Barn- och elevhälsan

Barn- och elevhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Merparten av stödet till barn och elever ges på förskole-, skol- och områdesnivå. Vill du ha hjälp - vänd dig till elevhälsogruppen eller skolledningen på ditt barns förskola eller skola. 

Barn- och elevhälsan i Nyköpings kommun är organiserad utifrån tre olika
nivåer som genomsyrar hela skolsystemet. Organisationen bygger på att fånga upp behovet så tidigt som möjligt. 

Enhetsnivå

Första nivån är på den enhet där ditt barn går i förskola eller skola. Här samverkar förskolepersonal, lärare, resurspedagog, elevassistent, fritidsledare med flera i det dagliga operativa arbetet. Specialpedagogiska insatser och ökad beredskap kan sättas in och skolan tillsammans med vårdnadshavare kan skapa flexibilitet efter de behov som finns. 

Områdesnivå

På andra nivån finns stödfunktioner som den egna enheten kanske inte kan bemanna ensam, såsom specialpedagog, skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare. Här ges och samordnas stöd till elever inom rektorsområdet. På områdesnivån samordnas enklare utredningar och regelbundna möten. Här finns även EHG (elevhälsogrupp) där man planerar och beslutar om de stödåtgärder som ska ges barn/elever. 

Kommunövergripande nivå

Här finns specialiststödet i form av Resursteamet. Här arbetar skolläkare, psykologer, MLA (medicinskt ledningsansvarig) och specialpedagoger. Specialisterna arbetar med samordning, utredningar och beslut om byte av skolform. De ger även handledning och utbildning till skol- och förskolepersonal.

Centrala barn- och elevhälsan ansvarar också för viss myndighetsutövning såsom beslut om Tilläggsbelopp och beslut om utökad tid för Barn i behov av särskilt stöd i förskolan och fritidshem. Här hittar du blanketter och mer information.

 

Kontakta oss

Verksamhetschef

Anneli Tiger
0155-24 86 58
073-773 74 96
anneli.tiger@nykoping.se

 

 

Samordnande skolsköterska med ledningsansvar

Charlotta Lassbo
0155-24 85 45
charlotta.lassbo@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter