Meny

Regler och avgifter

Här får du information om vilka regler och avgifter som gäller för de kommunala förskolorna.

Barnets rätt att vara på förskola

Vistelsetid ges i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavarens sysselsättning. Vårdnadshavare är skyldiga att, på förfrågan tillhandahålla intyg från arbetsgivare, studieanordnare, a-kassa eller liknande för att fastställa grund för placering.Kommunen erbjuder förskoleplats till barn från och med ett års ålder.

Erbjudande om plats lämnas till barn som är folkbokförda i Nyköpings kommun. När erbjudandet är lämnat är garantin uppfylld från kommunens sida. Tackar du nej till platsen måste ny ansökan göras. 

Arbete, studier eller sjukskriven

Du får ha ditt barn i förskola när du arbetar eller studerar. Om du studerar heltid så räknas det på samma sätt som om du jobbar heltid. Du får även räkna med restid för båda dessa. 

Om du som vårdnadshavare är sjukskriven eller får graviditetspenning gäller samma regler som om du skulle ha arbetat. Detta gäller dock inte vid natt- och helgomsorg.

Arbetssökande eller föräldraledig

Om du är arbetssökande eller föräldraledig har du rätt att ha ditt barn i förskola 20 timmar i veckan under skolans terminer (läsårstid). I de kommunala verksamheterna förläggs tiden tisdag–fredag klockan 09.00 -14.00. Att vara aktivt arbetssökande innebär att vårdnadshavaren är inskriven hos Arbetsförmedlingen och om du deltar i någon åtgärd genom arbetsförmedlingen får ditt barn vara i förskola den tid du behöver.

För att du ska få rätt till fler timmar på förskolan så behöver du lämna ett intyg från din skola och/eller din arbetsgivare till barnplacering@nykoping.se.

Efter syskons födelse eller efter att ett adoptivbarn tas emot i hemmet har barnet rätt att behålla sin ordinarie plats i en månad. Därefter sänks tiden till 20 timmar/vecka på förskolan eftersom vårdnadshavaren då har blivit föräldraledig.

Under lov gäller 15 timmar per vecka på förskolan istället för 20 timmar, tiden förläggs tisdag–torsdag klockan 09.00-14.00.

Har barnet särskilda behov av fler timmar på förskolan ska en särskild ansökan göras på denna blankett.

Ansök i god tid 

Du kan ansöka om förskoleplats sex månader innan du behöver den. Ködatum blir tidigast fyra månader innan plats önskas (garantidatum). Kommunen ska erbjuda dig plats inom fyra månader efter det att du skickat in din ansökan. Plats erbjuds så långt som möjligt utifrån ditt önskemål. Klarar inte utbildningskontoret att erbjuda plats enligt ditt önskemål inom fyra månader kan plats erbjudas inom hela kommunen istället.

Turordning

Barn som bor i Nyköpings kommun går före barn boende i annan kommun. Om särskilda skäl föreligger, stödbehov eller geografiska skäl, ska barn från annan kommun likställas barn i den egna kommunen. Barn med behov av stöd för sin utveckling i form av förskola ska erbjudas plats skyndsamt. I övrigt placeras barn i följande turordning vid kö:

  1. garantidatum, plats inom fyra månader
  2. syskonförtur till samma förskola
  3. avstånd till förskola från hemmet, närhet prioriteras

Avgift

Avgift tas ut i procent av hushållets gemensamma bruttoinkomst, alltså din lön innan skatt har dragits av. Har du inte angett en inkomst så debiteras du för maxtaxa enligt kommunens avgiftsregler. Du kan när som helst ändra din inkomst i E-tjänsten.”

Avgiftshöjning gäller från 2021-01-01

Barn 1: 3% av inkomsten – men högst 1510 kr/mån 
Barn 2: 2% av inkomsten – men högst 1007 kr/mån 
Barn 3: 1% av inkomsten – men högst 503 kr/mån 
Barn 4: ingen avgift

Barn 1 = yngsta barnet i hushållet.

Du som förälder/vårdnadshavare betalar en avgift året runt i enlighet med kommunens regler för avgifter. Det innebär att du betalar enligt gällande avgiftsregler:

  • För barn mellan 1 och 3 år betalas full avgift.
  • För barn mellan 3 och 5 år reduceras avgiften med 30 % förutom under juni, juli och augusti då full avgift betalas. Gäller från 1 september det år barnet fyller 3 år.
  • Avgift under 100 kr debiteras inte.
  • Avgift tas ut från och med 1:a introduktionsdagen.
  • Avgift tas ut 12 månader per år.
  • Avgiften minskar inte om du har semester eller frånvaro av andra skäl.

Här kan du läsa hur du går tillväga om din inkomst förändras.

Information maxtaxa

Inkomsttaket ligger på 50 340 kr och innebär att du inte behöver betala en procentuell andel av inkomster som är högre än detta. Tjänar hushållet 60 000 kr så är det ändå 50 340 kr som uträkningen av avgift baseras på.

Gemensam vårdnad/ delad faktura

Avgift tas ut från båda hushållen där vårdnadshavarna har gemensam vårdnad, barnet växelbor och båda har behov av barnomsorg. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive hushåll.

Avgiften fördelas procentuellt i förhållande till respektive hushålls avgiftsgrundande inkomst. De sammanlagda avgifterna för båda hushållen får inte överstiga avgiften för en plats enligt maxtaxan som är 50 340 kr. Tjänar båda hushållen sammanlagt 60 000 kr så är det ändå 50 340 kr som uträkningen av avgift baseras på.

Skäl för uppsägning

Kommunen kan säga upp din förskoleplats med en månads uppsägningstid om du inte utnyttjar platsen som ni har kommit överens om eller om platsen inte har utnyttjats de senaste tre månaderna.

Kontakta oss

Handläggare Förskola och Fritidshem

Telefontid vardagar klockan 10-12 
0155-24 80 60 
barnplacering@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: