Regler och avgifter

Här får du information om vilka regler och villkor som gäller för de kommunala fritidshemmen. 

Barnets rätt att vara på fritidshem

Barn till arbetssökande och föräldralediga har möjlighet till plats på fritidshem till och med årskurs 3. Sexåringar som ska börja kommunal förskoleklass till hösten erbjuds plats på fritidshemmet på aktuell skola. Du kan också ansöka om plats i pedagogisk omsorg där ditt barn tillbringar tiden efter skolan hemma hos en dagbarnvårdare.

Ditt barn erbjuds plats på fritidshem i den omfattning du behöver med hänsyn till ditt arbete, dina studier eller barnets eget behov. Kommunen erbjuder plats på fritidshem till barn från och med sex års ålder.

Arbete och studier

Du får ha ditt barn på ett fritidshem när du arbetar eller studerar. Om du studerar heltid så räknas det på samma sätt som om du jobbar heltid. Du får även räkna med restid för båda dessa. För att du ska få rätt till en plats på fritidshem när du studerar så behöver du lämna ett intyg från din skola till kommunen.

Arbetssökande eller föräldraledig

Om du är arbetssökande eller föräldraledig har du rätt att ha ditt barn på fritidshem 10 timmar i veckan till och med årskurs 3. Det gäller under skolans terminer (läsårstid).

För att du ska få rätt till mer timmar på fritids så behöver du lämna ett intyg från din skola och/eller din arbetsgivare till barnplacering@nykoping.se.

Under lov erbjuds inga timmar. Har barnet särskilda behov av fler timmar på fritidshem ska en särskild ansökan göras på denna blankett.

Sjuk och graviditetspenning fungerar precis som när du jobbar heltid. Om du deltar i någon åtgärd genom arbetsförmedlingen får ditt barn vara på fritidhem den tid du behöver.

Tillfällig plats på fritidshem

Tillfällig plats fritidshem kan erbjudas barn som, från förskoleklass till vårterminen det år barnet fyller 13 år, behöver tillsyn enstaka dagar då föräldrar arbetar eller studerar. Tillfällig plats erbjuds samma dag som behovet uppstår efter överenskommelse med rektor.

Lovplats

Lovplats i fritidshem erbjuds under kommunala skollov för barn vars föräldrar är förvärvsarbetande eller studerande från och med höstterminen det år barnet börjar i förskoleklass till och med sommarlovet innan årskurs 7.

Ansökan görs på egen blankett och debiteras enligt maxtaxan. 

Avgift

Avgift i fritidshem 6 – 12 år
Barn 1: 2% av inkomsten - dock högst 922:-/mån
Barn 2: 1% av inkomsten - dock högst 461:-/mån
Barn 3: 1% av inkomsten - dock högst 461:-/mån
Barn 4: ingen avgift

Denna avgift tas ut från och med den 1 augusti det år barnet börjar i förskoleklass.

Här kan du läsa hur du går tillväga om din inkomst förändras.

Information maxtaxa

Avgift tas ut i procent av hushållets gemensamma bruttoinkomst, alltså din lön innan skatt har dragits av. Inkomsttaket ligger på 46 080 kr och innebär att du inte behöver betala en procentuell andel av inkomster som är högre än detta. Tjänar hushållet 60 000 kr så är det ändå 46 080 kr som uträkningen av avgift baseras på.

  • Avgift under 75 kr debiteras inte.
  • Avgift tas ut från och med 1:a inskolningsdagen.
  • Avgift tas ut 12 månader per år.
  • Avgiften minskar inte om du har semester eller frånvaro av andra skäl.

Gemensam vårdnad

Avgift tas ut från båda hushållen där vårdnadshavarna har gemensam vårdnad, barnet växelbor och båda har behov av barnomsorg. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive hushåll.

Avgiften fördelas procentuellt i förhållande till respektive hushålls avgiftsgrundande inkomst. De sammanlagda avgifterna för båda hushållen får inte överstiga avgiften för en plats enligt maxtaxan som är 46 080 kr. Tjänar båda hushållen sammanlagt 60 000 kr så är det ändå 46 080 kr som uträkningen av avgift baseras på.

Beräkna

Du kan göra en preliminär uträkning av din avgift med vårt verktyg här. 

Skäl för uppsägning

Kommunen kan säga upp din fritidshemsplats med en månads uppsägningstid om du inte utnyttjar platsen som ni kommit överens om eller om platsen inte har utnyttjats de senaste tre månaderna. 

Kontakta oss

Handläggare Förskola och Fritidshem

Telefontid vardagar klockan 10 - 12.00 samt onsdagar 13 - 16.00
0155 - 24 80 60 
barnplacering@nykoping.se

Besöksadress

Öppet vardagar klockan 10 - 12.00 samt onsdagar 13 - 16.00
Östra rundgatan 11

Kontaktformulär