Meny

Radon

Radon märks inte men ökar risken att drabbas av lungcancer. Vi kan hjälpa dig att mäta radonhalten i ditt hus. Hos oss kan du också beställa resultat från tidigare mätningar.

 

 

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som bildas när radium i berggrunden sönderfaller. När radongasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar. Dessa kan orsaka lungcancer. Radon i kombination med rökning ökar risken. För att veta vilka radonhalter som finns i en bostad eller lokal behöver man mäta radonhalten. 

Folkhälsomyndigheten har fastställt ett riktvärde för högsta tillåtna radonhalt i befintliga bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål. Om årsmedelvärdet överstiger 200 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3), bör radonhalten i bostaden eller lokalen anses utgöra olägenhet för människors hälsa.

Har du ett årsmedelvärde som är högre, bör du göra åtgärder som minskar radonhalten. Läs mer om radon på Boverkets hemsida.

Var finns radon?

 • Marken under och runt huset
 • Byggnadsmaterial (exempelvis blåbetong)
 • Radon kan också finnas i vatten från djupborrade brunnar. När du spolar vatten som innehåller radon avgår gasen till inomhusluften.

På markradonkartan kan du se vilken bedömd risk det är för radon där du bor. 

När bör du mäta radonhalten?

Mät radon genom långtidsmätningar minst två månader men gärna tre månader under mätperioden som löper från den 1 oktober till den 30 april.

Du rekommenderas särskilt att mäta radonhalten:

 • Vid ny-, om- och tillbyggnad
 • Om du vet eller misstänker att huset ligger i ett område med höga halter av markradon eller är byggt med blåbetong
 • Vid husköp
 • Inför försäljning av bostaden
 • Du som bor i lägenhet

Om du bor i ett flerbostadshus (lägenhet) är det, enligt miljöbalken, fastighetsägaren som har ansvaret för att kontrollera och åtgärda så att radonhalten inomhus är lägre än 200 Bq/m3. Att känna till radonhalten i inomhusluften ingår i miljöbalkens krav på fastighetsägarens egenkontroll av verksamheten.

Beställ en radonmätning

Du som vill göra en radonmätning i ditt hus eller i din lägenhet kan beställa så kallade spårfilmsdosor för långtidsmätning genom oss.

Om kommunen administrerar mätningen ger det en viss rabatt hos laboratoriet. Kommunen får då även en kopia på mätresultatet, som blir en offentlig handling.

 • Äger du ett en- eller tvåbostadshus som är byggt innan 1994 och där det inte finns en mätning sedan tidigare kan du få en mätning kostnadsfritt av kommunen.

Du kan inte beställa någon korttidsmätning genom oss utan får då själv kontakta laboratoriet eller en radonkonsult. En korttidsmätning kan du genomföra för att snabbt få ett ungefärligt värde. Mätningar genomförs mellan två dygn och två veckor och kan genomföras året runt. Men kom ihåg att en korttidsmätning bara är rådgivande och inte kan användas för något myndighetsbeslut eller för ansökan om radonbidrag.

Du beställer en radonmätning genom att skicka ett meddelande till e-postadressen miljo@nykoping.se

För att kunna hantera din beställning behöver vi följande uppgifter av dig:

 • antal dosor som behövs till mätningen (minst två dosor och minst en dosa per våningsplan)
 • namn på beställaren
 • postadress
 • fastighetsbeteckning
 • telefonnummer
 • e-post
 • leveransadress
 • faktureringsadress
 • om radonmätning genomförts i bostaden tidigare och i så fall vilket år det skedde

Beställ radonprotokoll

Hos oss kan du också beställa resultat från tidigare mätningar. Miljöenheten har under flera år kartlagt radonförekomster i flerbostadshus och villor i Nyköpings kommun. Kontakta oss om du vill ta del av tidigare mätningar. Snabbast service får du om du har fastighetsbeteckningen till hands. 

Radonbidrag

Från och med 1 juli 2018 kan du som småhusägare ansöka om bidrag för radonsanering. Bidraget täcker 50 procent av skäliga åtgärdskostnader upp till 25 000 kronor.

För att kunna ska bidraget måste du själva både äga och permanent bo i det hus som ska radonsaneras. Bidrag lämnas om radonhalten i inomhusluften överstiger 200 Bq/m3. Ansökan ska göras till länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger. 

Bidrag får inte lämnas för åtgärder som påbörjats innan en ansökan om bidrag har kommit in till länsstyrelsen. Läs mer om att söka radonbidrag på Boverkets webbplats.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Miljöenheten

0155 24 89 20
miljo@nykoping.se

Öppettider: mån-fre 9-16
Lunchstängt 12-13

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter