Radon

Radon märks inte men ökar risken att drabbas av lungcancer. Vi kan hjälpa dig att mäta radonhalten i ditt hus. Hos oss kan du också beställa resultat från tidigare mätningar.

 

 

Vad är radon?

Radon är en osynlig och luktfri ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Det finns nästan överallt i jordskorpan, om än oftast i låg halt.

Radonhalten mäts i enheten Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). 1 Bq/m3 innebär att en atom sönderfaller per sekund i varje kubikmeter luft.

Radon finns både i mark, vatten och i luften. I bostäder kan radon komma från tre olika källor:

  • Marken under och runt huset
  • Byggnadsmaterialet
  • Vattnet som används i hushållet

Beställ radonprotokoll

Vi på Miljöenheten har under flera år kartlagt radonförekomster i flerbostadshus och villor i Nyköpings kommun. Kontakta oss om du vill ta del av tidigare mätningar. Snabbast service får du om du har fastighetsbeteckningen till hands.

Beställ en radonmätning


Du som bor i småhus kan få en kostnadsfri mätning av radonhalt i inomhusluften, om kommunen inte har gjort någon mätning efter den 1 januari 1994.

Den vanligaste metoden är att använda små mätdosor, så kallade spårfilmsdosor, som du beställer från oss. I nybyggda hus (hus byggda efter 1994), flerbostadshus och i hus där radonmätning gjorts år 1994 eller senare får du själv betala för mätningen.

Du får också betala själv om du vill mäta radonhalten i dricksvatten.

Lägre pris om vi sköter mätningen.

Kontakta oss även om du inte är berättigad till gratis mätning. Om kommunen administrerar mätningen ger det en viss rabatt hos laboratoriet. Kommunen får då även en kopia av mätresultatet, som blir en offentlig handling.

När bör du mäta radonhalten?


För att radonmätningar ska vara tillförlitliga ska dessa göras under eldningssäsong, det vill säga under perioden 1 oktober–30 april.

Mätningen ska genomföras under minst två månader och måste alltså påbörjas senast i slutet av februari eller tidigast i oktober. Däremot kan du beställa mätning året runt från oss (även om det kan dröja innan mätarna kommer).

Mätföretagen kan själva ge ut korttidsmätare som ger en ungefärlig radonhalt. De kan användas året runt men dessa får du beställa själv från ett mätföretag. Sådana mätvärden läggs inte in i kommunens register eftersom de inte följer gällande metodanvisning. Av samma anledning kan de inte heller användas för bidragsansökan.

Mätning bör göras i alla bostäder, i varje fall om du har mark under golvet i någon del av bostaden eller om huset till någon del är byggd med blågrå lättbetong.

Särskilt viktigt att mäta är det:

  • inför försäljning av bostaden (gör det i god tid så behöver inte snabbmätning tas till, den är både sämre och dyrare)
  • vid husköp
  • vid ny-, om- och tillbyggnad
  • om du vet eller misstänker att huset ligger i ett område med höga halter av markradon eller är byggt med blåbetong
  • vid förändring av ventilation eller uppvärmningssystem om du får ditt dricksvatten från en egen bergborrad brunn (det kommunala vattnet är kontrollerat). 

Radonbidrag

Regeringen har i år (2018) beslutat att återinföra bidraget för radonsanering i småhus. Syftet med bidraget, som kan sökas från och med den 1 juli 2018, är att minska radonhalten i en- och tvåbostadshus.

Bidraget täcker 50 procent av skäliga åtgärdskostnader upp till 25 000 kr. Efter slutförd sanering ska radonhalten i inomhusluften vara högst 200 becquerel per kubikmeter.

Radonbidraget kan sökas hos Länsstyrelsen. Bidrag får inte lämnas för åtgärder som påbörjats innan en ansökan om bidrag har kommit in till länsstyrelsen.

Förordning om bidrag till åtgärder mot radon i småhus träder i kraft den 1 juli 2018.

Mer information om radonbidraget kan hittas på Boverkets hemsida via denna länk

Radonkartan för Nyköping (öppna länken och klicka på radonkarta

Boverkets webbplats "Radonguiden" 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Miljöenheten

0155 24 89 20
miljo@nykoping.se

Öppettider: mån-fre 9-16
Lunchstängt 12-13

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter