Skolskjuts för grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola

Med skolskjuts menas transport till och från den skola kommunen erbjudit eleven plats, en så kallad basplacering. Skolskjuts kan beviljas för elever i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan, bosatta i Nyköpings kommun, som uppfyller kriterierna. 

Skolskjuts sker med buss i kollektivtrafik, skoltaxi eller en kombination av båda. 
Elever hänvisas alltid till buss i kollektivtrafik i första hand. Kommunen beslutar vilket typ av skolskjutsform som ska beviljas.

Ansök om skolskjuts/Logga in på Min sida

Kriterier för skolskjuts

Skolskjuts beviljas om eleven uppfyller något av följande kriterier:

Avstånd

Avståndet mäts mellan den adress där eleven är bosatt och anvisad skola (basplaceringsskola). Kraven på avstånd beror på vilken årskurs som eleven går i.

 • Lågstadiet: 3 kilometer mellan hem och skola
 • Mellanstadiet: 4 kilometer mellan hem och skola
 • Högstadiet: 5 kilometer mellan hem och skola

Det är den kortaste vägen mellan hemmet och mätpunkt vid skolan som eleven kan gå eller cykla som används vid mätningen.

När det gäller Nyköpings högstadium, som består av två fastigheter Omega och Alpha, används avståndet till den fastighet som ligger längst bort i förhållande till elevens hemadress om ansökan och handläggning sker innan klassplacering är klar. 

Avstånd till hållplats/uppsamlingsplats

Elev som fått skolskjuts med anledning av långt avstånd kan också få skoltaxi till hållplats, alternativt en uppsamlingsplats för skoltaxi. Då gäller att avståndet inte bör vara längre till hållplats/uppsamlingsplats än:

 • 1 kilometer för elev i årskurs F-3 (* tidigare 3 km)
 • 2 kilometer för elev i årskurs 4-6 (* tidigare 4 km)
 • 3 kilometer för elev i årskurs 7-9 (* tidigare 5 km)

* från och med 2 december 2019 är dessa avstånd kortade med 2 km. Det är det nya avståndet som står här på webben.

Trafikförhållanden

Bedömning av trafikförhållanden gör vi utifrån rådande vägförhållanden mellan hemmet och skolan. Det handlar om:

 • trafikintensitet
 • hastighet
 • vägförhållanden

Funktionsnedsättning

Elev som är i behov av skolskjuts på grund av funktionsnedsättning behöver komplettera ansökan med ett medicinskt intyg som styrker behovet av skolskjuts med skoltaxi eller busskort. Intyget får vara högst ett år gammalt och elevens specifika behov ska tydligt framgå.

Elev inskriven i kommunens särskola behöver inte komplettera ansökan med intyg.

Särskola

Elev inskriven i kommunens särskola kan åka till/från sitt hem, korttidsboende eller fritidshem. Resan ska börja eller sluta på skolan för att räknas som skolskjuts. Resor mellan korttids eller fritids och hemmet ombesörjs av vårdnadshavare.

Särskilda omständigheter

Skolskjuts kan beviljas i situationer där det finns särskilda omständigheter, även om det inte uppfyller kriterierna för avstånd, trafikförhållanden eller funktionsnedsättning.

Om skolskjuts

Ansöka om skolskjuts

Du ansöker om skolskjuts via kommunens e-tjänst. Det går även att ansöka via pappersblankett om du saknar bank-id, kontakta Kundservice för att få en blankett hemskickad.

För en säker hantering av personuppgifter och annan information i ansökan, sköts alla skolskjutsärenden i ett system som kräver inloggning med e-legitimation, till exempel BankID.

Du kan närsomhelst logga in på ”Min sida” i e-tjänsten och uppdatera dina kontaktuppgifter samt se beslut på en ansökan. Det är viktigt att dina kontaktuppgifter är aktuella så att vi kan meddela dig beslut och förändringar.

Vem behöver ansöka?

Information kring skolskjuts skickas ut till vårdnadshavare via Schoolsoft.

Du behöver själv kontrollera om eleven redan har ett giltigt beslut. 

Ny ansökan inför nytt läsår behöver göras för elever:

 • som ska börja i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7, samt årskurs 1 på gymnasiet.
 • som har bytt folkbokföringsadress och den nya adressen ger rätt till skolskjuts enligt gällande regler.
 • som ska börja, eller ska fortsätta på Introduktionsprogrammen på gymnasiet.
 • som har skolskjuts enligt vinterdispens.

Logga in i e-tjänsten för att se ditt beslut. 

Ansök om skolskjuts

Växelvis boende

Med växelvis boende menas att en elev bor halva tiden hos vårdnadshavare som har delad vårdnad och bor på olika adresser.

Båda adresserna måste vara inom Nyköpings kommun. Skolan ska vara den av kommunen anvisade utifrån någon av vårdnadshavarnas folkbokföringsadress. 

Vald skola

När vårdnadshavare väljer en annan skola än den som kommunen anvisat (basplaceringsskolan) har eleven som regel inte rätt till skolskjuts.

Om eleven skulle haft rätt till skolskjuts till sin anvisade skola - och det samtidigt inte innebär en ökad ekonomisk eller organisatorisk svårighet för kommunen – kan eleven ha rätt till skolskjuts även till vald skola.

Möjligheten att få skolskjuts blir mer begränsad för den elev som gör ett eget val av skola, exempelvis till en friskola eller en annan kommunal skola.

Behov av tillfällig skolskjuts vid skada

Vid olycksfall och tillfällig funktionsnedsättning är elev inte berättigad skolskjuts.

Elev som skadat sig under schemalagd skoltid eller under direkt färd till och från skolan lyder däremot under kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring och kan därigenom få hjälp.

Eventuell bokning av taxiresa på försäkringsbolagens uppmaning ska göras av vårdnadshavare direkt till taxi. Resan ska inte betraktas som skolskjuts.

Elev som skadar sig under annan tid än ovanstående kan få hjälp genom egen privat försäkring.

Så länge gäller beslutet

Beslut om skolskjuts gäller som längst ett stadie, det vill säga låg-, mellan- och högstadiet eller gymnasienivå.

Undantag från stadiebeslut gör vi om intyg för funktionsnedsättning har en annan giltighetstid.

Kontrollera giltighetstiden på beslutet du har fått. Har ditt beslut om skolskjuts gått ut, behöver du göra en ny ansökan och skicka in ett nytt läkarintyg. 

Skolskjuts med buss i kollektivtrafik - busskort

Grundskoleelever som erbjuds busskort får ett busskort laddat med en skolkortsprodukt.

Busskortet är laddat med tre resor per dag alternativt 300 resor per läsår för de elever som omfattas av växelvis boende. Det för att eleven ska kunna ta sig till och från skolan och via en annan aktivitet eller stanna hos en kompis. Antalet resor är ett politiskt beslut.

 • Busskortet fungerar måndag-fredag under ordinarie läsårstider mellan kl. 04:00-23:59.
 • Med resa menas en påstigning och bussbyte inom en timme.
 • Busskortet är personligt och eleven behåller det under hela den tid denne är berättigad till skolskjuts.
 • Busskortet laddas med ny läsårsbiljett vid läsårsstart efter att ansökan om skolskjuts beviljats.
 • Du kan enkelt ladda på busskortet med andra biljettprodukter för att resa andra tider.

Mer information om biljettprodukter finns på Sörmlandstrafikens webbplats.

 

Skolskjuts med skoltaxi

Skolskjuts med skoltaxi omfattar två resor per dag, från hemmet till skolan och från skolan till hemmet.

Turerna planeras enligt skolans ramtider, det vill säga start- och sluttider för merparten av elever som tillhör samma åldersgrupp.

 • Skolskjuts omfattar inte resor till och från fritids.
  Elev som beviljats skolskjuts genom skoltaxi åker till/från uppsamlingsplats/hållplats, till/från plats nära skolan.
 • Kommunen beslutar om funktionell uppsamlingsplats för respektive tur. Turerna samplaneras i största möjliga mån.
 • Rutterna börjar i regel längst ut i kommunen med färdriktning mot de centrala delarna på morgonen och omvänt efter skoldagens slut.
 • Endast elever som beviljats skolskjuts, och är inplanerade i turen, får åka med i turen.
 • Skoltaxin avgår på utsatt tid, precis som buss i linjetrafik
 • Planeringen av skolskjutsturerna sköts av Sörmlandstrafiken, det är även dem du kontaktar vid avbokning av turer. Det är Taxi Nyköping-Oxelösund AB, som utför turerna.

Turer, tidtabell och kontakt Sörmlandstrafiken

Planeringen av skolskjutsturerna sköts av Sörmlandstrafiken, det är även dem du kontaktar vid avbokning av turer. Det är Taxi Nyköping-Oxelösund AB, som utför turerna.

Kontaktvägar till Sörmlandstrafiken:

Du hittar alla tidtabeller på sormlandstrafiken.se eller i appen Sörmlandstrafiken.

Första gången du loggar in behöver du kontakta Sörmlandstrafiken för att koppla ditt barn till dig i appen.

När du har skolskjuts med kollektivtrafik - busskort

Giltigt färdbevis

För att resa med buss behöver eleven ha ett giltigt färdbevis i form av en biljett eller ett giltigt busskort. Om eleven inte kan visa ett giltigt färdbevis vid kontroll kan eleven få betala tilläggsavgift.

Har du ett beslut om skolskjuts/busskort använder du det kort du tidigare haft. Är det första gången du får ett beslut om busskort delas kortet ut av skolan.

Mer information om tilläggsavgifter finns på Sörmlandstrafikens webbplats

 

Borttappat, stulet eller trasigt kort

Har busskortet slutat fungera eller försvunnit, kan du som är elev få ut ett nytt kort på skolan. Kostnaden är 100 kronor.

Har busskortet slutat att fungera är det viktigt att kontrollera att du har ett giltigt beslut genom att logga in på Min sida i kommunens e-tjänst. Om beslutet är giltigt ska du anmäla kortet som trasigt genom att mejla dina uppgifter och busskortsnummer (står på kortets baksida, 10 siffror) till skolskjuts@nykoping.se eller ringa Kundservice på telefonnummer 0155-248080.

Har busskortet försvunnit ska det anmälas här.

Eleven/vårdnadshavaren kan behöva stå för kostnaden av resor tills ett nytt kort kan lämnas ut.

Om du inte har ett giltigt beslut så behöver du göra en ny ansökan. 

Ansökan om skolskjuts

Ordningsregler vid hållplatsen

För att alla elever och övriga resenärer ska ha en trafiksäker och god miljö under resan är det viktigt att följa de regler som gäller vid på- och avstigning. 

Vid hållplatsen

 • Kom i god tid
 • Bär reflex vid mörker
 • Stå stilla på säkert avstånd från vägen till dess att bussen har stannat
  och öppnat dörrarna

På- och avstigning

För att alla elever och övriga resenärer ska ha en trafiksäker och god miljö under resan är det viktigt att följa de regler som gäller vid på- och avstigning.

På- och avstigning

 • På- och avstigning sker normalt sett genom framdörren, men med
  anledning av covid-19 sker det nu genom mellan- eller
  bakdörren
 • Trängsel eller knuffar tillåts inte 
 • Visa hänsyn och hjälp de yngre eleverna in och ut ur bussen
 • Plinga i god tid innan hållplatsen
 • Sitt kvar på din plats och behåll bältet på till dess att bussen har
  stannat
 • Var extra försiktig om du ska korsa vägen. Gör det först när bussen
  åkt iväg och du har fri sikt åt båda hållen

I bussen

För att alla elever och övriga resenärer ska ha en trafiksäker och god miljö under resan är det viktigt att följa de regler som gäller ombord på bussen och
vid på- och avstigning.

 • Spring eller klättra inte i bussen
 • Det är inte tillåtet att bråka eller skrika i bussen. Föraren måste kunna
  koncentrera sig på körningen
 • Det får endast vara en person sittande på varje säte
 • Ha väskan i knät så alla platser kan användas för resenärer
 • Använd bälte när detta finns

Förbud mot kränkning och diskriminerande behandling

Förbud mot kränkning och diskriminerande behandling gäller, precis som i skolan, hela vägen till och från skolan.

Vid misskötsel

Om en elev missköter sig i anslutning till resan kontaktas aktuell skola som i sin tur kontaktar elevens vårdnadshavare. Vid upprepad misskötsel i samband med resan kan busskortet komma att dras in.

När du har skolskjuts med skoltaxi

Vem får åka med skoltaxi?

Resor med skoltaxi samordnas med andra elever. Endast elever som beviljats
skolskjuts, och är inplanerade i turen, får åka med i turen.

Förändrade behov av skoltaxi

Du anmäler ändringar av skoltaxi till skolskjutshandläggare. Det gäller till exempel byte av morgon- eller eftermiddagsturer eller byte av veckor vid växelvis boende. Kontaktuppgifter: E-post: skolskjuts@nykoping.se, Kundservice tel: 0155-24 80 80, vardagar kl. 9-16. 

Handläggningstiden är minst 10 arbetsdagar. Vid skolstart är handläggningstiden utökad till fyra veckor med anledning av hög belastning.

Har du frågor eller synpunkter på planeringen och skoltaxitider för en elev så ska du kontakta Sörmlandstrafikens Servicecenter, tel: 0155-245800 eller e-post till kundservice@sormlandstrafiken.se


Avbokning och tider

Så här gör du för att avboka resa

Du kontaktar Sörmlandstrafiken när du behöver avboka en resa. Avboka gärna resan i så god tid som möjligt. Du kan:

 • ringa 0155-24 58 00 (öppet dygnet runt för avbokningar)
 • mejla till kundservice@regionsormland.se
 • använda dig av appen Serviceresor Sörmland

Åker ditt barn inte med taxin på morgonen utan att meddela Sörmlandstrafiken så avbokas hemresan automatiskt. Behöver ditt barn skoltaxi på eftermiddagen så måste du ringa till Sörmlandstrafikens kundservice 020-44 40 00 och boka resan på nytt. Det måste du göra senast två timmar innan planerad hämtningstid.
Om eleven missar resan på morgonen kommer det ingen ny skoltaxi och vårdnadshavaren ansvarar då för att eleven kommer till skolan.
Om en elev behöver åka hem tidigare för att den till exempel blir sjuk så behöver vårdnadshavaren ordna hämtning på skolan.

Tider

Skoltaxin avgår på utsatt tid, precis som med buss i linjetrafik. Se till att vara på plats vid uppsamlingsplatsen i god tid. Skolskjutsen kan av olika anledningar vara försenad, särskilt vintertid. Vänta kvar vid uppsamlingsplatsen och kontakta Sörmlandstrafikens servicecenter för information om skoltaxin är försenad mer än 5 minuter.

Skolskjuts med skoltaxi körs enligt de kommunala skolornas läsårstider, det innebär till exempel att om de kommunala skolorna har studiedag så går ingen skoltaxi. Elever som inte går i kommunal skola som har behov av transport de dagarna skoltaxi inte körs ska vända sig till sin skola för hjälp med transport.

Ej avbokade resor och återkommande avbokningar

Om barnets resor vid upprepade tillfällen inte avbokas i tid, så kallade ”bomresor”, eller om ni återkommande avbokar resor så kommer vi att pausa de berörda turerna. Vi kommer då att informera vårdnadshavare via e-post.
Det är möjligt att boka på resor igen om behovet skulle uppstå, det gör du genom att skicka e-post till skolskjuts@nykoping.se. Notera att Sörmlandstrafiken har en handläggningstid på 10 arbetsdagar för ändringar/bokningar räknat från dagen efter detta meddelats Sörmlandstrafiken.

Res- och väntetider

Nyköpings kommuns planeringsmålsättning

 • Elever bör inte ha en restid längre än 60 minuter enkel väg. Restid avser den tid som resan i fordonet tar, från det att eleven blir upphämtad vid sin hållplats/uppsamlingsplats till dess att eleven blir avsläppt på skolan och tvärtom.
 • Elever bör inte ha en längre väntetid på skolan än 60 minuter per dag.
  Väntetiden kan uppstå på morgonen mellan ankomst till skolan och skolans ramtid samt även uppstå från skolans ramtid på eftermiddagen till att eleven blir upphämtad av skolskjutsen. Skolans ramtid på morgonen är normalt 10 minuter före skolstart. På eftermiddagen har skolorna 2-3 ramtider beroende på antalet årskurser.
 • Avsteg från planeringsmålsättningarna bör endast göras i undantagsfall, med exempelvis längre restid och väntetid. Det kan till exempel gälla elever som har lång restid enkel väg utan omväg till skolan, elever som inte bor i skolans upptagningsområde och elever med växelvis boende.

Uppsamlingsplats

Elever som reser med skoltaxi får en uppsamlingsplats för på- och avstigning. Den anvisade uppsamlingsplatsen kan ändras över tid beroende på elevens ålder, resans längd/sträckning eller på andra samåkande elevers adresser. 

Trivselregler

För allas trivsel är det inte tillåtet att äta eller dricka i fordonen eller spela musik utan hörlurar.

Föraren kan komma att bestämma på vilka platser eleverna ska sitta för att
öka trivseln och trygghet under färden.

Vid skadegörelse kontaktas vårdnadshavare och eventuell ersättning kan krävas. Skadegörelse kan komma att bli polisanmäld.

Bälte och bilkudde

Det finns alltid sittplats med bälten till samtliga elever samt bilkudde till de elever som har behov av det.

Anmälan och avanmälan av bilkudde gör du till 
skolskjutshandläggare, skolskjuts@nykoping.se.

Föraren ska säkerställa att barn under 15 år använder säkerhetsbälte under färden.

Kontakta oss

Ansökan och resor

För frågor om ansökan och beslut: 
Samhällsbetalda resor, Nyköpings kommun

E-post:skolskjuts@nykoping.se

Telefon Kundservice: 0155-24 80 80

Telefontid: Vardagar kl. 09.00-16.00

 

 

För frågor och avbokning om beviljade resor:
Sörmlandstrafiken
Telefon: 0155-24 58 00 (öppet dygnet runt för avbokningar)
E-post: kundservice@sormlandstrafiken.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny