Meny

Barn- och elevhälsan

Barn- och elevhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Merparten av stödet till barn och elever ges på förskole-, skol- och områdesnivå. Vill du ha hjälp - vänd dig till elevhälsogruppen eller skolledningen på ditt barns förskola eller skola. 

Barn- och elevhälsan i Nyköpings kommun är organiserad utifrån tre olika
nivåer som genomsyrar hela skolsystemet. Organisationen bygger på att fånga upp behovet så tidigt som möjligt. 

Enhetsnivå

Första nivån är på den enhet där ditt barn går i förskola eller skola. Här samverkar förskolepersonal, lärare, resurspedagog, elevassistent, fritidsledare med flera i det dagliga operativa arbetet. Specialpedagogiska insatser och ökad beredskap kan sättas in och skolan tillsammans med vårdnadshavare kan skapa flexibilitet efter de behov som finns. 

Vill du komma i kontakt med skolsköterska, ber vi dig kontakta den skola som ditt barn går på. Du hittar skolorna på denna webbsida. 

Områdesnivå

På andra nivån finns stödfunktioner som den egna enheten kanske inte kan bemanna ensam, såsom specialpedagog, skolsköterska, psykolog, kurator, studie- och yrkesvägledare. Här ges och samordnas stöd till elever inom rektorsområdet. På områdesnivån samordnas enklare utredningar och regelbundna möten. Här finns även EHG (elevhälsogrupp) där man planerar och beslutar om de stödåtgärder som ska ges barn/elever. 

Kommunövergripande nivå

Här finns specialiststödet i form av Centrala elevhälsan. Här arbetar skolläkare, MLA (medicinskt ledningsansvarig), logoped och specialpedagoger. Specialisterna arbetar med samordning, handledning och utbildning till skolpersonal.

Centrala elevhälsan ansvarar också för viss myndighetsutövning såsom beslut om Tilläggsbelopp för fristående skolor/förskolor. Här hittar du blanketter och mer information.

 

E-tjänster

Barn & Utbildning - Anmäl diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Barn & Utbildning - Samtycke till publicering av bild eller namn Fritidshem - Ansökan om lovplats Förskola - Ansökan allmän förskola Förskola - Jämför förskolor Förskola & Fritidshem - Säga upp ditt barns plats (via blankett) Förskola & Fritidshem - Ansökan om plats för barn/elever folkbokförda i annan kommun Förskola & Fritidshem - Ansökan om plats i förskola/fritidshem Förskola & Fritidshem - Ansökan om utökad tid (Mindre än 2 månader) Förskola & Fritidshem - Ansökan plats/utökad tid för barn i behov av särskilt stöd Förskola & Fritidshem - Lämna dina inkomstuppgifter (via blankett) Förskola & Fritidshem - Mina sidor Förskola, Fritidshem & Pedagogisk omsorg - Nyplacering & Uppsägning, Fristående regi Grundkola - Ansökan om fullgörande av skolplikt Grundskola - Anmälan om skolpliktens upphörande p.g.a varaktigt utlandsvistelse Grundskola - Ansökan om byte av kommunal grundskola Grundskola - Ansökan om plats i grundskola, elever från annan kommun Grundskola - Ansökan om tidigarelagd skolstart Grundskola - Ansökan om uppskjuten skolstart Grundskola - Ledighetsansökan Grundskola - Modersmålsundervisning - Ansökan Grundskola - Modersmålsundervisning - Uppsägning Grundskola - Nyplacering & Uppsägning - Fristående regi Gymnasiet - Ansökan Gymnasiet - Ansökan för dig med särskilda skäl Gymnasium - Ledighetsansökan Högstadium - Ansökan till Nyköpings högstadium Högstadium - Skolplacering nyanländ, Anmälan Skola - Kulturskolan - Anmälan Skola - Schoolsoft Skola - Tilläggsbelopp för fristående verksamheter, Ansökan Skola - Tilläggsbelopp i Nyköpings kommun, Ansökan Skola - Tilläggsbelopp, Utvärdering Skolmat - Ansökan om specialkost e-tjänst Skolskjuts - Ansökan

Nyheter