Så här arbetar vi med markanvisningar

Här hittar du som vill köpa och bygga bostadshus på kommunägd mark information om hur det fungerar med markanvisningar.

Nyköpings kommun vill främja konkurrens och ser gärna en mångfald av aktörer. Genom markanvisning har kommunen möjlighet att få in fler aktörer och ny kunskap. Riktlinjerna är framtagna i enlighet med Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar.

Det här är en markanvisning

Under en begränsad tid och på vissa givna villkor kan en intressent ensam få förhandla med kommunen om att förvärva kommunal mark för bebyggelse inom ett visst markområde. Rutinerna ser olika ut om aktören kommer in tidigt eller sent i processen. Läs mer om rutinerna i riktlinjerna.

Så här går en markanvisning till

En markanvisning kan genomföras på olika sätt. Nyköpings kommun använder sig främst av tre olika typer: Direktanvisning, Anbudsförfarande och Tävlingsförfarande. Vilken typ av markanvisning som används beror bland annat på om lagakraft vunnen detaljplan finns, om området tidigare erbjudits för exploatering och hur stor påverkan projektet har på stadsbilden. Kommunen har även enskilda småhustomter samt företagstomter till salu till ett fast pris.

Ansökan och handläggning

Vem gör vad?

 1. Kommunstyrelsen (KS) beslutar om ett markområde ska gå ut för markanvisning och i vilken form det ska ske.
 2. KS respektive kommunfullmäktige (KF) beslutar sedan om markanvisningsavtalet.
 3. Detaljplanen antas av Bygg och tekniknämnden (BTN) alternativt kommunfullmäktige (KF).
 4. Mark- och exploateringsenheten handlägger markanvisningar och samordnar genomförandet.
 5. Stadsbyggnadsenheten handlägger detaljplaner.
 6. Byggaktören kan också komma att ha kontakt med till exempel Bygglovenheten, Nyköping vatten och Tekniska divisionen angående genomförandefrågor.

Så här ansöker du

 1. Byggaktörer kan anmäla sig till kommunens intressentregister för information om aktuella markanvisningar.
 2. När ett nytt område eller tomt släpps skickas ett nyhetsbrev till de registrerade. I dessa utskick finns mer detaljerad information kring hur ansökan ska lämnas in.
 3. Information om markanvisningar publiceras på sidan Markanvisningar. Där publiceras information om vilka intressenter som blivit utvalda till avslutade markanvisningar. Denna information skickas också ut till de som deltagit i den aktuella markanvisningen.

Vad ska ingå i intressentanmälan?

Generellt bör en intressentanmälan till en markanvisning innehålla nedan punkter, om inget annat framgår i samband annonseringen av anvisningen:

 • Översiktlig redogörelse för projektet med principskisser.
 • Beskrivning av bostadstyper och upplåtelseform, byggnadsvolymer och utformning.
 • Redogörelse för olika tekniska frågor av vikt för det aktuella projektet.

Hur hanteras inkomna förslag och intressentanmälningar?

 1. Normalt lämnas besked inom 3 månader efter att ansökan har mottagits. Handläggningstiden är beroende av projektets komplexitet och/eller kvalitén på intressentanmälan.
 2. Samhällsbyggnadschefen utser den byggaktör som får gå vidare i markanvisningsprocessen. Då påbörjas en förhandling om att upprätta ett markanvisningsavtal mellan parterna.
 3. Den anbudsgivare som antas kommer tillsammans med kommunen upprätta ett markanvisningsavtal som reglerar byggnationen och förutsättningar.
 4. När förutsättningarna för att realisera projektet är klara kan ett genomförandeavtal och ett köpeavtal tecknas.
 5. Ett köp för överförande av äganderätten av marken genomförs sedan.

Villkor för markanvisning

Vid varje enskild markanvisning presenterar kommunen bedömningsgrunder för det specifika området. Kommunen tar utöver det hänsyn till rimliga konkurrensförhållanden, byggherrens ekonomiska stabilitet, hur väl eventuella tidigare markanvisade projekt genomförts, om kommunen vill fördela projekt mellan olika aktörer för att uppnå konkurrens och balans mellan olika aktörer. Läs mer i riktlinjerna.

Kommunens översiktsplan och den fördjupande översiktsplanen för Nyköping och Skavsta är styrande för en markanvisning.

Vad regleras i ett markanvisningsavtal?

I markanvisningsavtalet avtalas en mängd frågor, för att fördela ansvaret och kostnader mellan kommunen och byggherren. Avtalet visar tydligt vilken mark det rör sig om och till vilket pris denna säljs. I priset ska det framgå vad som är markpriset och vad som är exploateringskostnaderna som byggherren också ska stå för. Hur priset sätts är beroende av när i detaljplaneskedet ett avtal tecknas. Läs mer om vad som regleras i riktlinjerna.

Markprissättning

Nyköpings kommun använder marknadsvärdeprincipen vid prissättning av mark. Utöver själva markvärdet kan det tillkomma exploateringskostnader och/eller exploateringsavgift för området innan det kan bebyggas. Det kan till exempel vara kostnader för detaljplanearbetet samt utbyggnad av vägar och allmän plats. Läs mer om prissättning i riktlinjerna.

Avsteg från riktlinjer

Den nämnd som har ansvar att ingå exploateringsavtal får frångå riktlinjerna i enskilda fall när det krävs för att ändamålsenligt kunna genomföra en detaljplan.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Mark- och exploateringsenheten

E-post: MEX@nykoping.se

Kundservice helgfria vardagar 9:00-16:00
Telefon: 0155-24 80 80

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny