Tomträtt

Att vara tomträttsinnehavare innebär att du har rätt att utnyttja marken på i stort sett samma sätt som en ägare till en fastighet. Skillnaden är att du inte äger tomträtten.

Du hyr tomrätt genom tomträttsavtal med kommunen och betalar en årlig avgift, en så kallad tomträttsavgäld. Hos Mark- och exploateringsenheten i Nyköpings kommun kan du få information om tomträtterna, hur avgiften till kommunen för tomträttsupplåtelsen beräknas, avgiftens storlek och när ändring av avgiften kommer att ske.

Hur långa är avtalen?

Tomträttsavgälden är oförändrad under en bestämd tid, en s k avgäldsperiod. I Nyköping är den perioden antingen 10 eller 20 år. När avtalstiden går ut erbjuds tomträttshavaren som regel ett tilläggsavtal som förlänger tomträttsavtalet med tio respektive tjugo år. Då regleras också storleken på tomrättsavgälden.

Hur beräknas avgiften?

Tomträttsavgälden grundar sig på ett markvärde och en avgäldsränta, avgälden varierar mellan olika stadsdelar beroende på att markvärdet är olika i olika områden.

Uppsägning

Som tomträttshavare kan du inte säga upp tomträttsavtalet.

Deklaration

Tomträttsavgälden är avdragsgill i självdeklarationen på samma sätt som räntor på lån i tomträtten. Alla privatpersoner som har en tomträtt får varje år en kontrolluppgift där det framgår hur stor avgiften varit under föregående år.

Inskrivning

Tomträttsavtal och tilläggsöverenskommelser skrivs vanligtvis in hos Inskrivningsmyndigheten. Detta sköts av Mark- och exploateringsenheten.

Försäljning eller ägarbyte

Som tomträttshavare har du rätt att sälja din tomträtt. Vid alla ägarbyten (försäljning, bodelning, gåva eller liknande) måste du anmäla ägarbyte till kommunen och skicka in en kopia av överlåtelsehandlingen. Sker försäljningen via mäklare har dessa oftast egna blanketter och sköter detta.

Blankett om ägarbyte skickas till:
Nyköpings kommun
Mark- och exploateringsenheten
611 83 Nyköping

Eller via e-post till mex@nykoping.se

Friköp

Som tomträttshavare har du rätt att friköpa din tomträtt av kommunen. Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Mark- och exploateringsenheten

E-post: mex@nykoping.se

Telefon Kundservice: 0155-24 80 80

Telefontid: Vardagar kl. 09.00-16.00

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter