Schaktmassor

Här hittar du information och anmälningsblankett för lämning av schaktmassor. Renhållningen kan tillfälligt ta emot schaktmassor för återvinning vid byggandet av en parkering vid Björshultsbanan.

Så går det till:

 • Ring innan för att stämma av om er typ av massor kan tas emot. Tekniska divisionen, Tony Steen: 0155-45 77 43
 • Du som lämnar avfallet (avfallsproducenten) måste ha ett analysprotokoll som styrker massornas innehåll av föroreningar.
 • Är det jungfrueliga massor som lämnas behövs inget analysprotokoll, men ska styrkas genom beskrivning och försäkran i anmälningsblanketten. 
 • E-tjänsten Mottagning av schaktmassor för anläggningsändamål ska skickas in för godkännande i god tid innan vi kan ta emot massorna. Vid infartskontrollen på Björshult kommer massorna att okulärbesiktigas för att kontrollera att uppgifterna stämmer. Vid misstanke om att uppgifterna inte stämmer avvisas massorna och du som lämnar massorna (avfallsproducenten) får köra bort dem. Kommunens miljöenhet underrättas. En straffavgift kan komma att tas ut.
 • Renhållningen kan säga nej till att ta emot massor även om kraven uppfylls. Detta då efterfrågan på typ av massor kan variera över tid.

Följande krav ställs:

 • Är det jungfrueliga massor ska det styrkas genom beskrivning och försäkran. Med jungfrueliga mark avses opåverkade platser som aldrig blivit utfyllda, där miljöfarlig verksamhet aldrig bedrivits och där förvaring av kemiska produkter aldrig skett. 
 • Schaktmassorna får bestå av jord, sten och grus. Vi kan inte ta emot lera.
 • Massorna ska vara avvattnade. Inga flytande massor tas emot.
 • Muddermassor tas inte emot.
 • Schaktmassorna får inte innehålla asfalt, trädgrenar, stubbar eller stora skut.
 • Schaktmassorna får inte blandas ut med andra massor så att föroreningshalten späds ut.
 • Massorna får inte innehålla föroreningshalter som överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Analysprotokoll ska bifogas (se även under punktlistan högst upp). Avfallskoden är 170504.
 • Provtagning ska utföras av en ackrediterad provtagare, eller av en provtagare med erfarenhet och kunskap om provtagning av schaktmassor. 

Minimikrav på provtagning:

I listan nedan anges minimikraven på provtagning och analys.
PCB7 ska analyseras om det finns risk för att detta finns på platsen. Finns det risk för andra föroreningar ska dessa analyseras. Avfallsproducenten ska ha kunskap och ansvarar för att detta.

Parameter, anges i mg/kg TS  

Arsenik         Alifat>C5-C8
Bly       Alifat>C8-C10
Kadmium       Alifat>C10-C12
Koppar   Alifat>C12-C16
Krom, totalt   Alifat>C16-C35
Kvicksilver   Aromat>C8-C10 
Nickel   Aromat>C10-C16 
Zink   Aromat>C16-C35
PAH-L    
PAH-M    
PAH-H    


Priser, moms tillkommer:

Typ av schaktmassa Pris kr/ton
Blandade schaktmassor 90
Sten och grus   45
Jord   45

Felaktiga uppgifter eller massor kommer att debiteras med en straffavgift på 10.000 kronor + aktuell mottagningsavgift 600 kronor.

Hantera överskott av schaktmassor

Om du som beställare, fastighetsägare och entreprenör ska hantera schaktmassor finns det flera saker du behöver tänka på. Läs vad som gäller för hantering av schaktmassor. 

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-tors 07-16, 
lunchstängt kl. 12-13
fredagar 07-12

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter