Rökfria miljöer

För att skydda människor för passiv rökning och för att avnormalisera rökningen i samhället finns det miljöer där det enligt tobakslagen är förbjudet att röka. Genom att respektera förbjudet bidrar du till en mer hälsosam miljö och motverkar att barn och ungdomar börjar röka. 

Tobakslagen förbjuder rökning i vissa offentliga miljöer och gemensamhetslokaler.

Följande miljöer ska vara rökfria

 • Barn- och ungdomsverksamhet
  Lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem.
 • Hälso- och sjukvård.
  Lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård.
 • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.
 • Kollektivtrafik.
  På färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel. Bestämmelser avser också sovkupéer på tåg.
 • Restauranger och andra serveringsställen
  I restauranger och på andra serveringsställen, utom när servering sker utomhus.
 • Allmän sammankomst och offentlig tillställning
  I andra lokaler än ovanstående som används när en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning som avses i 2 kap. 1-3 §§ ordningslagen (1993:1617) anordnas och i lokaler som är avsedda att användas av den som deltar i sammankomsten eller tillställningen. . Exempelvis teater- och bioföreställningar, konserter, idrottstävlingar, marknader och mässor.
 • Tillträde för allmänhet
  I andra lokaler än ovanstående om allmänheten har tillträde till lokalerna.
 • Hotell och tillfällig bostad
  Ett visst antal av de rum som upplåts ska vara rökfria.

Tobaksrök är sedan länge känt att bidra till stora hälsorelaterade problem så som lungcancer, hjärt- kärlsjukdomar och lungsjukdomen KOL. För att förebygga detta finns tobakslagen som är en skyddslagstiftning. Den begränsar rökning i vissa lokaler och utrymmen och finns bland annat till för att motverka att barn och ungdomar börjar röka. Den är också till för att underlätta för allmänheten, folk med astma, allergier eller andra känsliga personer att kunna vistas i offentliga rum utan att utsättas för passiv rökning.

Rökfria miljöer på uteserveringar

Lokalägares ansvar

Det är den som äger eller på annan grund förfogar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus som omfattas av rökfria miljöer som är ansvarig för att reglerna om rökfria miljöer följs.

I första hand är det den som är lokalansvarig som tydligt ska markera var rökning är respektive inte är tillåten. Den ansvarige, eller en företrädare för denne som ser någon som röker där rökning inte är tillåten bör vid behov informera eller tillrättavisa personen om rökförbudet. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får personen avvisas.
Ägaren eller den som bedriver verksamhet på platser som omfattas av reglerna om rökfria miljöer avgör i enlighet med lagen var rökning ska vara förbjuden. Den som är ansvarig för sådana lokaler eller utrymmen avgör också om det finns skäl för undantag från kravet på rökförbud. Ansvarig tillsynsmyndighet ska överväga om ägaren eller motsvarande gjort en bedömning som överensstämmer med lagen.

Rökning på uteserveringar

Sedan juni 2005 är det förbjudet att röka på alla serveringar inomhus där man serverar mat och dryck och dit allmänheten har tillträde. Rökförbudet gäller oavsett om det serveras alkohol eller inte och även om verksamheten är tillfällig, eller om den drivs av en ideell förening. Förbudet omfattar även vattenpipor.

Uteservering eller servering inomhus?

Definitionen av vad som klassas som inomhus respektive utomhus för en lokal med avseende på rökning är inte detaljstyrd i tobakslagen (1993:581). Som vägledning kan följande anges:

Rökförbudet gäller vid servering inomhus, det vill säga i lokaler som omges av tak och väggar på alla sidor, oavsett om dessa är permanenta eller inte. Det betyder att förbudet också gäller för till exempel serveringstält och inglasade verandor. För att miljöförvaltningen ska bedöma en lokaldel som uteservering, och tillåta rökning, krävs att den helt saknar tak eller att halva väggy­tan (50 procent) är öppen. Då kan exempelvis lokaldelen ha två väggar helt öppna eller samtliga fyra väggar vara till hälften öppna för luftpassage.

Vem ansvarar för att rökförbudet följs?

Det är ägaren till restaurangen eller den som tillfälligt hyr verksamheten som ansvarar att rökförbudet följs. Detta kan ske genom att inte ha askkoppar framme, sätta upp skyltar med rökförbud och att informera personalen om motiven till rökförbudet. Det är kommunen som har tillsynsansvaret för att tobakslagen följs.

Vad händer om en restaurang ändå tillåter rökning?

Om bestämmelserna om rökförbud inte följs kan miljö- och hälsoskyddsnämnden kräva att ägaren vidtar åtgärder som gör att lagen följs. Till kraven på ändringar kan kopplas ett slags böter som kallas vite. Tillåter ägaren rökning i lokalen trots kommunens krav kan ägarens la­glydighet ifrågasättas. Därmed kan också ett eventuellt serveringstillstånd för alkohol ifrågasät­tas, eftersom laglydnad är ett krav för att ha serveringstillstånd.

Syfte med lagen

Syftet med lagstiftningen är att skydda allmänheten och personal från att bli utsatt för tobaksrök och passiv rökning. Förbudet syftar särskilt till att ge ungdomar bättre tillgång till rökfria miljöer.

Ny tobakslagstiftning på gång

En ny tobakslagsstiftning har sedan länge varit under framtagande och nya regler kring försäljning och märkning av tobak har redan börjat gälla. Läs mer om detta i tobakslagen (1993:581) och Folkhälsomyndigheten- Rökfria miljöer. ( baka in länken i texten )

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Miljöenheten

0155 24 89 20
miljo@nykoping.se

Öppettider: mån-fre 9-16
Lunchstängt 12-13

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: