Tilläggsbelopp för elever/barn med extra ordinärt stödbehov

På den här sidan reder vi ut begreppen grundbelopp och tilläggsbelopp för barn och elever med extraordinärt stödbehov. Information för dig som driver fristående gymnasium, grundskola, förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. 

I stort sett samtliga elevers behov ska kunna tillgodoses inom ramen för grundbeloppet. För elever/barn med ett extraordinärt stödbehov kan verksamheten ansöka om tilläggsbelopp utöver grundbeloppet.

Situationer där tilläggsbelopp blir aktuellt förekommer sällan. Den sökande verksamheten behöver i sin ansökan tydligt beskriva varför elevens/barnets behov inte kan mötas upp inom ramen för grundbeloppet.

Ansökan tilläggsbelopp fristående grundskola eller gymnasium

Ansökan tilläggsbelopp fristående förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg

Grundbelopp

Grundbelopp är enligt Skollagen (2010:800) den ersättning som finansierar varje barns skolgång, detsamma gäller i de kommunala och fristående skolorna.

Beloppet ska täcka verksamhetens samtliga kostnader, som undervisning för alla elever, måltider, elevhälsa, lärverktyg, utrustning, pedagogiskt material, lokalkostnader och administration.

Olika typer av extra undervisning, särskild undervisningsgrupp, individualisering och anpassning av lärandesituationer ska också täckas av grundbeloppet. 

Tilläggsbelopp

Vissa situationer som kräver extraordinära insatser och gäller ett omfattande behov kan bli aktuella för tilläggsbelopp. Sådana situationer förekommer sällan. Den sökande verksamheten ska vid ansökan tydligt beskriva varför elevens/barnets behov inte kan tillmötesgås inom grundbeloppet.

Tilläggsbeloppet är bundet till specifik elev/barn och individuellt anpassat efter den elevens/barnets behov. Verksamheten ansöker läsårsvis.

Tilläggsbelopp är direkt knutet till kunskapsmålen för årskurs F-3 och betygen för elever i årskurs 6-9 samt gymnasium. Har en elev andra svårigheter men som inte hindrar denne att nå målen eller få betyg är tilläggsbelopp inte berättigat. Det gäller ansökningar för skola och gymnasium.

Process för tilläggsbelopp

 • Den sökande beskriver vilka behov som finns och motiverar dem i en ansökan till kommunen
 • Kommunen handlägger ansökan och återkommer med beslut så snart handläggningen är slutförd, vanligtvis inom någon månad från att ansökan skickades in.
 • Beslutet går att överklaga, senast inom tre veckor från den dag du fick beslutet ska skrivelsen om överklagan ha kommit in till Nyköpings kommun
 • Kommunen gör uppföljning på hur beviljade tilläggsbelopp används, via besök och insamling av dokument

När barnet/eleven byter verksamhet

Tilläggsbeloppen är knutna till barn/elev och verksamhet. Om barn eller elev byter verksamhet ska den mottagande verksamheten göra en ny ansökan om behovet finns och den gamla huvudmannen ska anmäla till kommunen att barnet eller eleven inte längre går kvar. 

Anmäla att eleven inte går kvar på grundskolan/gymnasiet

Anmäla att barnet inte går kvar på förskolan/fritidshemmet/pedagogiska omsorgen

Den andra verksamheten gör en ny ansökan om de bedömer att extraordinärt stödbehov finns, efter att de har försökt mött barnets/elevens behov inom grundbeloppet. Detta eftersom alla verksamheter har olika tillgång till resurser och är utformade på olika sätt gällande till exempel personaltäthet, storlek på barngrupper, tillgängligt material.

Sociala problem kan också bli lösta av miljöbyte. Det är inte automatiskt självklart att ett barn/en elev behöver extraordinära stödåtgärder i en annan verksamhet eller på samma nivå som tidigare är beviljat. 

Beviljade beslut faktureras till kommunen som betalar ut det beviljade tilläggsbeloppet.

Exempel på vad som inte ger tilläggsbelopp

Nedan är exempel på extra anpassningar och särskilt stöd som är åtgärder verksamheter vid behov vidtar. De berättigar inte tilläggsbelopp utan ska finansieras av det ordinarie grundbeloppet.

 • Planera/strukturera ett schema över skoldagen
 • Ett undervisningsområde som förklaras på ett annat sätt
 • Extra tydliga instruktioner
 • Stöd att sätta igång arbetet
 • Hjälp att förstå texter
 • Digital teknik med anpassade programvaror
 • Anpassade läromedel
 • Någon extra utrustning
 • Extra färdighetsträning
 • Enskild undervisning
 • Anpassad studiegång
 • Regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne
 • Placering i en särskild undervisningsgrupp
 • Reducerat program i gymnasie- och gymnasiesärskolan

Insatstrappa för elever/barn i behov av särskilt stöd

imagelb6vt.png

 

Syntolkning: Ovan bild på insatstrappa beskriven i text-tabell: 

  Ordinarie undervisning Extra anpassning Särskilt stöd Extraordinära åtgärder
Ansvar Lärare Lärare, speciallärare, specialpedagog, rektor Lärare, speciallärare, specialpedagog, rektor, elevhälsa Lärare, speciallärare, specialpedagog, rektor, elevhälsa
Finasiering Grundbelopp Grundbelopp Grundbelopp Grundbelopp, tilläggsbelopp
Dokumentation IUP IUP, pedagogisk utredning  IUP, pedagogisk utredning, åtgärdsprogram, utvärdering, plan för egenvård, särskild undervisningsgrupp, anpassad studiegång  IUP, pedagogisk utvärdering, åtgärdsprogram, utvärdering, plan för egenvård, särskild undervisningsgrupp, anpassad studiegång 

 

Kontakta oss

Barn och ungdomsnämnden
regbun@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter