Blå illustration på buss och barn som väntar på bussen

Skolskjuts, elevresor och inackorderingsbidrag

Elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts om kritierier för avstånd och ålder är uppfyllda. Elever i gymnasiet kan ansöka om busskort. En gymnaiseelev som studerar på annan ort kan ansöka om resebidrag eller inackorderingsbidrag. 

Ansök om skolskjuts, elevresor och rese- eller inackorderingsbidrag inför läsåret 23/24

Den 1 mars öppnar ansökan för att ansöka om skolskjuts, elevresor och rese- eller inackorderingsbidrag inför läsåret 23/24 för elever som inte har ett giltigt beslut. Logga in på mina sidor i e-tjänsten för att se dina beslut.

En ny ansökan behöver göras för elever som inte har beslut sedan innan eller som ska börja förskoleklass, årskurs 4, 7 och 1:an på gymnasiet höstterminen 2023 samt nyinflyttade.

 • Ansökan om skolskjuts och elevresor är öppen från och med 1 mars.
 • Sista dagen för ansökan för att garanteras skolskjuts eller elevresor till skolstart hösten 2023 är 1 maj.

Ansökningar som inkommer efter det hanteras i turordning. Ansökan om rese- och inackorderingsbidrag sker när eleven mottagit sitt antagningsbevis.

För en säker hantering rörande personuppgifter och annan information sköts alla ärenden i kommunens e-tjänst som kräver inloggning med e-legitimation, till exempel Bank-ID.

Ändrade resdagar för skoltaxi och övriga förändringar

 • Om du har ett beslut om skolskjuts med skolbil men har ändrat behov av resdagar kommande läsår anmäler du detta till skolskjuts@nykoping.se senast 1 maj.
 • Har du ett beslut om skolskjuts eller elevresor men har ändrade förhållanden, till exempel flytt eller skolbyte ska detta anmälas till skolskjuts@nykoping.se snarast.

Busskort

Elever som har ett busskort sedan tidigare behåller detta även till kommande läsår, för elever med ett giltigt beslut laddas kortet automatiskt med nya resor inför skolstart.

Skolskjuts i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola

Skolskjuts kan vara resor med buss i kollektivtrafik, skolbil eller en kombination av båda. För att få skolskjuts behöver vissa kriterier vara uppfyllda. 

Skolskjuts är den resa som går till och från den skola kommunen erbjudit eleven plats. Resor till och från fritidshem och förskola har föräldrar ansvar för.

Gymnasieelever

För elever i gymnasiet finns inte skolskjuts men man har rätt till elevresa i form av busskort om avståndet från folkbokföringsadressen till skolan överstiger 6 kilometer.

Det går även att ansöka om resebidrag eller inackorderingsbidrag om eleven studerar på annan ort.

Politiskt beslutade riktlinjer

Det som gäller för skolskjuts elevresor och inackorderingsbidrag i Nyköpings kommun är riktlinjer som är politiskt beslutade.  

Överklaga beslut

Läs mer här om hur du överklagar ett beslut. 

 

När du har skolskjuts med kollektivtrafik - busskort

Giltigt färdbevis

För att resa med buss behöver eleven ha ett giltigt färdbevis i form av en biljett eller ett giltigt busskort. Om eleven inte kan visa ett giltigt färdbevis vid kontroll kan eleven få betala tilläggsavgift.

Har du ett beslut om skolskjuts/busskort använder du det kort du tidigare haft. Är det första gången du får ett beslut om busskort delas kortet ut av skolan.

Mer information om tilläggsavgifter finns på Sörmlandstrafikens webbplats

 

Borttappat, stulet eller trasigt kort

Har busskortet slutat fungera eller försvunnit, kan du som är elev få ut ett nytt kort på skolan. Kostnaden är 100 kronor.

Har busskortet slutat att fungera är det viktigt att kontrollera att du har ett giltigt beslut genom att logga in på Min sida i kommunens e-tjänst. Om beslutet är giltigt ska du anmäla kortet som trasigt genom att mejla dina uppgifter och busskortsnummer (står på kortets baksida, 10 siffror) till skolskjuts@nykoping.se eller ringa Kundservice på telefonnummer 0155-248080.

Har busskortet försvunnit ska det anmälas här.

Eleven/vårdnadshavaren kan behöva stå för kostnaden av resor tills ett nytt kort kan lämnas ut.

Om du inte har ett giltigt beslut så behöver du göra en ny ansökan. 

Ansökan om skolskjuts

Ordningsregler vid hållplatsen

För att alla elever och övriga resenärer ska ha en trafiksäker och god miljö under resan är det viktigt att följa de regler som gäller vid på- och avstigning. 

Vid hållplatsen

 • Kom i god tid
 • Bär reflex vid mörker
 • Stå stilla på säkert avstånd från vägen till dess att bussen har stannat
  och öppnat dörrarna

På- och avstigning

För att alla elever och övriga resenärer ska ha en trafiksäker och god miljö under resan är det viktigt att följa de regler som gäller vid på- och avstigning.

På- och avstigning

 • På- och avstigning sker genom framdörren
 • Trängsel eller knuffar tillåts inte 
 • Visa hänsyn och hjälp de yngre eleverna in och ut ur bussen
 • Plinga i god tid innan hållplatsen
 • Sitt kvar på din plats och behåll bältet på till dess att bussen har
  stannat
 • Var extra försiktig om du ska korsa vägen. Gör det först när bussen
  åkt iväg och du har fri sikt åt båda hållen

I bussen

För att alla elever och övriga resenärer ska ha en trafiksäker och god miljö under resan är det viktigt att följa de regler som gäller ombord på bussen och
vid på- och avstigning.

 • Spring eller klättra inte i bussen
 • Det är inte tillåtet att bråka eller skrika i bussen. Föraren måste kunna
  koncentrera sig på körningen
 • Det får endast vara en person sittande på varje säte
 • Ha väskan i knät så alla platser kan användas för resenärer
 • Använd bälte när detta finns

Förbud mot kränkning och diskriminerande behandling

Förbud mot kränkning och diskriminerande behandling gäller, precis som i skolan, hela vägen till och från skolan.

Vid misskötsel

Om en elev missköter sig i anslutning till resan kontaktas aktuell skola som i sin tur kontaktar elevens vårdnadshavare. Vid upprepad misskötsel i samband med resan kan busskortet komma att dras in.

När du har skolskjuts med skolbil

Vem får åka med skolbil?

Resor med skolbil samordnas med andra elever. Endast elever som beviljats
skolskjuts, och är inplanerade i turen, får åka med i turen.

Förändrade behov av skolbil

Du anmäler ändringar av skolbil till skolskjutshandläggare. Det gäller till exempel byte av morgon- eller eftermiddagsturer eller byte av veckor vid växelvis boende. Kontaktuppgifter: E-post: skolskjuts@nykoping.se, Kundservice tel: 0155-24 80 80, vardagar kl. 9-16. 

Handläggningstiden är minst 10 arbetsdagar. Vid skolstart är handläggningstiden utökad till fyra veckor med anledning av hög belastning.

Har du frågor eller synpunkter på planeringen och skolbilstider för en elev så ska du kontakta Sörmlandstrafikens Servicecenter, tel: 0155-245800 eller e-post till kundservice@sormlandstrafiken.se


Avbokning och tider

Så här gör du för att avboka resa

Du kontaktar Sörmlandstrafiken när du behöver avboka en resa. Avboka gärna resan i så god tid som möjligt. Du kan:

 • ringa 0155-24 58 00 (öppet dygnet runt för avbokningar)
 • mejla till kundservice@regionsormland.se
 • använda dig av appen Serviceresor Sörmland

Åker ditt barn inte med skolbilen på morgonen utan att meddela Sörmlandstrafiken så avbokas hemresan automatiskt. Behöver ditt barn skolbil på eftermiddagen så måste du ringa till Sörmlandstrafikens kundservice 020-44 40 00 och boka resan på nytt. Det måste du göra senast två timmar innan planerad hämtningstid.
Om eleven missar resan på morgonen kommer det ingen ny skolbil och vårdnadshavaren ansvarar då för att eleven kommer till skolan.
Om en elev behöver åka hem tidigare för att den till exempel blir sjuk så behöver vårdnadshavaren ordna hämtning på skolan.

Tider

Skolbilen avgår på utsatt tid, precis som med buss i linjetrafik. Se till att vara på plats vid uppsamlingsplatsen i god tid. Skolskjutsen kan av olika anledningar vara försenad, särskilt vintertid. Vänta kvar vid uppsamlingsplatsen och kontakta Sörmlandstrafikens servicecenter för information om skolbilen är försenad mer än 5 minuter.

Skolskjuts med skolbil körs enligt de kommunala skolornas läsårstider, det innebär till exempel att om de kommunala skolorna har studiedag så går ingen skolbil. Elever som inte går i kommunal skola som har behov av transport de dagarna skolbil inte körs ska vända sig till sin skola för hjälp med transport.

Ej avbokade resor och återkommande avbokningar

Om barnets resor vid upprepade tillfällen inte avbokas i tid, så kallade ”bomresor”, eller om ni återkommande avbokar resor så kommer vi att pausa de berörda turerna. Vi kommer då att informera vårdnadshavare via e-post.
Det är möjligt att boka på resor igen om behovet skulle uppstå, det gör du genom att skicka e-post till skolskjuts@nykoping.se. Notera att Sörmlandstrafiken har en handläggningstid på 10 arbetsdagar för ändringar/bokningar räknat från dagen efter detta meddelats Sörmlandstrafiken.

Res- och väntetider

Nyköpings kommuns planeringsmålsättning

 • Elever bör inte ha en restid längre än 60 minuter enkel väg. Restid avser den tid som resan i fordonet tar, från det att eleven blir upphämtad vid sin hållplats/uppsamlingsplats till dess att eleven blir avsläppt på skolan och tvärtom.
 • Elever bör inte ha en längre väntetid på skolan än 60 minuter per dag.
  Väntetiden kan uppstå på morgonen mellan ankomst till skolan och skolans ramtid samt även uppstå från skolans ramtid på eftermiddagen till att eleven blir upphämtad av skolskjutsen. Skolans ramtid på morgonen är normalt 10 minuter före skolstart. På eftermiddagen har skolorna 2-3 ramtider beroende på antalet årskurser.
 • Avsteg från planeringsmålsättningarna bör endast göras i undantagsfall, med exempelvis längre restid och väntetid. Det kan till exempel gälla elever som har lång restid enkel väg utan omväg till skolan, elever som inte bor i skolans upptagningsområde och elever med växelvis boende.

Uppsamlingsplats

Elever som reser med skolbil får en uppsamlingsplats för på- och avstigning. Den anvisade uppsamlingsplatsen kan ändras över tid beroende på elevens ålder, resans längd/sträckning eller på andra samåkande elevers adresser. 

Trivselregler

För allas trivsel är det inte tillåtet att äta eller dricka i fordonen eller spela musik utan hörlurar.

Föraren kan komma att bestämma på vilka platser eleverna ska sitta för att
öka trivseln och trygghet under färden.

Vid skadegörelse kontaktas vårdnadshavare och eventuell ersättning kan krävas. Skadegörelse kan komma att bli polisanmäld.

Bälte och bilkudde

Det finns alltid sittplats med bälten till samtliga elever samt bilkudde till de elever som har behov av det.

Anmälan och avanmälan av bilkudde gör du till 
Kundservice, kundservice@nykoping.se eller ring 0155-24 80 80. 

Föraren ska säkerställa att barn under 15 år använder säkerhetsbälte under färden.

Kontakta oss

Alla ärenden för skolskjuts, resebidrag och inackordering handläggs av enheten Samhällsbetalda resor på Samhällsbyggnad. Så här når du oss:

E-post: skolskjuts@nykoping.se

Telefon Kundservice: 0155-24 80 80

Telefontid: Vardagar kl. 09.00-16.00

 

Sörmlandstrafiken

Avbokningar av skolskjuts:
Telefon: 0155-24 58 00 (öppet dygnet runt för avbokningar)

App: Serviceresor Sörmland (kräver mobilt BankID)

För frågor eller synpunkter om beviljade resor:
E-post: kundservice@regionsormland.se

Bokning av resor till- och från korttidsboende skickas till:
E-post: aterkommanderesor@regionsormland.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter