Meny

Skolan i världen

Om internationella projekt på Nyköpings skolor och förskolor.

”Skolan ska bidra till att människor får en identitet som kan relateras till och innefatta inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala” (från Gymnasieskolans läroplan).

Vad vet vi om världen egentligen?

Hur kan vi få en mer nyanserad, rättvis bild av vår omvärld? Hur kan internationella utbytesprojekt med fokus på globala målen för hållbar utveckling skapa ett lärande som ger elever ökad handlingskompetens i en allt mer komplex och globaliserad värld. Hur blir våra barn och elever globala medborgare?

Ta världen till Nyköping!

Nyköpings skolor och förskolor arbetar aktivt med internationella frågor och syftar till att engagera lärare och elever genom nya globala perspektiv, erfarenhetsutbyten inom hållbar utveckling och interkulturell kompetens. Samtliga projekt utgår från förskolans och skolan styrdokument och från de globala målen för en hållbar utveckling.

2018/2019 pågår sammanlagt sex projekt inom och Nyköpings gymnasium, Nyköpings högstadium och Nyköpings förskolor som del av deras löpande utvecklingsarbete. Projekten finansieras fullt ut genom Erasmus +, ett europeiskt utbytesprogram samt programmet Atlas. Läs mer om programmen hos Universitets- och högskolerådet på www.utbyten.se

Boka en gratis föreläsning med Sida Alumni

Utmana din bild av hur världen ser ut på ett enkelt och roligt sätt - du som är lärare kan boka en gratis föreläsning av en ung person som nyligen gjort fältstudier eller praktik i något av Sidas samarbetsländer. Med de Globala målen för hållbar utveckling som utgångspunkt kopplas deras personliga erfarenheter samman med utvecklings- och biståndsfrågor genom diskussioner och värderingsövningar.

Sida Alumni

Internationellt nätverk och global hållbarhet

Nyköpings gymnasium har fått finansiering från Erasmus + för ett längre utbytesprojekt för partnerskap i samarbete med skolor i Tyskland, Malta, Irland, Spanien och Cypern. Rubriken är ”Finding Jobs in Construction” och involverar Bygg- och anläggning och Teknikprogrammet på Nyköpings gymnasium. Samarbetet handlar om att skapa ett internationellt nätverk samt dela kunskap och fakta kring hur unga kan hitta och skapa arbete inom bygg- och tekniksektorn. Fokus är också hållbarhetsfrågor inom byggbranschen. Projektet pågår i två år med start hösten 2017. Målet är att ge eleverna ny kunskap och hur de genom ett europeiskt samarbete kan bygga ett starkare, mer hållbart samhälle både fysiskt och socialt.

Atlas – språkutveckling bland nyanlända

Inom programmet Atlas konferens medverkade höstterminen -18 två engelsklärare från Nyköpings gymnasium på en konferens i Toronto, Kanada som handlade om hur man kan undervisa i språk i elevgrupper med nyanlända. De har också besökt skolor och institutioner som på olika sätt arbetar med att inkludera nyanlända i skola och samhälle. Här kommer framförallt deras nya kunskaper bidra till ökad kompetens inom engelskgruppen men också i arbetslaget i stort.

Nyköpings högstadium – hur hanterar vi kontroversiella frågor i klassrummet?

På Nyköpings högstadium påbörjades ett Erasmus + projekt i november 2017 som pågår i två år. Projektet heter "Challenge Extremism - "Using Dialogic Teaching in Education". Philosophy for Children är framförallt den metod som presenteras och som fem högstadielärare tog del av på en kurs i Budapest våren 2018. Hur kan man undervisa i kontroversiella frågor och hur kan man som pedagog bidra till ökad dialog och tolerans, är några av frågeställningarna. Nyköpings högstadium deltar framförallt med erfarenheter genom Nyköpingsmodellen och Toleransprojektet.  Deltagande länder är, förutom Sverige, England, Polen och Ungern.  

Vi har också blivit beviljade en fortbildningsbidrag från Erasmus + för Nyköpings högstadium med inriktning mot tolerans- och värdegrundsfrågor i skolan under vårterminen 2019. 

Vill du ha fler tips om hur du som lärare kan hantera kontroversiella frågor i klassrummet? Använd gärna materialet som har tagits fram i projektet ("Philosophy for Challenging Extremism" - pdf)

Om du vill använda materialet på svenska hittar du det här ("Att hantera kontroversiella frågor i skolan  genom metoden P4CE" - pdf)

Kreativt lärande i förskolan -
”Planting Seeds for Change - Sustainability and Creativity in Pre-School”

Förskolan med utvecklingspedagogerna i spetsen har under hösten 2018 inlett sitt arbete i ett Erasmusfinansierat projekt kring entreprenöriellt, innovativt och hållbart lärande. De deltog i Learning Teachers Network’s konferens i Dubrovnik, Kroatien i april 2019 och arbetar med kreativa arbetsätt för att engagera och presentera nya verktyg för förskolärare i Nyköpings kommun.

Internationella projekt och ökad måluppfyllelse

Flera elever som tidigare deltagit från Nyköpings gymnasium uttrycker enligt en undersökning att de blivit både mer studiemotiverade och fått ett ökat intresse för språk. De upplever också att de blivit mer toleranta och mottagliga för människors olikheter och erfarenheter. Det tycks alltså finnas en tydlig koppling mellan engagemang i internationella utbytesprojekt och ökad måluppfyllelse. Läs hela sammanfattningen. 

För mer information om Nyköpings skolors och förskolors internationella samarbeten kontakta gärna kommunens internationella samordnare, Mathias Demetriades.

 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter