Meny

Skolskjuts för grundskola och grundsärskola

Här hittar du information om hur det fungerar med skolskjuts för elever i grundskola (förskoleklass till 9:an) och grundsärskola. Med skolskjuts menas resan till och från skolan där kommunen erbjuder en så kallad basplacering. 

Ansökan om skolskjuts måste göras senast 15 april för att ditt barn ska kunna få skolskjuts till höstens skolstart. 

Ansök om skolskjuts 

Kriterier för skolskjuts

Skolskjuts är kostnadsfria resor till och från skolan och beviljas om eleven uppfyller något av följande kriterier:

Skolskjuts är i första hand buss med linjetrafik och i andra hand skoltaxi. 

Skoldagen regleras av ramtider, det vill säga start- och sluttider för merparten av elever som tillhör samma åldersgrupp. Resor till och från fritidshem och förskola har föräldrar ansvar för.

En kompis eller ett syskon till eleven som inte har beviljats skolskjuts kan inte åka med i skolskjutsen. 

Avstånd

Avståndet mäts mellan den adress där eleven är folkbokförd och anvisad skola (basplaceringsskola). Kraven på avstånd beror på vilken årskurs som eleven går i.

  • Lågstadiet: 3 kilometer mellan hem och skola
  • Mellanstadiet: 4 kilometer mellan hem och skola
  • Högstadiet: 5 kilometer mellan hem och skola

Det är närmaste gång- och cykelväg mellan hemadressen och mätpunkt vid skolans fastighet som används vid mätningen.

När det gäller Nyköpings högstadium, som består av två fastigheter Omega och Alpha, används avståndet till den fastighet som ligger längst bort i förhållande till elevens hemadress. 

Om du har frågor som rör skolskjuts och avståndet mellan adress och skola är du välkommen att kontakta oss:
E-post: skolskjuts@nykoping.se telefonnummer: 0155-248390

Trafikförhållanden

Bedömning av trafikförhållanden gör vi utifrån rådande vägförhållanden mellan hemmet och skolan. Det handlar om trafikintensitet, hastighet och vägförhållanden. 

Funktionsnedsättning

Elev som är i behov av skolskjuts på grund av funktionsnedsättning behöver komplettera ansökan med ett läkarutlåtande som styrker behovet av skolskjuts med skoltaxi eller busskort. Utlåtanden får vara högst ett år gammalt och elevens specifika behov ska tydligt framgå. 

Elev inskriven i kommunens särskola behöver inte komplettera ansökan med läkarintyg.

Särskola

Elev inskriven i kommunens särskola kan åka till/från sitt hem, korttidsboende eller fritidshem. Resan ska börja eller sluta på skolan för att räknas som skolskjuts. Resor mellan korttids eller fritids och hemmet ombesörjs av vårdnadshavare.

Särskilda omständigheter

Skolskjuts kan beviljas i situationer där det finns särskilda omständigheter, även om det inte uppfyller kriterierna för avstånd, trafikförhållanden eller funktionsnedsättning.

Erbjudande och ansökan om skolskjuts 

Elever som är folkbokförda i Nyköpings kommun och är berättigade skolskjuts på grund av avstånd får hem ett erbjudande om skolskjuts med busskort. Erbjudande skickas till elever som börjar årskurs 4, årskurs 7 och första året på gymnasiet. De behöver endast acceptera erbjudandet via mejl. 

Övriga ansökningar gör du i vår e-tjänst för ansökan om skolskjuts 

Växelvis boende

Med växelvis boende menas elev som bor halva tiden hos vårdnadshavare som har delad vårdnad och bor på olika adresser.

Båda adresserna måste vara inom Nyköpings kommun. Skolan ska vara den av kommunen anvisade utifrån någon av vårdnadshavarnas folkbokbokföringsadress.

Vald skola

När vårdnadshavare väljer en annan skola än den anvisade (basplaceringsskolan) har eleven som regel inte rätt till skolskjuts. Om eleven skulle haft rätt till skolskjuts till sin anvisade skola - och det samtidigt inte innebär en ökad ekonomisk eller organisatorisk svårighet för kommunen – kan eleven ha rätt till skolskjuts även till vald skola. 

Möjligheten att få skolskjuts blir mer begränsad för den elev som gör ett eget val av skola, exempelvis till en friskola eller en annan kommunal skola.

Behov av tillfällig skolskjuts vid skada

Vid olycksfall och tillfällig funktionsnedsättning är elev inte berättigad skolskjuts. Elev som skadat sig under schemalagd skoltid eller under direkt färd till och från skolan lyder däremot under kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring och kan därigenom få hjälp.

Eventuell bokning av taxiresa på försäkringsbolagens uppmaning görs av vårdnadshavare direkt till taxi. Resan är ej att betrakta som skolskjuts. 

Elev som skadar sig under annan tid än ovanstående kan få hjälp genom egen privat försäkring. 

Busskort

Grundskoleelever som erbjuds busskort får ett resekort laddat med en Skolkortsprodukt. 

Busskortet fungerar alla vardagar och kortet laddas med tre resor per dag.  Det fungerar inte under jullovet och sommarlovet. Antalet resor är ett politiskt beslut. 

Busskortet ska sparas till nästa läsår eftersom det laddas med en ny läsårsbiljett då.

Busskortet är personligt och hämtas ut på skolans expedition.

Borttappat, stulet eller trasigt kort

Har busskortet slutat fungera eller försvunnit kan eleven få ut ett nytt kort på skolan. Kostnaden för ett borttappat kort är 100 kronor. Fakturaunderlag lämnas ut på skolan. Fakturaunderlag kan också laddas ner som blankett.  

Eleven kan behöva stå för kostnaden av resor tills ett nytt kort kan lämnas ut.

Skoltaxi 

Elev som vid skolskjuts hänvisas till skoltaxitur åker till/från uppsamlingsplats/hållplats, till/från plats nära skolan. Kommunen beslutar om funktionell uppsamlingsplats för respektive tur. Turerna samplaneras i största möjliga mån. Rutterna börjar i regel längst ut i kommunen med färdriktning mot de centrala delarna på morgonen och omvänt efter skoldagens slut. 

Skolskjuts med särskild kollektivtrafik jämställs med allmän kollektivtrafik på det sätt att skoltaxitur går enligt fastlagda rutter där hämtning och lämning sker på samma sätt som linjetrafik med buss. 

Avbokning

Vid sjukdom eller ledighet ska resan avbokas genom att bokas av via appen eller genom att kontakta Sörmlandstrafiken. 

Om eleven missar resan till skolan avbokas hemresan automatiskt den dagen. Då behöver vårdnadshavare ringa till kundservice och boka på resan igen om eleven ska åka på eftermiddagen. Påbokning måste göras senast två timmar innan planerad hämtningstid.

Om en elev behöver åka hem tidigare för att den till exempel blir sjuk, måste vårdnadshavaren ordna hämtning i skolan. 

Kontaktuppgifter till Sörmlandstrafiken

Telefon: 0155-24 58 00 (öppet dygnet runt för avbokningar)
E-post: kundservice@sormlandstrafiken.se

Överklaga beslut om skolskjuts

Läs mer här om hur du överklagar ett beslut om skolskjuts. 

Kontakta oss

Alla ärenden för skolskjuts, resebidrag och inackordering handläggs av enheten Samhällsbetalda resor på Samhällsbyggnad. Så här når du oss:

skolskjuts@nykoping.se
0155-24 83 90

Telefontid
vardagar kl. 09-12 och 13-16

 

För dig som har skolskjuts och behöver göra en avbokning

aterkommanderesor@sormlandstrafiken.se
0155-24 58 00

Telefontid
(öppet dygnet runt för avbokningar)

Skolskjuts för gymnasieelever
Hitta information och kontaktuppgifter

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: