Meny

Anläggningar med köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i alla typer av kylaggregat. Det finns i kyl- och frysanläggningar, luftkonditionering och värmepumpar. Du som är operatör för en anläggning har ansvar för att följa regler för installation och skötsel av utrustning som innehåller köldmedier.  

Du som är operatör är skyldig att: 

 • Kontrollera dina köldmedieaggregat inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör.
 • Senast den 31 mars rapportera föregående års kontroller till Miljöenheten.
 • Ta hand om skrotade aggregat och rapportera det til Miljöenheten. Det rapporteras med ett skrotningsintyg eller i den årliga årsrapporten.
 • Informera Miljöenheten om du installerar nya aggregat. 

Periodisk läcksökning

Mängden ska du ange i ton koldioxidekvivalenter (CO2e), inte i kilo köldmedier. Gränsen för läckagekontrollen är 5 ton CO2e. Det innebär att du som operatör måste veta vilken typ av köldmedier du har. Det kontrollerar du på www.alltomfgas.se  eller så kan du kontakta ditt certifierade kontrollföretag.

Hur ofta du ska göra läckagekontrollerna bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e).

Mängden koldioxidekvivalenter Läckagekontroller
5 ton CO2e eller mer  1 gång per 12 månader
50 ton CO2e eller mer 1 gång per 6 månader
500 ton CO2e eller mer 1 gång per 3 månader 

Årsrapportering

Alla kontroller som du utför under ett kalenderår ska du redovisa i en köldmedierapport som du skickar till Miljöenheten en gång om året.

Rapporten ska innehålla följande uppgifter:

 • Operatörens namn, organisationsnummer, post- och faktureringsadress.
 • Fastighetsbeteckning och belägenhetsadress där utrustningen finns om utrustningen är stationär.
 • Förteckning över utrustning.
 • Kontaktuppgifter
 • Datum för och resultat av läckagesökning och uppföljande kontroller vid ingrepp av utrustningen.
 • Namn, kontaktuppgifter och certifikat på den som utfört kontrollerna.
 • Certifierad kylentreprenör. Här kan du se om din kylentreprenör är certifierad - www.incert.se
 • Total mängd och typ av köldmedier i utrustningen.
 • Mängd och typ av köldmedier som har installerats och om installerad mängd kommer från återanvändning eller regenerering så ange materialåteranvändnings- eller regenereringsanläggningens namn och adress samt, i förekommande fall certifieringsnummer.
 • Mängd köldmedier som har fyllts på vid service och underhåll.
 • Omhändertagen mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning
 • Om utrustning har skrotats (nedmonterats), ange vilken utrustning det gäller och vilka åtgärder som vidtagits för återvinning och bortskaffande av köldmediet.
 • Vem som installerat, utfört service, underhållit, reparerat eller skrotat (nedmonterat) utrustning samt, i förekommande fall, certifieringsnumret.

Skicka rapport via post eller e-post

Skicka in rapporten via e-post: miljo@nykoping.se 

Eller via post:
Miljöenheten, Nyköpings kommun
611 83 NYKÖPING

Anmäl anläggning

Om du installerar eller konverterar  en köldmedieanläggning ska du anmäla det till Miljöenheten, om din anläggning innehåller mer än 14 ton CO2e (koldioxidekvivalenter). Mejla till: miljo@nykoping.se 

Anmäl förändringar och ägarbyte 

Operatör är den som är ansvarig för kölmedieanläggningen. Du måste informera Miljöenheten om du tar över en anläggning eller gör ändringar. Mejla till miljo@nykoping.se

Om du inte gör det kommer tidigare verksamhetsutövare/operatör debiteras tillsynsavgifter. 

Avgift

Miljöenheten tar ut en avgift för handläggning enligt miljönämndens taxa. Avgiften är för närvarande 1100 kronor per timme i nedlagd handläggningstid. Läs mer om avgifter

Vid överträdelse är Miljöenheten i vissa fall skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift:

 • Utebliven anmälan av köldmedia.
 • Kraven på register har inte uppfyllts.
 • kontroller har inte utförts.
 • Rapporten kommer in för sent.
 • Om ett icke-certifierat företag har utfört kontrollen.
 • Vid upprepad förseelse inom två år dubblas sanktionsavgiften.   

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Miljöenheten

0155-24 89 20
miljo@nykoping.se

Öppetider: mån-fre 9-16
Lunchstängt 12-13

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress; Stora Torget, Stadshuset

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter