Meny

Skolskjuts för grundskola och grundsärskola

Här hittar du information om hur det fungerar med skolskjuts för elever i grundskola (förskoleklass till 9:an) och grundsärskola. Med skolskjuts menas resan till och från skolan där kommunen erbjuder en så kallad basplacering.

Aktuell information inför skolstart

I följande länkar finner du praktiskt information med vad som gäller för dig som har ett beviljat beslut om skolskjuts med buss i kollektivtrafik och skoltaxi inför skolstart i Nyköpings kommun. Information om skolskjuts med buss i kollektivtrafik. Information om skolskjuts med skoltaxi.

Observera att du som tidigare tackat "ja" på erbjudandet om busskort via epost, behöver gå in och göra en ansökan i e-tjänsten.

Ansöka

Ansökan om skolskjuts inför höstterminen 2020 öppnar 15 februari. Sista dag för ansökan är 1 maj för att få skolskjuts till höstens skolstart.

Elever som är folkbokförda i Nyköpings kommun och uppfyller kriterierna för skolskjuts med anledning av avstånd blir erbjudna skolskjuts med busskort via ett informationsbrev. Informationsbrevet skickas hem till elever som börjar årskurs 4, årskurs 7 och första året på gymnasiet. För att tacka "ja" och få busskort ska en ansökan göras i e-tjänsten.

Vem ska ansöka?

Från 2 december 2019 har ansökan och beslutet om skolskjuts förlängts från att gälla endast ett läsår till att gälla ett helt stadie – till exempel hela mellanstadiet (årskurs 4-6). Undantag är Introduktionsprogrammen på gymnasiet och om beslutet gäller vinterdispens – då gäller fortfarande besluten ett läsår i taget.

De elever som i dagsläget har skolskjuts enligt tidigare beslut och är kvar i samma stadie, till exempel mellanstadiet, kommer automatiskt att få förlängt. Observera att du som tidigare tackat "ja" på erbjudandet om busskort via epost, behöver gå in och göra en ansökan i e-tjänsten. Du loggar in i e-tjänsten för att se ditt beslut. 

För elever med skolskjuts baserat på ett läkarintyg, ber vi er kontrollera giltighetstiden på vårt beslut. Har beslut om skolskjuts gått ut, behöver ni inkomma med en ny ansökan om skolskjus och ett nytt läkarintyg.

Ny ansökan inför höstterminen 2020 behöver göras för elever:

 • som ska börja i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7, samt årskurs 1 på gymnasiet höstterminen 2020
 • som har bytt folkbokföringsadress och den nya adressen ger rätt till skolskjuts enligt gällande regler
 • som ska börja, eller ska fortsätta, på Introduktionsprogrammen på gymnasiet
 • som har skolskjuts enligt vinterdispens

Observera att du som tidigare tackat "ja" på erbjudandet om busskort via epost, behöver gå in och göra en ansökan i e-tjänsten. 

Ansök om skolskjuts/Logga in i e-tjänsten

Efter handläggning av ditt ärende får du återkoppling i form av ett epostmeddelande. Ditt beslut finns på ”Min sida” i e-tjänsten. Vi behöver din ansökan senast 1 maj. 

Kriterier för skolskjuts

Skolskjuts är kostnadsfria resor till och från skolan och beviljas om eleven uppfyller något av följande kriterier:

Avstånd

Avståndet mäts mellan den adress där eleven är folkbokförd och anvisad skola (basplaceringsskola). Kraven på avstånd beror på vilken årskurs som eleven går i.

 • Lågstadiet: 3 kilometer mellan hem och skola
 • Mellanstadiet: 4 kilometer mellan hem och skola
 • Högstadiet: 5 kilometer mellan hem och skola

Det är närmaste gång- och cykelväg mellan hemadressen och mätpunkt vid skolans fastighet som används vid mätningen.

När det gäller Nyköpings högstadium, som består av två fastigheter Omega och Alpha, används avståndet till den fastighet som ligger längst bort i förhållande till elevens hemadress.

Avstånd till hållplats/uppsamlingsplats

Elev som fått skolskjuts med anledning av långt avstånd kan också få skoltaxi till hållplats, alternativt en uppsamlingsplats för skoltaxi. Då gäller att avståndet inte bör vara längre till hållplats/uppsamlingsplats än:

 • 1 kilometer för elev i årskurs F-3 (* tidigare 3 km)
 • 2 kilometer för elev i årskurs 4-6 (* tidigare 4 km)
 • 3 kilometer för elev i årskurs 7-9 (* tidigare 5 km)

* från och med 2 december 2019 är dessa avstånd kortade med 2 km. Det är det nya avståndet som står här på webben.

Trafikförhållanden

Bedömning av trafikförhållanden gör vi utifrån rådande vägförhållanden mellan hemmet och skolan. Det handlar om:

 • trafikintensitet
 • hastighet
 • vägförhållanden

Funktionsnedsättning

Elev som är i behov av skolskjuts på grund av funktionsnedsättning behöver komplettera ansökan med ett läkarutlåtande som styrker behovet av skolskjuts med skoltaxi eller busskort. Utlåtanden får vara högst ett år gammalt och elevens specifika behov ska tydligt framgå.

Elev inskriven i kommunens särskola behöver inte komplettera ansökan med läkarintyg.

Särskola

Elev inskriven i kommunens särskola kan åka till/från sitt hem, korttidsboende eller fritidshem. Resan ska börja eller sluta på skolan för att räknas som skolskjuts. Resor mellan korttids eller fritids och hemmet ombesörjs av vårdnadshavare.

Särskilda omständigheter

Skolskjuts kan beviljas i situationer där det finns särskilda omständigheter, även om det inte uppfyller kriterierna för avstånd, trafikförhållanden eller funktionsnedsättning.

Om skolskjuts

Skolskjuts är i första hand buss med linjetrafik och i andra hand skoltaxi.

Skoldagen regleras av ramtider, det vill säga start- och sluttider för merparten av elever som tillhör samma åldersgrupp. Resor till och från fritidshem och förskola har föräldrar ansvar för.

En kompis eller ett syskon till eleven som inte har beviljats skolskjuts kan inte åka med i skolskjutsen.

Växelvis boende

Med växelvis boende menas elev som bor halva tiden hos vårdnadshavare som har delad vårdnad och bor på olika adresser.

Båda adresserna måste vara inom Nyköpings kommun. Skolan ska vara den av kommunen anvisade utifrån någon av vårdnadshavarnas folkbokföringsadress.

Vald skola

När vårdnadshavare väljer en annan skola än den anvisade (basplaceringsskolan) har eleven som regel inte rätt till skolskjuts. Om eleven skulle haft rätt till skolskjuts till sin anvisade skola - och det samtidigt inte innebär en ökad ekonomisk eller organisatorisk svårighet för kommunen – kan eleven ha rätt till skolskjuts även till vald skola. 

Möjligheten att få skolskjuts blir mer begränsad för den elev som gör ett eget val av skola, exempelvis till en friskola eller en annan kommunal skola.

Behov av tillfällig skolskjuts vid skada

Vid olycksfall och tillfällig funktionsnedsättning är elev inte berättigad skolskjuts. Elev som skadat sig under schemalagd skoltid eller under direkt färd till och från skolan lyder däremot under kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring och kan därigenom få hjälp.

Eventuell bokning av taxiresa på försäkringsbolagens uppmaning görs av vårdnadshavare direkt till taxi. Resan är ej att betrakta som skolskjuts. 

Elev som skadar sig under annan tid än ovanstående kan få hjälp genom egen privat försäkring. 

Busskort

Grundskoleelever som erbjuds busskort får ett resekort laddat med en Skolkortsprodukt. 

Busskortet fungerar alla vardagar och kortet laddas med tre resor per dag alternativt 300 resor per läsår för de elever som omfattas av växelvis boende. Busskortet fungerar inte under jullovet och sommarlovet. Antalet resor är ett politiskt beslut. 

Busskortet ska sparas till nästa läsår eftersom det laddas med en ny läsårsbiljett då.

Busskortet är personligt och hämtas ut på skolans expedition.

Borttappat, stulet eller trasigt kort

Har busskortet slutat fungera eller försvunnit kan eleven få ut ett nytt kort på skolan. Kostnaden för ett borttappat kort är 100 kronor. Fakturaunderlag lämnas ut på skolan. Fakturaunderlag kan också laddas ner som blankett.  

Eleven/vårdnadshavaren kan behöva stå för kostnaden av resor tills ett nytt kort kan lämnas ut.

Skoltaxi 

Elev som vid skolskjuts hänvisas till särskild kollektivtrafik (skoltaxi) åker till/från uppsamlingsplats/hållplats, till/från plats nära skolan. Kommunen beslutar om funktionell uppsamlingsplats för respektive tur. Turerna samplaneras i största möjliga mån. Rutterna börjar i regel längst ut i kommunen med färdriktning mot de centrala delarna på morgonen och omvänt efter skoldagens slut. 

Skolskjuts med särskild kollektivtrafik jämställs med allmän kollektivtrafik på det sätt att skoltaxitur går enligt fastlagda rutter där hämtning och lämning sker på samma sätt som linjetrafik med buss. 

Förlängt beslut - skoltaxi

Har du ett förlängt beslut av skoltaxi men vill ändra något, vänligen inkom med hur ditt behov ser ut via e-post till skolskjuts@nykoping.se. Senaste den 15 maj behöver vi få in din information. Får vi inte in något schema på eleven utgår vi från tiderna som gällde läsåret 19/20. 

Vänligen ha med följande i informationen: 

 • Namn
 • Resenärs-id
 • Dagar
 • Adress/-er
 • Skola

Avbokning

Vid sjukdom eller ledighet ska resan avbokas genom att bokas av via appen Serviceresor Sörmland eller genom att kontakta Sörmlandstrafiken. 

Om eleven missar resan till skolan avbokas hemresan automatiskt den dagen. Då behöver vårdnadshavare ringa till kundservice och boka på resan igen om eleven ska åka på eftermiddagen. Påbokning måste göras senast två timmar innan planerad hämtningstid.

Om en elev behöver åka hem tidigare för att den till exempel blir sjuk, måste vårdnadshavaren ordna hämtning i skolan. 

Kontaktuppgifter till Sörmlandstrafiken

Telefon: 0155-24 58 00 (öppet dygnet runt för avbokningar)
E-post: kundservice@sormlandstrafiken.se

Överklaga beslut om skolskjuts

Läs mer här om hur du överklagar ett beslut om skolskjuts. 

Om E-tjänsten

För en säker hantering rörande personuppgifter och annan information i ansökan, sköts alla skolskjutsärenden i ett system som kräver inloggning med e-legitimation, till exempel BankID.

Du kan närsomhelst logga in på ”Min sida” och uppdatera dina kontaktuppgifter samt se beslut på en ansökan. Det är viktigt att dina kontaktuppgifter är aktuella så att vi kan meddela dig beslut och förändringar.

Kontakta oss

Alla ärenden för skolskjuts, resebidrag och inackordering handläggs av enheten Samhällsbetalda resor på Samhällsbyggnad. Så här når du oss:

skolskjuts@nykoping.se
0155-24 83 90

Telefontid
vardagar kl. 09-12 och 13-16

 

För dig som har skolskjuts och behöver göra en avbokning

aterkommanderesor@sormlandstrafiken.se
0155-24 58 00

Telefontid
(öppet dygnet runt för avbokningar)

Skolskjuts för gymnasieelever
Hitta information och kontaktuppgifter

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: