Meny

Luften utomhus

Varje kommun ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten och att ge aktuell information om föroreningsnivåerna. 

Luftmätningar

Luftkvaliteten i Nyköping

Nyköpings kommun är medlem i Östra Sveriges luftvårdsförbund, som kontrollerar luftkvaliteten åt Nyköpings kommun och de andra kommunerna i området. Förbundet har också annan verksamhet som gäller luftvårdsfrågor. På uppdrag av luftvårdsförbundet tar SLB-analys fram luftföroreningskartor

Under perioden 5 december 2008 till 8 december 2009 mätte luftvårdsförbundet luftkvaliteten vid Repslagaregatan i Nyköping. Mätaren mätte partiklar mindre än 10 mikrometer (PM 10) och kväveoxider.

Mätvärdena överskred inte gällande miljökvalitetsnormer. 

SMHI fick hösten 2009 ett uppdrag av regeringen att göra beräkningar av luftkvaliteten i de 50 största orterna i Sverige. På förslag från kommunen gjordes beräkningen som gällde Nyköping för Behmbrogatan mellan Stadshuset och Stillehuset (gamla polishuset). Det visade sig att halten luftföroreningar här än nästan lika hög som på Repslagaregatan trots att det är betydligt mindre trafik här. Det beror på att det är en smal gata med hus på båda sidor. Luften blir då ganska stillastående.

Miljökvalitetsnormer

Regeringen har med stöd av miljöbalken beslutat om miljökvalitetsnormer för utomhusluft.

De ämnen som regleras är kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid och bly, partiklar (PM10), bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. Normerna baseras huvudsakligen på krav i EG-direktiv.

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela landet. Med utomhusluft avses enligt förordningen utomhusluften med undantag för arbetsplatser och tunnlar.

 Naturvårdsverkets sida om nationella miljökvalitetsnormer 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Miljöenheten

0155 24 89 20
miljo@nykoping.se

Öppettider: mån-fre 9-16
Lunchstängt 12-13

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter