Använda offentlig plats

Vill du använda en offentlig plats för till exempel ett evenemang, sammankomst eller marknad? Då behöver du ansöka om ett tillstånd som kallas markupplåtelse. 

För att använda en offentlig plats till något den normalt inte är avsedd för krävs ett tillstånd som kallas markupplåtelse. Det söker du hos polisen och du betalar då en ansökningsavgift. Polisen kontaktar sedan kommunen som är remissinstans. Kommunen tar ut en kostnad enligt gällande taxa för markupplåtelser i Nyköpings kommun.

Vad är en offentlig plats? 

 • En offentlig plats är en allmän och offentlig markyta i ett detaljplanerat område.
 • Med offentlig plats menas i huvudsak vägar, torg och parker.
 • Den offentliga platsen tillhör alla och innebär att man får hyra marken tillfälligt, till exempel för uteserveringar, marknader och evenemang.

När behöver du tillstånd?

Enligt Ordningslagen Kap 3 kan du behöva tillstånd för:

 • Offentlig tillställning (idrottstävling, marknader, tivoli m m)
 • Allmän sammankomst (demonstrationer, konserter)
 • Nyttjande av offentlig plats (byggnadsställning, byggetablering, container, uteservering)
 • 2022 uppdaterades marktaxan med inriktning för uthyrning av elsparkcyklar

I vissa fall kan undantag göras, exempelvis om det rör få timmar och skolklasser.

Exempel på tillfällen som kräver marktillstånd:

 • Vid byggetableringar då byggnadsställningar krävs
 • Markbehov för uppställning av containrar/arbetsbodar
 • Byggskyltar
 • Försäljning utanför butik, på uppställda bord exempelvis
 • Cirkus
 • Foodtrucks och matvagnar
 • Konserter och andra evenemang
 • Affischering (ej allmänna anslagstavlor), om du vill ställa upp en reklamskylt för evenemang exvis, idrott, föreningar, cirkus, valaffischer exempelvis
 • Uteserveringar
 • Övriga upplåtelser
 • Gatupratare (reklamskyltar som står på gatan)

Så ansöker du

Innan du gör din ansökan hos polisen kan det vara bra att prata med kommunens handläggare och få ett förhandsbesked om din planerade verksamhet. Då kan du också få svar på om platsen du vill använda är en offentlig plats och om din verksamhet behöver tillstånd.
Kontakt: tekniska.divisionen@nykoping.se eller på 0155-24 88 00. 

Blankett för ansökan om tillstånd hittar du på polisens webbplats. Sök i deras blankettregister efter "Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen".

Förbered materialet du behöver skicka till polisen när du gör din ansökan. Ange noga platsen för markytan och hur stor yta du behöver (bredd och längd).

Visa hur du vill spärra av om du har det behovet. Bifoga en skalenlig ritning och exakt position och placeringar av exempelvis tält, byggställningar och containrar. Se också ovan om du behöver fastighetsägarens godkännande.

För att du ska få din ansökan prövad måste du betala en avgift som varierar beroende på vad ärendet gäller.

Ansökan bör lämnas in senast en månad innan arrangemanget äger rum. Vid större arrangemang kan handläggningstiden vara längre.

Läs längre ned på sidan vad som gäller för uteserveringar under vintersäsongen. 

Gången för din ansökan

1. När polisen tagit emot ansökan skickar de den till Nyköpings kommun, markupplåtelser, för att få kommunens yttrande.

2. Kommunen går igenom ansökan utifrån krav på säkerhet, framkomlighet i trafiken och ansvar för renhållningen. Det finns särskilda regler för olika upplåtelser.

3. Kommunen skickar tillbaka ett svar till polisen med yttrande och villkor. I svaret har kommunen redovisat avgiften för den mark som används. De varierar beroende på vad du söker tillstånd för.

4. Polisen fattar beslut och skickar det till den som ansökt.

5. Om det krävs extra säkerhet vid ditt arrangemang, till exempel vid eldning, kan du läsa mer på Sörmlandskustens Räddningstjänsts webbplats.

6. Hur lång tid det tar att handlägga ärendet beror på vad det är för ärende. 

Om en person fått tillstånd att använda offentlig mark och bryter mot polisens och kommunens villkor, då bryter personen mot Ordningslagen. Tillståndet kan återkallas och ärende hanteras då av polisen.

Avgift

Läs mer om vad det kostar att använda offentlig plats - taxa för markupplåtelser 

Riktlinjer för uteserveringar

Läs mer om riktlinjer för uteserveringar

Vintersäsong 2 november 2022 - 30 mars 2023

Nu kan du också ansöka om tillstånd för att ha uteservering under vintersäsong. Då behöver du ett skriftligt godkännande från berörd fastighetsägare garanterar framkomlighet och tillgänglighet. 

I praktiken innebär det att snöröjning och halkbekämpning sköts runt hela det område som verksamheten sökt markupplåtelse för.

Du lämnar in godkännandet tillsammans med ansökan om markupplåtelse, till polisen.

Varje objekt kommer att bedömas utifrån sina förutsättningar och de lagar och regler som gäller. Bedömningen tar även hänsyn till trafiksäkerhet, vinterväghållning och tillgänglighet vilket innebär att trafikingenjörerna kan tillfrågas för korrekt bedömning.

Om ditt ärende även kräver bygglov för uppförande av byggnad, ingår det i bygglovenhetens bedömning att bedöma konstruktionens tak och bärighet för snö. Du kontaktar själv bygglovenheten

Tillstånd för att nyttja offentlig plats krävs även om det gäller en liten verksamhet som vill ställa ut ett par stolar och bord, eller en större servering.

Inte nöjd med svaret – överklaga

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det. Skriv i så fall till polismyndigheten och ange:

 • Ärendets diarienummer
 • Ditt namn, adress och telefonnummer
 • Varför du anser att beslutet ska ändras
 • Vilket beslut du hade tänkt dig

Överklagandet måste vara skriftligt. Se till att överklagandet kommer till polismyndigheten inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Kommer det senare ska polismyndigheten avvisa överklagandet.

Om skrivelsen kommer in i rätt tid, kommer polismyndigheten att pröva om beslutet ska ändras. Ändrar polismyndigheten inte beslutet så sänds det till förvaltningsrätten som ska pröva överklagandet.

Beslut om avslag på ansökningar som gäller nyttjande av offentlig plats som föranleds av ett avstyrkande från kommunen, kan inte överklagas till polismyndigheten.

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2, 
611 45 Nyköping  

Öppettider: mån-tors kl. 7-16
Lunchstängt kl 12-13
Fredag 7-12

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter