Bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan

Utanför detaljplan finns det mer frihet att bygga utan bygglov. Ibland kan det dock finnas områdesbestämmelser som anger utökad bygglovsplikt.

Tillbyggnad av huvudbyggnad eller komplementbyggnad och nybyggnad av komplementbyggnad kan vara bygglovsbefriat på tomter som ligger utanför detaljplan. Förutsatt att det inte finns bestämmelser för området som anger bygglovsplikt och att tomten inte ligger inom så kallad sammanhållen bebyggelse.

Använd vår karta för att ta reda på om det finns en detaljplan i ditt område. Om du är osäker är du välkommen att kontakta oss.

Tillbyggnad av huvudbyggnad eller komplementbyggnad

För att du ska få göra en tillbyggnad utan bygglov måste följande kriterier vara uppfyllda:

 • tillbyggnaden ska byggas utanför detaljplan och utanför ett område med sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs
 • tillbyggnaden ska byggas i ett område som inte omfattas av områdesbestämmelser som kräver bygglov för den planerade åtgärden
 • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus
 • tillbyggnaden ska vara liten
 • tillbyggnaden ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns

Läs mer om tillbyggnader utanför detaljplan hos Boverket.

Gör en anmälan

Nybyggnad av komplementbyggnad

För att du ska få göra en komplementbyggnad utan bygglov utanför detaljplan och områdesbestämmelser måste följande kriterier vara uppfyllda:

 • komplementbyggnaden ska byggas utanför detaljplan och utanför ett område med sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs
 • komplementbyggnaden ska byggas i ett område som inte omfattas av områdesbestämmelser som kräver bygglov för den planerade åtgärden
 • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus
 • komplementbyggnaden ska inte dominera över bostadshuset, det ska alltså vara tydligt att det är ett komplement
 • komplementbyggnaden ska vara fristående
 • komplementbyggnaden ska placeras i omedelbar närhet till bostadshuset
 • komplementbyggnaden ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns

Läs mer om komplementbyggnader utanför detaljplan hos Boverket.

Gör en anmälan

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring är bygglovsbefriade utanför detaljplan. De flesta ekonomibyggnaderna kräver inte heller anmälan, men ska uppfylla krav som ställs i bygglagstiftningen.

Läs mer om ekonomibyggnader hos Boverket.

Förberedelser inför anmälan

Situationsplan

För de flesta åtgärderna behövs en situationsplan. Situationsplanen visar var på tomten åtgärden kommer att utföras/byggnaden kommer att placeras och vilka avstånd som finns till tomtgräns och byggnader.

Vilket underlag situationsplanen ska bygga på varierar beroende på vad du ska göra, men du kan alltid beställa materialet från bygglovenheten.

Här hittar du mer information om våra kart- och mättjänster.

Det här behöver du lämna in:

Använd gärna vår e-tjänst när du gör din anmälan. Du kan också skicka handlingarna via e-post till bygglov@nykoping.se eller per post till bygglovenheten.

 • Anmälningsblankett
  Fyll i personuppgifter, kryssa i vilken typ av åtgärd du anmäler och beskriv åtgärden så utförligt som möjligt. Glöm inte att fylla i kontaktuppgifter såsom telefonnummer och e-postadress och tänk på att blanketten måste vara signerad.
 • Situationsplan i skala 1:400
  Måttsätt byggnaden och ange minst tre avstånd i rät vinkel till tomtgränsen. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten. Redovisa husets höjd genom att ange plushöjden (höjden över den genomsnittliga medelvattennivån) för den färdiga golvnivån.
 • Planritning i skala 1:100
  Alla våningsplan i byggnaden ska redovisas. Planritningen över entréplanet ska vara möblerad. Ritningarna ska vara måttsatta så att byggnadens area kan räknas ut. Entréplanet ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga.
 • Fasadritning i skala 1:100
  Alla befintliga marknivåer och fasader ska redovisas. Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer.
 • Sektionsritning i skala 1:100
  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.
 • Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen. 

Grannars godkännande

Grannar kan godkänna att bygglovsbefriade komplementbyggnader och tillbyggnader placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Godkännandet måste då ges av samtliga lagfarna ägare som skriver under, förslagsvis en daterad situationsplan med åtgärden inritad samt på fasadritning som vetter mot granne.

Godkännandet lämnas in i samband med anmälan. Avståndet till allmän platsmark (exempelvis park eller gata) får aldrig vara mindre än 4,5 meter. Då behöver du söka bygglov.

Beslut inom 4 veckor

Från att anmälan är komplett kan du räkna med att få ett beslut inom 4 veckor.

Tips och råd

 • Om byggnaden ska användas som bostad måste den uppfylla plan- och bygglagens krav på tillgänglighet för rörelsehindrade och kraven på bostadsutformning i Boverkets byggregler. Läs mer på Boverkets hemsida.
 • Om din anmälan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare, det innebär att du kan sätta igång tidigare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

E-post: bygglov@nykoping.se

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

 

Boka telefontid

Du kan boka 30 minuters rådgivning, via telefon eller videolänk.
Jämna veckor – Torsdagar
Ojämna veckor – Tisdagar
Klockan 15-19

Boka rådgivning via e-tjänst

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter