Kommunägd mark och skog

Nyköpings kommun äger jordbruks- och skogsmark. Här hittar du information om kommunens mark, arrenden och och uthyrning med mera.

Samhällsbyggnad hanterar frågor som handlar om köp och försäljning av fast egendom, arrenden och uthyrning av mark- och tomträttsupplåtelser.

Kommunens mark

Kommunens markinnehav är i huvudsak beläget i anslutning till våra tätorter, främst runt centralorten Nyköping. Kommunen äger idag cirka 5000 hektar jordbruks- och skogsmark där jordbruksmarken utgör cirka 1400 hektar och är till största delen utarrenderad.

Långsiktig och hållbar skogsanvändning

Nyköpings kommun vill skapa ett långsiktigt och hållbart nyttjande av skogsmarken. Skötselmetoderna har i huvudsak tre inriktningar: produktion, natur och rekreation. 

Läs mer om hur vi sköter kommunägd mark och skog i Nyköpings kommun.

Här hittar du försäljningsklara tomter och pågående projekt i Nyköpings kommun.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Mark- och exploateringsenheten

0155-24 82 30 
samhallsbyggnad@nykoping.se

Markförvaltare
Sven-Olof Gustafsson
Hans Welff

 

 

 

 

Kontaktformulär