Meny

Elevresor och inackorderingsbidrag för gymnasium

Elever som studerar på gymnasienivå har till och med vårterminen de fyller 20 år rätt till studiestöd från CSN. Om eleven dessutom har en lång resväg, eller studerar på annan ort, kan de ha rätt till ytterligare ekonomiskt stöd.

Elevresor är en ersättning av kostnaden för elevens resor till och från sin gymnasieutbildning.

För elever i gymnasieskolan finns det inte någon rätt till skolskjuts. Elevens hemkommun ska dock stå för kostnaderna för elevens dagliga resor mellan bostaden och skolan, om färdvägen är minst sex kilometer. Stödet ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt. 

Elever som studerar inom Södermanland med mer än sex kilometers resväg beviljas i första hand busskort. Om eleven pendlar dagligen till ett annat län beviljas istället resebidrag. 

Om skolskjuts och inackorderingsbidrag för gymnasieelver

Ansökan

Så ansöker du

Du ansökan om elevresor (resebidrag) och inackorderingsbidrag med bank-id i kommunens e-tjänst.

Det går även att ansöka via pappersblankett om du saknar bank-id. Kontakta handläggare för att få blankett, mejladress: skolskjuts@nykoping.se 

Vem behöver ansöka?

Elever som är folkbokförda i Nyköpings kommun och har mer än 6 km till skolan blir erbjudna elevresor med busskort via ett informationsbrev.

Informationsbrevet skickas hem till elever som börjar första året på gymnasiet. För att tacka "ja" och få busskort ansöker du i e-tjänsten.

Ny ansökan inför nytt läsår behöver göras för elever:

 • som ska börja årskurs 1 på gymnasiet höstterminen 2020
 • som har bytt folkbokföringsadress och den nya adressen ger rätt till elevresor enligt gällande regler
 • som ska börja, eller ska fortsätta, på Introduktionsprogrammen på gymnasiet
 • som söker rese- eller inackorderingsbidrag. Ansökan ska kompletteras med antagningsbesked.

Ansökan skolskjuts/Logga in på Min sida

Efter handläggning av ditt ärende får du återkoppling i form av ett epostmeddelande. Ditt beslut finns på ”Min sida” i e-tjänsten.

Resebidrag

Om eleven är folkbokförd i Nyköpings kommun har eleven, till och med första halvåret det år de fyller 20 år, rätt till kommunalt resebidrag om de uppfyller nedanstående förutsättningar.

Detsamma gäller vid studier i gymnasial vuxenutbildning. Elever som fyllt 20 år har möjlighet att ansöka om resebidrag hos CSN.

Resebidrag beviljas under förutsättning:

 • att eleven studerar på heltid.
 • att inackorderingsbidrag ej söks.
 • att färdvägen mellan folkbokföringsadressen och skolan är minst 6 km.
 • att eleven pendlar dagligen.

Det är endast avståndet mellan folkbokföringsadress och gymnasieskolan som avgör om eleven är berättigad till elevresor. Ansökan om elevresor kan inte prövas utifrån andra skäl.

 • Resebidraget är högst 1/30 av basbeloppet.
 • För år 2021 är 1/30 av basbeloppet 1587kr/mån under 9 månader.
 • Resebidraget betalas ut en gång per termin, 15 september och 15 januari.

Busskort

Gymnasieelever som erbjuds busskort får ett busskort laddat med en skolkortsprodukt.

Busskortet är laddat med tre resor per dag alternativt 300 resor per läsår för de elever som omfattas av växelvis boende. Det för att eleven ska kunna ta sig till och från skolan och via en annan aktivitet eller stanna hos en kompis. Antalet resor är ett politiskt beslut.

 • Busskortet fungerar måndag-fredag under ordinarie läsårstider mellan kl. 04:00-23:59.
 • Med resa menas en påstigning och bussbyte inom en timme.
 • Busskortet är personligt och eleven behåller det under hela den tid eleven är berättigad till skolskjuts.
 • Busskortet laddas med ny läsårsbiljett vid läsårsstart efter att ansökan om skolskjuts beviljats.
 • Du kan enkelt ladda på busskortet med andra biljettprodukter för att resa andra tider.

Mer information om biljettprodukter finns på Sörmlandstrafikens webbplats.

Anslutningsresor

För anslutningsresor till busshållplatsen kan du få ersättning om:

 • du har minst 6 km till närmaste hållplats
 • att kollektiv förbindelse saknas
 • att väntetiden i skolan före och efter skolans ramtider överstiger 2 timmar per dag i genomsnitt.

Ersättningen betalas ut med samma belopp som för resa med eget fordon i tjänsten enligt skatteverket.

Gymnasieelever med funktionsnedsättning

Elev i gymnasieskola som har en varaktig funktionsnedsättning kan, efter särskild prövning, få kostnadsfria resor om eleven har avsevärda svårigheter att ta sig mellan folkbokföringsadress och skolan på egen hand.

Ansökan måste då kompletteras med ett läkarintyg som styrker elevens transportbehov.

Inackorderingsbidrag

Inackorderingsbidrag är ett bidrag för att minska de merkostnader som kan uppstå om eleven måste bo inneboende under sin studietid.

Eleven kan, till och med första halvåret det år de fyller 20 år, ha rätt till inackorderingsbidrag om de uppfyller nedanstående förutsättningar.

Elever som fyllt 20 år har möjlighet att ansöka om inackorderingsbidrag hos CSN.

Inackorderingsbidrag beviljas under förutsättning:

 • att eleven studerar heltid på en kommunal skola.
 • att resebidrag ej söks.
 • att eleven på grund av lång och besvärlig resväg behöver bo på skolorten.
 • att resvägen ska vara minst 40 km (enkel resa) eller restiden minst tre timmar per dag.
 • att eleven är förstahandsmottagen, det vill säga att sökt nationellt program inte finns på hemorten eller att sökt program har riksintag (t ex riksidrottsgymnasium).

Eleven kan inte beviljas inackorderingsbidrag för studier utomlands.

Bidraget beviljas utan prövning mot föräldraekonomin och oberoende av kostnaden för inackordering, med ett fast belopp motsvarande 1/30 av basbeloppet.

För år 2021 är 1/30 av basbeloppet 1587kr/mån under 9 månader. Inackorderingsbidraget betalas ut en gång per termin, 15 september och 15 januari.

 

Så länge gäller beslutet

Beslut om elevresa i form av busskort gäller under hela gymnasietiden. Undantag är introduktionsprogrammen på gymnasiet, då gäller fortfarande besluten ett läsår i taget. Du måste göra en nya ansökan inför varje nytt läsår.

För elever med elevresa baserat på ett läkarintyg gäller beslutet i enlighet med intygets giltighetstid. Har beslutet om elevresa gått ut behöver du göra en ny ansökan och skicka in ett nytt läkarintyg.

Beslut om resebidrag och inackorderingsbidrag gäller för ett läsår. Du ska göra en ny ansökan inför varje läsår så snart du har fått ditt antagningsbesked. Bifoga en kopia av antagningsbeskedet med ansökan.

Beslut för elever i gymnasiet varar som längst till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Förändrade förutsättningar

Om de förutsättningar som beslutet grundar sig på förändras, upphör beslutet att gälla från och med det datum då förändringen sker.

Den som tar emot rese- eller inackorderingsbidrag på felaktiga grunder blir återbetalningsskyldig.

 

När du har skolskjuts med kollektivtrafik - busskort

Giltigt färdbevis

För att resa med buss behöver eleven ha ett giltigt färdbevis i form av en biljett eller ett giltigt busskort. Om eleven inte kan visa ett giltigt färdbevis vid kontroll kan eleven få betala tilläggsavgift.

Har du ett beslut om skolskjuts/busskort använder du det kort du tidigare haft. Är det första gången du får ett beslut om busskort delas kortet ut av skolan.

Mer information om tilläggsavgifter finns på Sörmlandstrafikens webbplats

 

Borttappat, stulet eller trasigt kort

Har busskortet slutat fungera eller försvunnit kan du som är elev få ut ett nytt kort på skolan. Kostnaden för ett borttappat kort är 100 kronor.

Anmäl borttappat, stulet eller trasigt busskort här.

Eleven/vårdnadshavaren kan behöva stå för kostnaden av resor tills ett nytt kort kan lämnas ut.

Ordningsregler vid hållplatsen

För att alla elever och övriga resenärer ska ha en trafiksäker och god miljö under resan är det viktigt att följa de regler som gäller vid på- och avstigning. 

Vid hållplatsen

 • Kom i god tid
 • Bär reflex vid mörker
 • Stå stilla på säkert avstånd från vägen till dess att bussen har stannat
  och öppnat dörrarna

På- och avstigning

För att alla elever och övriga resenärer ska ha en trafiksäker och god miljö under resan är det viktigt att följa de regler som gäller vid på- och avstigning.

På- och avstigning

 • På- och avstigning sker normalt sett genom framdörren, men med
  anledning av covid-19 sker det nu genom mellan- eller
  bakdörren
 • Trängsel eller knuffar tillåts inte 
 • Visa hänsyn och hjälp de yngre eleverna in och ut ur bussen
 • Plinga i god tid innan hållplatsen
 • Sitt kvar på din plats och behåll bältet på till dess att bussen har
  stannat
 • Var extra försiktig om du ska korsa vägen. Gör det först när bussen
  åkt iväg och du har fri sikt åt båda hållen

I bussen

För att alla elever och övriga resenärer ska ha en trafiksäker och god miljö under resan är det viktigt att följa de regler som gäller ombord på bussen och
vid på- och avstigning.

 • Spring eller klättra inte i bussen
 • Det är inte tillåtet att bråka eller skrika i bussen. Föraren måste kunna
  koncentrera sig på körningen
 • Det får endast vara en person sittande på varje säte
 • Ha väskan i knät så alla platser kan användas för resenärer
 • Använd bälte när detta finns

Förbud mot kränkning och diskriminerande behandling

Förbud mot kränkning och diskriminerande behandling gäller, precis som i skolan, hela vägen till och från skolan.

Vid misskötsel

Om en elev missköter sig i anslutning till resan kontaktas aktuell skola som i sin tur kontaktar elevens vårdnadshavare. Vid upprepad misskötsel i samband med resan kan busskortet komma att dras in.

Turer, tidtabell och kontakt Sörmlandstrafiken

Du hittar alla tidtabeller på sormlandstrafiken.se eller i appen Sörmlandstrafiken.

Kontaktvägar till Sörmlandstrafiken: telefon: 020-44 40 00 eller kundservice@sormlandstrafiken.se

 

Kontakta oss

Samhällsbetalda resor, för ärenden om resebidrag och inackordering

skolskjuts@nykoping.se
0155-24 83 90

Telefontid
vardagar kl. 09-12

 

Sörmlandstrafiken

020-44 40 00
kundservice@sormlandstrafiken.se

Du hittar alla tidtabeller på sormlandstrafiken.se eller i appen Sörmlandstrafiken.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: