Meny

Nyttja offentlig plats

Vill du använda en offentlig plats för ett evenemang, sammankomst eller marknad exempelvis? Då behöver du ansöka om ett tillstånd som kallas markupplåtelse. Det söker du hos polisen som därefter kontaktar kommunen för synpunkter.

För att använda en offentlig plats till något den normalt inte är avsedd för krävs ett tillstånd som kallas markupplåtelse.

 • En offentlig plats är en allmän och offentlig markyta i ett detaljplanerat område.
 • Med offentlig plats menas i huvudsak vägar, torg och parker.
 • Den offentliga platsen tillhör alla och innebär att man får hyra marken tillfälligt, till exempel för uteserveringar, marknader och evenemang.

Tillståndet söker du hos Polisen och du betalar då en ansökningsavgift.

Innan du gör din ansökan hos polisen kan det vara bra att prata med kommunens handläggare och få ett förhandsbesked om din planerade verksamhet. Då kan du också få svar på om platsen du vill använda är en offentlig plats och om din verksamhet behöver tillstånd.

Enligt Ordningslagen Kap 3 kan du behöva tillstånd för:

 • Offentlig tillställning (idrottstävling, marknader, tivoli m m)
 • Allmän sammankomst (demonstrationer, konserter)
 • Nyttjande av offentlig plats (byggnadsställning, byggetablering, container, uteservering)
 • I vissa fall kan undantag göras, exempelvis om det rör få timmar och skolklasser.

Det finns många tillfällen som kräver marktillstånd

 • Vid byggetableringar då byggnadsställningar krävs
 • Markbehov för uppställning av containrar/arbetsbodar
 • Byggskyltar
 • Försäljning utanför butik, på uppställda bord exempelvis
 • Cirkus
 • Foodtrucks och matvagnar
 • Konserter och andra evenemang
 • Affischering (ej allmänna anslagstavlor), om du vill ställa upp en reklamskylt för evenemang exvis, idrott, föreningar, cirkus, valaffischer exempelvis
 • Uteserveringar
 • Övriga upplåtelser
 • Gatupratare (reklamskyltar som står på gatan)

Uteservering säsongen 2021

Du som vill använda offentlig mark för att erbjuda bord och stolar utanför din servering under uteserveringssäsongen behöver först ansöka om tillstånd. Du kan inte använda offentlig plats utan att ha ett sådant tillstånd enligt 3 kap 1 § Ordningslagen.

Sommarsäsong 1 april 2021 - 31 oktober 2021

Som en del i att möta efterfrågan har beslut tagits om en vintersäsong och en sommarsäsong för markupplåtelse. Sommarsäsongen gäller från den 1 april 2021 - 31 oktober 2021. Kommunen har gjort lättnader i tillstånd för att utnyttja offentlig plats för att verksamheter ska kunna erbjuda handel utanför butiken eller göra en enkel tillfällig uteservering utan kostnad.

Nyköpings kommun kommer inte att ta ut några avgifter för markupplåtelse under den här perioden. OBS! Tillstånd krävs fortfarande för att nyttja offentlig plats, även om det så bara gäller några stolar och bord utanför en entré.

Kommunen bistår med ansökningsavgiften i efterhand

Varje enskild verksamhet måste ansöka om tillstånd för markupplåtelse hos polisen, enligt beskrivningen ovan. Ansökningsavgiften är 870 kr och ska vara betald innan handläggningen påbörjas. Under säsongen fram till 31 oktober 2021 kommer kommunen att stå för ansökningsavgiften till polisen. Kommunen tar inte ut någon avgift för markytan under denna period. Det gäller endast för butiker och caféer som har försäljning utanför med uppställda bord eller några få bord för servering och om området är max 10 kvm. Gäller även godkända gatupratare (handikappvänlig City Sign-modell).

Verksamheten betalar avgiften och skickar e-faktura på samma belopp inkl. beslut från polisen till Nyköpings kommun, NK11008. Kontakta gärna Näringlivsenheten innan via växeln på 0155-24 80 00.

Vintersäsong 1 november 2021-30 mars 2022

Du som vill använda offentlig mark för att erbjuda bord och stolar utanför din servering under uteserveringssäsongen behöver först ansöka om tillstånd. Det första steget är att ansöka om markupplåtelse hos polisen. Polisen använder därefter kommunen som remissinstans eftersom det handlar om att nyttja offentlig plats.

Tillsammans med ansökan behöver den sökande lämna in ett skriftligt godkännande från berörd fastighetsägare som visar att framkomlighet och tillgänglighet kan garanteras. I praktiken innebär det att snöröjning och halkbekämpning sköts runt hela det område som verksamheten sökt markupplåtelse för. Varje objekt kommer att bedömas utifrån sina förutsättningar och de lagar och regler som gäller. Bedömningen tar även hänsyn till trafiksäkerhet, vinterväghållning och tillgänglighet vilket innebär att trafikingenjörerna kan tillfrågas för korrekt bedömning.

Om ditt ärende även kräver bygglov för uppförande av byggnad, ingår det i bygglovenhetens bedömning att bedöma konstruktionens tak och bärighet för snö. I ärendet samverkar handläggare för markupplåtelser och bygglov.

Tillstånd för att nyttja offentlig plats krävs även om det gäller en liten verksamhet som vill ställa ut ett par stolar och bord, eller en större servering. Ett tips är att först ringa handläggaren på Markupplåtelser, tel 0155-24 88 00, som kan ge dig information.

Handläggningstiden kan variera beroende på ärendets storlek. Läs mer på "Viktigt att veta om uteserveringar."

Det här väntar nu

1. Kontakta kommunens handläggare för markupplåtelser på Tekniska divisionen tekniska.divisionen@nykoping.se eller på 0155-24 88 00 och stäm av dina planer med handläggaren för att ha rätt information från början.

2. Förbered materialet du behöver skicka till polisen när du gör din ansökan. Ange noga platsen för markytan och hur stor yta du behöver (bredd och längd). Visa hur du vill spärra av om du har det behovet. Bifoga en skalenlig ritning och exakt position och placeringar av exempelvis tält, byggställningar och containrar. Se också ovan om du behöver fastighetsägarens godkännande.

3. Ansök hos polisen. 

4. När polisen tagit emot ansökan skickar de den till Nyköpings kommun, markupplåtelser, för att få kommunens yttrande.

5. Kommunen går igenom ansökan utifrån krav på säkerhet, framkomlighet i trafiken och ansvar för renhållningen. Det finns särskilda regler för olika upplåtelser.

6. Kommunen skickar tillbaka ett svar till polisen med yttrande och villkor. I svaret har kommunen redovisat avgiften för den mark som används. De varierar beroende på vad du söker tillstånd för.

7. Polisen fattar beslut och skickar det till den som ansökt.

8. Krävs extra säkerhet på ditt arrangemang, till exempel vid eldning, läs mer på Sörmlandskustens Räddningstjänsts webbplats.

9. Om en person fått tillstånd att använda offentlig mark och bryter mot polisens och kommunens villkor, då bryter personen mot Ordningslagen. Tillståndet kan återkallas och ärende hanteras då av polisen.

Så ansöker du

Blankett för ansökan om tillstånd hittar du på polisens webbplats. Sök i deras blankettregister efter "Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen".

För att du ska få din ansökan prövad måste du betala en avgift som varierar beroende på vad ärendet gäller.

Ansökan bör lämnas in senast en månad innan arrangemanget äger rum. Vid större arrangemang kan handläggningstiden vara längre.

Hur lång tid tar min ansökan?

När polisen har mottagit en ansökan om tillstånd för att nyttja offentlig plats skickas den vidare till Nyköpings kommun där Tekniska divisionen är remissinstans. Berörda avdelningar går igenom ansökan och svarar polisen genom att sammanställa yttranden och villkor.

I första hand ställer kommunen krav på säkerhet, framkomlighet i trafiken och att det finns ett ansvar för renhållningen. Särskilda regler gäller för olika upplåtelser. När Polisen tagit del av svaret fattar polismyndigheten beslut i frågan och tar ut en avgift av den sökande för handläggningen 

Inte nöjd med svaret – överklaga

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det. Skriv i så fall till polismyndigheten och ange:

 • Ärendets diarienummer
 • Ditt namn, adress och telefonnummer
 • Varför du anser att beslutet ska ändras
 • Vilket beslut du hade tänkt dig

Överklagandet måste vara skriftligt. Se till att överklagandet kommer till polismyndigheten inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Kommer det senare ska polismyndigheten avvisa överklagandet.

Om skrivelsen kommer in i rätt tid, kommer polismyndigheten att pröva om beslutet ska ändras. Ändrar polismyndigheten inte beslutet så sänds det till förvaltningsrätten som ska pröva överklagandet.

Beslut om avslag på ansökningar som gäller nyttjande av offentlig plats som föranleds av ett avstyrkande från kommunen, kan inte överklagas till polismyndigheten.

Mer information

Riktlinjer för uteserveringar

Taxa för markupplåtelser 

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2, 
611 45 Nyköping  

Öppettider: mån-fre kl. 7-16
Lunchstängt kl 12-13

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter