Meny

Skolskjuts, elevresor och inackorderingsbidrag

Elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts om kritierier för avstånd och ålder är uppfyllda. Elever i gymnasiet kan ansöka om busskort. En gymnaiseelev som studerar på annan ort kan ansöka om resebidrag eller inackorderingsbidrag. 

 

 

Skolskjuts i grundskola och grundsärskola

Skolskjuts kan vara resor med buss i kollektivtrafik, skoltaxi eller en kombination av båda. För att få skolskjuts behöver vissa kriterier vara uppfyllda. 

Skolskjuts är den resa som går till och från den skola kommunen erbjudit eleven plats. Resor till och från fritidshem och förskola har föräldrar ansvar för.

Gymnasieelever

För elever i gymnasiet finns inte skolskjuts men man har rätt till elevresa i form av busskort om avståndet från folkbokföringsadressen till skolan överstiger 6 kilometer.

Det går även att ansöka om resebidrag eller inackorderingsbidrag om eleven studerar på annan ort.

Politiskt beslutade riktlinjer

Det som gäller för skolskjuts elevresor och inackorderingsbidrag i Nyköpings kommun är riktlinjer som är politiskt beslutade.  

Överklaga beslut

Läs mer här om hur du överklagar ett beslut. 

 

När du har skolskjuts med kollektivtrafik - busskort

Giltigt färdbevis

För att resa med buss behöver eleven ha ett giltigt färdbevis i form av en biljett eller ett giltigt busskort. Om eleven inte kan visa ett giltigt färdbevis vid kontroll kan eleven få betala tilläggsavgift.

Har du ett beslut om skolskjuts/busskort använder du det kort du tidigare haft. Är det första gången du får ett beslut om busskort delas kortet ut av skolan.

Mer information om tilläggsavgifter finns på Sörmlandstrafikens webbplats

 

Borttappat, stulet eller trasigt kort

Har busskortet slutat fungera eller försvunnit kan du som är elev få ut ett nytt kort på skolan. Kostnaden för ett borttappat kort är 100 kronor.

Anmäl borttappat, stulet eller trasigt busskort här.

Eleven/vårdnadshavaren kan behöva stå för kostnaden av resor tills ett nytt kort kan lämnas ut.

Ordningsregler vid hållplatsen

För att alla elever och övriga resenärer ska ha en trafiksäker och god miljö under resan är det viktigt att följa de regler som gäller vid på- och avstigning. 

Vid hållplatsen

 • Kom i god tid
 • Bär reflex vid mörker
 • Stå stilla på säkert avstånd från vägen till dess att bussen har stannat
  och öppnat dörrarna

På- och avstigning

För att alla elever och övriga resenärer ska ha en trafiksäker och god miljö under resan är det viktigt att följa de regler som gäller vid på- och avstigning.

På- och avstigning

 • På- och avstigning sker normalt sett genom framdörren, men med
  anledning av covid-19 sker det nu genom mellan- eller
  bakdörren
 • Trängsel eller knuffar tillåts inte 
 • Visa hänsyn och hjälp de yngre eleverna in och ut ur bussen
 • Plinga i god tid innan hållplatsen
 • Sitt kvar på din plats och behåll bältet på till dess att bussen har
  stannat
 • Var extra försiktig om du ska korsa vägen. Gör det först när bussen
  åkt iväg och du har fri sikt åt båda hållen

I bussen

För att alla elever och övriga resenärer ska ha en trafiksäker och god miljö under resan är det viktigt att följa de regler som gäller ombord på bussen och
vid på- och avstigning.

 • Spring eller klättra inte i bussen
 • Det är inte tillåtet att bråka eller skrika i bussen. Föraren måste kunna
  koncentrera sig på körningen
 • Det får endast vara en person sittande på varje säte
 • Ha väskan i knät så alla platser kan användas för resenärer
 • Använd bälte när detta finns

Förbud mot kränkning och diskriminerande behandling

Förbud mot kränkning och diskriminerande behandling gäller, precis som i skolan, hela vägen till och från skolan.

Vid misskötsel

Om en elev missköter sig i anslutning till resan kontaktas aktuell skola som i sin tur kontaktar elevens vårdnadshavare. Vid upprepad misskötsel i samband med resan kan busskortet komma att dras in.

När du har skolskjuts med skoltaxi

Vem får åka med skoltaxi?

Resor med skoltaxi samordnas med andra elever. Endast elever som beviljats
skolskjuts, och är inplanerade i turen, får åka med i turen.

Förändrade behov av skoltaxi

Du anmäler ändringar av skoltaxi till skolskjutshandläggare. Det gäller till exempel byte av morgon- eller eftermiddagsturer eller byte av veckor vid växelvis boende. Kontaktuppgifter: skolskjuts@nykoping.se, 0155-24 83 90, vardagar kl. 9-12 och 13-16. 

Handläggningstiden är minst 10 arbetsdagar. Vid skolstart är handläggningstiden utökad till fyra veckor med anledning av hög belastning.

Avbokning och tider

Skoltaxin avgår på utsatt tid, precis som med buss i linjetrafik. Se till att vara på plats vid uppsamlingsplatsen i god tid.

Skolskjutsen kan av olika anledningar vara försenad, särskilt vintertid. Vänta kvar vid uppsamlingsplatsen och kontakta Sörmlandstrafikens servicecenter för information om skoltaxin är försenad mer än 5 minuter.

Om eleven missar resan på morgonen kommer det ingen ny skoltaxi.
Vårdnadshavare ansvarar då för att eleven kommer till skolan.

Ogiltiga avbokningar

Om eleven inte åker med på resan på morgonen utan att en giltig avbokning skett, så avbokas hemresan automatiskt. För att boka på hemresan igen, ring Sörmlandstrafikens Servicecenter.

Vid återkommande ogiltiga avbokningar kommer
vårdnadshavare kontaktas för att säkerställa om behovet av skoltaxi kvarstår.

Avbokning möjligt dygnet runt

Det är vårdnadshavaren som ansvarar för att avboka resa, till exempel om eleven blir sjuk under dagen och behöver åka hem tidigare.

Du kan avboka resor dygnet runt via appen ”Serviceresor Sörmland” eller på telefonnummer 0155-24 58 00.

Avboka resan i så god tid som möjligt.

Res- och väntetider

Nyköpings kommuns planeringsmålsättning

 • Elever bör inte ha en restid längre än 60 minuter enkel väg. Restid avser den tid som resan i fordonet tar, från det att eleven blir upphämtad vid sin hållplats/uppsamlingsplats till dess att eleven blir avsläppt på skolan och tvärtom.
 • Elever bör inte ha en längre väntetid på skolan än 60 minuter per dag.
  Väntetiden kan uppstå på morgonen mellan ankomst till skolan och skolans ramtid samt även uppstå från skolans ramtid på eftermiddagen till att eleven blir upphämtad av skolskjutsen. Skolans ramtid på morgonen är normalt 10 minuter före skolstart. På eftermiddagen har skolorna 2-3 ramtider beroende på antalet årskurser.
 • Avsteg från planeringsmålsättningarna bör endast göras i undantagsfall, med exempelvis längre restid och väntetid. Det kan till exempel gälla elever som har lång restid enkel väg utan omväg till skolan, elever som inte bor i skolans upptagningsområde och elever med växelvis boende.

Uppsamlingsplats

Elever som reser med skoltaxi får en uppsamlingsplats för på- och avstigning. Den anvisade uppsamlingsplatsen kan ändras över tid beroende på elevens ålder, resans längd/sträckning eller på andra samåkande elevers adresser. 

Trivselregler

För allas trivsel är det inte tillåtet att äta eller dricka i fordonen eller spela musik utan hörlurar.

Föraren kan komma att bestämma på vilka platser eleverna ska sitta för att
öka trivseln och trygghet under färden.

Vid skadegörelse kontaktas vårdnadshavare och eventuell ersättning kan krävas. Skadegörelse kan komma att bli polisanmäld.

Bälte och bilkudde

Det finns alltid sittplats med bälten till samtliga elever samt bilkudde till de elever som har behov av det.

Anmälan och avanmälan av bilkudde gör du till 
skolskjutshandläggare, skolskjuts@nykoping.se.

Föraren ska säkerställa att barn under 15 år använder säkerhetsbälte under färden.

Kontakta oss

Alla ärenden för skolskjuts, resebidrag och inackordering handläggs av enheten Samhällsbetalda resor på Samhällsbyggnad. Så här når du oss:

skolskjuts@nykoping.se
0155-24 83 90

Telefontid
vardagar kl. 09-12

 

Sörmlandstrafiken

För frågor om beviljade resor:
Telefon: 0155-24 58 00 (öppet dygnet runt för avbokningar)
E-post: kundservice@sormlandstrafiken.se

Avbokningar av skolskjuts:
aterkommanderesor@sormlandstrafiken.seKontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter