Meny

Barn- och elevhälsan

Barn- och elevhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Merparten av stödet till barn och elever ges på förskole-, skol- och områdesnivå. Vill du ha hjälp - vänd dig till elevhälsogruppen eller skolledningen på ditt barns förskola eller skola. 

Barn- och elevhälsan i Nyköpings kommun är organiserad utifrån tre olika
nivåer som genomsyrar hela skolsystemet. Organisationen bygger på att fånga upp behovet så tidigt som möjligt. 

Enhetsnivå

Första nivån är på den enhet där ditt barn går i förskola eller skola. Här samverkar förskolepersonal, lärare, resurspedagog, elevassistent, fritidsledare med flera i det dagliga operativa arbetet. Specialpedagogiska insatser och ökad beredskap kan sättas in och skolan tillsammans med vårdnadshavare kan skapa flexibilitet efter de behov som finns. 

Vill du komma i kontakt med skolsköterska, ber vi dig kontakta den skola som ditt barn går på. Du hittar skolorna på denna webbsida. 

Områdesnivå

På andra nivån finns stödfunktioner som den egna enheten kanske inte kan bemanna ensam, såsom specialpedagog, skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare. Här ges och samordnas stöd till elever inom rektorsområdet. På områdesnivån samordnas enklare utredningar och regelbundna möten. Här finns även EHG (elevhälsogrupp) där man planerar och beslutar om de stödåtgärder som ska ges barn/elever. 

Kommunövergripande nivå

Här finns specialiststödet i form av Centrala Barn- och elevhälsan. Här arbetar skolläkare, psykologer, MLA (medicinskt ledningsansvarig), logoped och specialpedagoger. Specialisterna arbetar med samordning, utredningar och beslut om byte av skolform. De ger även handledning och utbildning till skol- och förskolepersonal.

Centrala barn- och elevhälsan ansvarar också för viss myndighetsutövning såsom beslut om Tilläggsbelopp för fristående skolor/förskolor. Här hittar du blanketter och mer information.

 

E-tjänster

Förskola - Anmälan för barn placerade i fristående regi Förskola - Ansökan kommunal förskola Förskola - Ansökan om plats för barn/elever folkbokförda i annan kommun Förskola - Ansökan om plats i fritidshem eller annan pedagogisk omsorg Förskola - Beräkna barnomsorgsavgift Förskola - Jämför förskolor Förskola & Pedagogisk verksamhet - Ansökan plats/utökad tid för barn i behov av särskilt stöd Förskola & Pedagogisk verksamhet - Utökad tid (Mindre än 2 månader) Förskola & Skola - Anmäl diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskola & Skola - Nyplacering & Uppsägning - Fristående regi Förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg - Mina sidor Förskola, Skola & Fritids - Anmälan hälsoskyddsverksamhet Grundskola - Ansökan om byte av kommunal grundskola Grundskola - Ansökan om plats i grundskola, elever från annan kommun Grundskola - Ledighetsansökan Gymnasiet - Ansökan Gymnasiet - Ansökan för dig med särskilda skäl Gymnasium - Ledighetsansökan Lovplats i fritidshem - Ansökan Nyköpings högstadium - Ansökan Skola - Ansökan om tidigarelagd skolstart Skola - Ansökan om tilläggsbelopp för fristående verksamheter Skola - Ansökan om tilläggsbelopp i Nyköpings kommun Skola - Ansökan om uppskjuten skolstart Skola - Elevinfo Skola - Kulturskolan - Anmälan Skola - Modersmålsundervisning - Ansökan Skola - Modersmålsundervisning - Uppsägning Skola - Samtycke till publicering av bild eller namn Skola - Utvärdering av tilläggsbelopp Skolmat - Ansökan om specialkost och anpassad måltid Skolmat - Beställning av vegetarisk, vegansk, fläskfri och blodfri kost Skolplacering nyanländ - Anmälan Skolskjuts - Ansökan

Nyheter