Grannars möjlighet att påverka

Som granne har du nästan alltid möjlighet att på något sätt påverka eller göra din röst hörd om vad som byggs bredvid din tomt. Detta kan ske genom så kallade grannehöranden eller överklaganden. Tänk på att som princip bör fastighetsägarens möjlighet att bestämma över sin fastighet komma i främsta hand.

Grannehörande

Ibland måste Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden informera grannar och andra berörda sakägare innan de beslutar om bygglov eller förhandsbesked. Synpunkterna används sedan som underlag för beslutet, och ibland kan sökanden behöva göra ändringar innan lovet kan beviljas.

Använd gärna vår e-tjänst när du ska lämna svar på ett grannehörande. Där hittar du också tillgång till handlingarna som grannehörandet baseras på. Har du inte möjlighet att använda vår e-tjänst är du välkommen att istället kontakta oss via e-post, bygglov@nykoping.se, eller ring Kundservice på telefonummer, 0155-24 80 80.

Tänk på att om du har en negativ synpunkt, så kallad erinran, måste den inkomma skriftligt till Bygglovenheten.

Lämna svar

När ska grannar få yttra sig?

  • Om sökanden vill bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter.
  • Om sökanden vill bygga något som inte stämmer överens med områdets detaljplan eller områdesbestämmelser.
  • Om åtgärden kräver bygglov och området saknar detaljplan eller områdesbestämmelser.

Vem får yttra sig?

Vem och hur många som får yttra sig beror på tomtens läge och åtgärdens omfattning. Till exempel hörs oftast närmaste grannen när det gäller ett byggnadsverks placering i förhållande till tomtgräns, medan avvikelser från detaljplan eller områdesbestämmelser kan innebära att alla som bor runt omkring ska höras.

Kungörelse och överklagan

När ett lov blivit beviljat meddelas det i Post- och Inrikes Tidningar, och ett brev skickas till de som lämnat in så kallade erinran, det vill säga negativa synpunkter. Mer information hittar du under Kungörelse om bygglov

Är du missnöjd med grannens lov eller tycker du att dina synpunkter inte hörsammats har du rätt att överklaga beslutet till Länsstyrelsen. Mer information om hur du överklagar och om hur processen går till hittar du på sidan Överklagan - bygglov.

Anmäla ett svartbygge eller en ovårdad fastighet?

Om du misstänker att grannen byggt utan lov eller tycker att granntomten är skräpig har du möjlighet att anmäla detta till kommunen för att upprätta ett tillsynsärende. Mer information om hur det går till och vad som händer sen hittar du under Tillsyn enligt Plan- och bygglagen.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

E-post: bygglov@nykoping.se

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

 

Boka telefontid

Du kan boka 30 minuters rådgivning, via telefon eller videolänk.
Jämna veckor – Torsdagar
Ojämna veckor – Tisdagar
Klockan 15-19

Boka rådgivning via e-tjänst

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter