Mål för avfallshanteringen

I Nyköpings kommun arbetar vi för att det ska uppstå så lite avfall som möjligt och för att hantera det avfall som uppstår på bästa sätt. Fyra områden har valts ut för arbetet med att göra avfallshanteringen i Nyköpings kommun hållbar. Till de olika områdena finns inriktningsmål som anger vilken inriktning arbetet ska ha och därefter exempel på mål till de olika områdena. 

Tanken är att alla (invånare, verksamheter, företag med flera) ska kunna bidra till att vi uppnår inriktningsmålen. Till inriktningsmålen har det i sin tur tagits fram mätbara mål och åtgärder.

Här nedan ser du målen i den nu gällande avfallsplanen. Arbete pågår med en revidering. En ny avfallsplan ska ut på samråd i början av 2023. 

1. Minskad avfallsmängd och ökad återanvändning

Det absolut bästa för miljön är att undvika att avfall uppstår. Att arbeta förebyggande prioriteras högst i lagstiftningen i Sverige och övriga EU.

Inriktningsmål

Hushåll och verksamheter bidrar till att minska mängden avfall och öka återanvändningen. Förhållandet mellan konsumtion och mängden avfall förändras genom miljömedvetna val.

Exempel på mål

 • Minska mängden matsvinn. Mat som vi hade kunnat äta upp men som istället kastas som matavfall.
 • Öka medvetenheten hos medborgarna om sambandet: konsumtion – avfallshantering – miljöpåverkan.
 • Öka mängden avfall till återanvändning via återvinningscentralerna.
 • Minska mängden textil i hushållsavfallet, exempelvis kläder och hushållstextil som hade kunnat lämnas till återanvändning.

2. Minskad miljöbelastning

Farligt avfall innehåller farliga ämnen som kan skada människors hälsa eller miljön om de inte samlas in på ett korrekt sätt. Hushåll och verksamheter är skyldiga att sortera ut sitt farliga avfall från övrigt avfall. Som farligt avfall räknas exempelvis elektriska och elektroniska produkter, kemikalier och batterier.

Inriktningsmål

Avfallets farlighet minskar och hanteringen av farligt avfall säkras. Det ska inte finnas farligt avfall i rest- och matavfallet. Minska belastningen på miljön från systemet för avfallshantering.

Exempel på mål

 • Förbättra insamlingen av farligt avfall.
 • Minska mängden farligt avfall i grovavfall, restavfall och matavfall.
 • Öka tillsynen av hanteringen av farligt avfall hos verksamheter.
 • Genomföra riskklassning av nedlagda deponier.
 • Minska förbrukningen av fossila bränslen i avfallsfordonen.

3. Ökad återvinning

Det avfall som uppstår ska nyttjas som en resurs. Det är viktigt att hushåll och verksamheter sorterar sitt avfall så att det kan återvinnas på bästa sätt.

Inriktningsmål

Hushåll och verksamheter sorterar det avfall som uppstår, så att det kan återvinnas på bästa sätt för en hållbar utveckling. Återvinningen av material och näringsämnen ökar.

Exempel på mål

 • Öka insamlingen av matavfall med god kvalitet för biogasproduktion.
 • Öka utsorteringen av förpackningar och tidningar.
 • Förbättra källsorteringen i kommunala verksamheter.
 • Öka återvinningen av grovavfall vid återvinningscentraler och inom övrig grovavfallshantering.
 • Öka återföringen av fosforföreningar från slam till produktiv mark.

4. Människan i fokus

Det ska vara lätt för invånare att förstå och tillämpa sortering och insamling. Det ska vara lätt för dig att göra rätt.

Inriktningsmål

Insamlingssystemet präglas av service, nytta för medborgaren och omtanke om människan. Estetiskt tilltalande lösningar med god tillgänglighet, säkerhet och arbetsmiljö är viktiga förutsättningar för att uppnå samhällets mål inom avfallsområdet.

Exempel på mål

 • Fler nöjda kunder när det gäller kommunens insamling av avfall.
 • Förbättra arbetsmiljön vid insamling av avfall.
 • Mindre nedskräpning, till exempel på avlämningsplatser för avfall, gator och torg, i naturen och längs vägar.

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-tors 07-16, 
lunchstängt kl. 12-13
fredagar 07-12

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter