Meny

Överklaga skolskjutsbeslut

Här hittar du information om hur man överklagar ett skolskjutsbeslut. Observera att det är två olika instruktioner beroende på om eleven går på sin basplaceringsskola eller inte.

Hur man överklagar ett beslut för elev som går på sin basplaceringsskola

Du överklagar genom förvaltningsbesvär

Ett förvaltningsbesvär är klagomål från en privatperson som har drabbats av ett beslut som kommunen har fattat. Det kan till exempel handla om bygglov, socialt stöd, dispens från kommunens sophämtning eller som i ert fall skolskjuts.

Överklagan genom förvaltningsbesvär får bara göras av person som direkt berörs av ett beslut. Om beslutet gäller barn eller person med utvecklingsstörning, får vårdnadshavare överklaga.

Om du vill överklaga ett beslut ska du skriva till Nyköpings kommun

via e-post till

skolskjuts@nykoping.se

via brev till

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad, Skolskjuts
611 83 NYKÖPING

Överklagandet ska innehålla (se även mall för överklagan här nedanför):

 • Namn, adress, telefonnummer
 • Vilket beslut som överklagas
 • Vilka omständigheter du stödjer överklagandet på
 • Eventuella handlingar som stödjer din uppfattning

Nyköpings kommun ska ha fått överklagandet inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Har överklagan inkommit i rätt tid och Kommunstyrelsen inte ändrar beslutet på det sätt som du begärt kommer handlingarna att skickas vidare till Förvaltningsrätten i Linköping.

Mall för överklagan

(överklagan ställs till Förvaltningsrätten men skickas till kommunen)

Datum: (Det datum du skriver överklagan)

Till: Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 58104 Linköping

Klagande: Det är du som är den klagande. Här skriver du ditt förnamn, efternamn, personnummer, adress, telefonnummer och din e-postadress.

Saken: Här skriver du vad du vill överklaga. Tala om vad det är du inte fått. Exempel: ”Jag har fått avslag i min ansökan om…”

Överklagat avgörande: När du överklagar till förvaltningsrätten ska du skriva namnet på din kommun, kommunens beslut, datum för beslutet och diarienummer. Sedan skriver du:

Jag vill överklaga beslutet.

Jag yrkar på… Här skriver du vad du vill ha. Skriv hur du vill att ditt beslut ska ändras.

Skälen för min överklagan är… Här skriver du varför du tycker att beslutet är fel och varför du har rätt att få den hjälp som du har sökt. Om du har intyg som styrker dina argument skickar du med dem.

Hur man överklagar ett beslut för elev som inte går på sin basplaceringsskola utan valt annan kommunal eller fristående skola.

Du överklagar genom laglighetsprövning

Om du fått avslag på din ansökan om skolskjuts kan du överklaga genom laglighetsprövning enligt 10:e kapitlet kommunallagen på någon av följande grunder:

 • beslutet har inte tillkommit i laga ordning
 • beslutet hänför sig inte till något som är en angelägenhet för kommunen
 • den som fattat beslutet överskrider sina befogenheter
 • beslutet strider mot lag eller annan författning

Beslutet kan ej överklagas i sakfrågan

Överklagan ska skickas till:

Förvaltningsrätten i Linköping
Box 406
581 04 Linköping

Överklagandet ska innehålla:

 • Namn, adress, telefonnummer
 • Vilket beslut som överklagas
 • Hänvisning till vilket av de fyra grunder (se ovan, 10 kap kommunallagen) som du menar att kommunen felat i. 

Kontakta oss

Alla ärenden för skolskjuts, resebidrag och inackordering handläggs av enheten Samhällsbetalda resor på Samhällsbyggnad. Så här når du oss:

skolskjuts@nykoping.se
0155-24 83 90

Telefontid
vardagar kl. 09-12 och 13-16

 

För dig som har skolskjuts och behöver göra en avbokning

aterkommanderesor@sormlandstrafiken.se
0155-24 58 00

Telefontid
(öppet dygnet runt för avbokningar)

Skolskjuts för gymnasieelever
Hitta information och kontaktuppgifter

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: