslutet. Ditt överklagande måste komma in till Nyköpings kommun inom tre veckor från den dag du skrivit under och skickat in delgivningskvittot som följde med beslutet. 

Har vi inte skickat något delgivningskvitto till dig? Du kan ändå ha rätt att överklaga beslut om bygglov eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt överklagande senast fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar. 

Överklagan skickas till

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

Du kan också skicka in din överklagan per e-post till bygglov@nykoping.se.

När din överklagan kommer in kontrollerar vi så att den har kommit in i tid och kopplar ihop den med det aktuella beslutet. Sedan skickar vi vidare ärendet till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen handlägger ärendet

Hos Länsstyrelsen fördelas ärendet till en handläggare. Handläggaren är ofta en jurist men ofta deltar även arkitekter, antikvarier eller miljövetare.

Ett ärende kan av olika skäl ta både längre och kortare tid, men enligt regeringens mål ska:

  • 75 % av ärendena avgöras inom 4 månader
  • 90 % av ärendena avgöras inom 6 månader

När beslutet är fattat skickas det till parterna och kommunen.

Vad händer sedan?

Länsstyrelsen kan till exempel besluta att avvisa överklagan eller att kommunen ska handlägga ärendet på nytt. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen och sedan vidare till Mark- och miljööverdomstolen. 

Tips och råd

  • Om du tycker att det verkar svårt att göra en överklagan kan du givetvis anlita ett ombud som hjälper dig.

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

För snabbare hantering, skicka e-post.
Vi svarar oftast inom två arbetsdagar.

bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 NYKÖPING

 

Öppettider

Boka telefontid till torsdagar
Boka möte med bygglovhandläggare
för personlig rådgivning.
kl 15.00-19.00 en torsdag

Bokning sker via e-tjänst.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter