Drivmedelsanläggning

Du som driver eller ska starta en drivmedelsanläggning har ett ansvar att följa  gällande lagar och regler. Drivmedelsanläggningar är miljöfarlig verksamhet som du kan behöva anmäla beroende på hur mycket drivmedel du hanterar.

Anmäl om drivemedelanläggning

Om du är osäker på om du ska anmäla eller inte, kontakta Miljöenheten, miljo@nykoping.se

Hur går en anmälan till?

Läs mer om hur en anmälan enligt miljöbalken och strålskyddslagen går till. 

Tillsyn av drivmedelsanläggning

Miljöenheten gör tillsyn av drivmedelsanläggningar för att skydda miljön och människors hälsa. Den största risken för miljön vid hantering av drivmedel är läckage och spill av kemikalier som leder till förorening av mark och vatten.

Om verksamheten inte följer lagstiftningens krav kan Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden besluta om åtgärdsföreläggande eller förbud mot fortsatt drift av verksamheten.

Krav på drivmedelsanläggningar

Nedan har vi sammanställt de lagar och regler som finns inom olika områden och gjort en mer ingående beskrivning av vilka krav som Miljöenheten kommer att ställa på din verksamhet.

Lagar och regler gällande miljön gäller utöver de lagar och regler som finns för hantering och lagring av brandfarliga varor, gaser och vätskor.

Slam- och oljeavskiljare

Läs mer på sidan om oljeavskiljare

Spillzoner

För anmälningspliktiga verksamheter ska en för petroleumprodukter ogenomtränglig spillzon utan sprickor finnas vid mätarskåp (pump,tankningsplats). Det ska också finnas vid centralpåfyllnad där spill samlas upp och leds vidare till oljeavskiljare för rening.

Vid centralpåfyllningen ska spillzonen täcka en yta som motsvarar fordonet som levererar drivmedel. Spillzonsområdet vid mätarskåp ska minst täcka en yta som motsvarar tankningsslangens längd plus 1 meter.

Det material som nyttjas vid spillzonen behöver vara varaktigt tät och ogenomtränglig för de produkter som lastas ut från mätarskåpet.

Miljöenhetens bedömning är att enbart asfalt inte är ogenomträngligt material för diesel eller petroleumprodukter. Eventuella skarvar mellan betong och asfalt ska vara täta, det gäller även skarvar mellan spillzon och pumpöar eller mätarskåp.

Cisterner

Läs mer om oljetank och cisterner.

Avfall

Läs mer om hantering av avfall

Förebyggande åtgärder vid olyckor med mera

Verksamheten ska bedrivas så att eventuellt spill inte sprids till omgivande mark, dagvattenbrunnar vidare till recipient (vattendrag, sjö eller hav som tar emot avloppsvatten) eller ledningsnät.

Om det finns risk för att spill och läckage når dagvattenbrunnar ska det finnas utrustning för att täta brunnar (exempelvis tätting, tätningsmattor, avspärrningsbarriär). Utrustningen ska förvaras lättillgängligt i verksamheten.

Absorbermedel måste finnas för att kunna ta hand om drivmedel som läckt ut. Om drivmedelsanläggningen är obemannad måste kontaktuppgifter finnas väl synliga för att kund ska kunna kontakta ansvarig vid spill och läckage.

Rutiner för att ta hand om använt absorbermedel och spillvätskor måste finnas. Incidenter som inträffar ska journalföras och sparas i minst tre år.

Egenkontroll

Det är viktigt att du själv har dokumenterade rutiner för att kontrollera din verksamhet och minimera risker. Läs mer om egenkontroller.

Överklaga

Du kan överklaga beslut

Kontakta oss

Miljöenheten

E-post:
miljo@nykoping.se

Telefon kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid:
Vardagar kl 9-16

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter