Meny

Bekämpningsmedel och växtskyddsmedel

Du som ska sprida kemiska bekämpningsmedel utomhus behöver i vissa fall anmäla eller söka tillstånd hos Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Det finns bestämmelser om hur du får lagra bekämpningsmedel/växtskyddsmedel. Utrymmet ska ha ett tätt golv utan golvbrunn och vara låsbart. Det går också bra att förvara växtskyddsmedlet i en tät behållare, till exempel en frysbox med lås.

Skyddsavstånd

Vid spridning av växtskyddsmedel ska du hålla skyddsavstånd till känsliga objekt. Det kan till exempel vara sjöar, vattendrag och andra öppna vattenytor, bostadstomter, lekskolor, daghem, skolor, växthus eller slåtter- och betesmarker som erhåller stöd för bevarande av biologisk mångfald. Om du använder växtskyddsmedel som är giftiga för bin, ska du hålla skyddsavstånd till bigårdar och blommande grödor.

Behörighet

För att få sprida växtskyddsmedel klass 1L och 2L krävs behörighet. Länsstyrelsen håller i utbildningar som leder till sådan behörighet för användning inom lantbruk, skogsbruk, trädgård och grönyteskötsel (parker, tomtmark för flerfamiljshus, skolgårdar, allmänna lekplatser, idrotts- och fritidsanläggningar, anläggningsarbeten, vägområden, banvallar, genomsläppliga ytor och hårdgjorda ytor).

Folkhälsomyndigheten prövar tillstånd när det gäller användning i och omkring lagerlokaler. Arbetsmiljöverket prövar annan användning.

Tillstånd 

För att använda växtskyddsmedel yrkesmässigt måste du ha tillstånd av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Det gäller:

 • På tomtmark för flerfamiljshus.
 • På gårdar till skolor och förskolor.  
 • På allmänna lekplatser.
 • I allmänna parker och trädgårdar.
 • Inom idrotts- och fritidsanläggningar.
 • Vid planering- och anläggningsarbeten.
 • På vågområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor.
 • På ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

Ansök om spridning av bekämpningsmedel

För några användningsområden måste du istället lämna in en skriftlig anmälan till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Du ska anmäla senast 4 veckor innan verksamheten påbörjas. Det gäller yrkesmässig användning av växtskyddsmedel på följande områden:

 • Användning på vägområden för att förhindra spridning av invasiva arter, enligt föreskrifter från Jordbruksverket.
 • Användning på banvallar.
 • Övriga områden som har en sammanhängande area över 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt (gäller inte åkermark).
 • Tillstånd eller anmälan krävs inte om användningen gäller punktbehandling och som har en så begränsad omfattning att människor om miljö inte riskerar att skadas.

Du som planerar att sprida växtskyddsmedel på områden som är tillgängliga för allmänheten ska innan spridningen informera om spridningen på väl synliga anslag. Undantag finns för spridning på åkermark och punktbehandling.

Från 26 november 2016 ska utrustning för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel vara godkänd av Jordbruksverk för att få användas. Godkännandet gäller i tre år.

Du som yrkesmässigt använder växtskyddsmedel ska dokumentera varje användning, skyddsavstånd och övriga försiktighetsåtgärder för att skydda miljön och i vilket syfte växtskyddsmedlet har använts.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Miljöenheten

0155-24 89 20
miljo@nykoping.se

Öppettider: mån-fre 9-16
Lunchstängt 12-13

 

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress; Stora Torget, Stadshuset

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter