Elevhälsa

Elevhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Vill du ha hjälp i elevärende vänd dig till elevhälsogruppen eller skolledningen på den skola som eleven går. 

Varje skolområde organiserar sin egen elevhälsa. I skolornas elevhälsoteam ingår olika professioner som rektor, specialpedagoger, skolkurator, skolsköterska och skolpsykolog. Ibland även andra yrkesgrupper som socialpedagog och studie- och yrkesvägledare.

Centralt anställda finns några kompetenser med kommunövergripande uppdrag. Skolläkare, skollogoped samt specialpedagog. De samarbetar med och stöttar de lokala elevhälsoteamen. Skolans elevhälsa kan ta hjälp av dem och all kontakt med dem går via skolans elevhälsa. 

Särskilt stöd

Har du ett barn som är i behov av särskilt stöd i förskolan eller skolan? Du kan ansöka om särskilt stöd om ditt barn har till exempel psykisk eller fysisk funktionsnedsättning eller sen språkutveckling. 

Hälsosamtal

Elevhälsans medicinska insats ingår i Elevhälsan på skolan. En viktig del i det hälsofrämjande arbetet är hälsobesöken som vi genomför i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet. Vid det första besöket i förskoleklass är vårdnadshavare med.

Behov av hälso- och sjukvård i skola eller förskola - egenvård

Om ditt barn har behov av hälso- och sjukvårdsinsats när hen är i skolan eller i förskolan - så kallad egenvård - behöver du ha ett intyg från hälso- och sjukvården. Det kan till exempel handla om att testa blodsocker, injicera insulin, administrera läkemedel och sondmatning. Läs mer på sidan om egenvård

Om elevhälsan

Skolläkare

Skolläkarna stödjer elever i skolmiljön huvudsakligen genom hälsofrämjande och förebyggande åtgärder, både direkt till eleven liksom genom att handleda och samverka med andra personalkategorier i Elevhälsan. Kontakt med skolläkare går via skolans elevhälsa.  

Skollogoped - tal, språk och kommunikation

Skollogopedens uppdrag i kommunen är att stötta personalen på fritidshemmen och skolans pedagoger när de behöver stöd och råd kring elever med språkliga svårigheter. Skollogopeden kan hjälpa pedagoger med anpassningar i lärverktyg och lärmiljön både på individ-och gruppnivå.

Logopeden samarbetar med andra instanser som till exempel barn- och habiliteringen och Regionens logopeder. Kontakt med logopeder går via skolans elevhälsa.  

Skolpsykolog

Varje skolområde har sin egen skolpsykolog som ingår i skolområdets elevhälsoteam. Skolpsykologerna arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande men har även utredningsuppdrag om det finns misstankar om att en elev skulle tillhöra särskolans målgrupp.

Specialpedagog

Varje skola har specialpedagoger anställda och de ingår i skolornas elevhälsoteam. Därutöver finns några centralt anställda specialpedagoger med spetskompetens inom läs- och skriv, språk och kommunikation, hörselnedsättning samt särskola. Av dem kan skolpersonal få rådgivning. 

Kontakta oss

Nyköpings kommun

kommun@nykoping.se
0155-24 80 00

Grundskolor i Nyköpings kommun

 

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:

E-tjänster

Barn & Utbildning - Anmäl diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Barn & Utbildning - Egenvård - behov av hälso- och sjukvård i skola eller förskola Barn & Utbildning - Konto Schoolsoft Barn & Utbildning - Samtycke till publicering av bild eller namn Förskola & Fritidshem - Säga upp ditt barns plats (via blankett) Förskola & Fritidshem - Ansökan allmän förskola Förskola & Fritidshem - Ansökan om lovplats i fritidshem Förskola & Fritidshem - Ansökan om plats för barn folkbokförda i annan kommun Förskola & Fritidshem - Ansökan om plats i förskola/fritidshem Förskola & Fritidshem - Ansökan om utökad tid (Mindre än 2 månader) Förskola & Fritidshem - Ansökan plats/utökad tid för barn i behov av särskilt stöd Förskola & Fritidshem - Jämför förskolor Förskola & Fritidshem - Lämna dina inkomstuppgifter (via blankett) Förskola & Fritidshem - Mina sidor Förskola, Fritidshem & Pedagogisk Omsorg - Tilläggsbelopp Förskola, Fritidshem & Pedagogisk omsorg - Nyplacering & Uppsägning, Fristående regi Grundskola - Anmälan om skolpliktens upphörande p.g.a varaktigt utlandsvistelse Grundskola - Ansökan om byte av kommunal grundskola Grundskola - Ansökan om fullgörande av skolplikt Grundskola - Ansökan om plats i kommunal grundskola för elever folkbokförda i annan kommun Grundskola - Ansökan om tidigarelagd skolstart Grundskola - Ansökan om uppskjuten skolstart Grundskola - Ansökan till Nyköpings högstadium Grundskola - Ledighetsansökan Grundskola - Modersmålsundervisning - Ansökan Grundskola - Modersmålsundervisning - Uppsägning Grundskola - Nyplacering & Uppsägning - Fristående regi Grundskola - Skolplacering högstadium för nyanländ, Anmälan Grundskola & Gymnasium – Tilläggsbelopp Gymnasiet - Ansökan Gymnasiet - Ansökan för dig med särskilda skäl Gymnasium - Ledighetsansökan Skola - Kulturskolan - Anmälan Skola - Schoolsoft Skolmat - Ansökan om specialkost Skolskjuts - Ansökan
Öppna sidomeny

Nyheter