Avgifter inom miljö- och hälsoskydd

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar ut avgifter för tillsyn och prövning av verksamheter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Här hittar du översiktlig information om de olika typerna av avgifter.

Läs mer om vad miljöskydd är och läs mer om vad hälsoskydd är. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta Miljöenheten. Kontaktuppgifterna finns längst ner på sidan.

Timavgift vid tillsyn och prövning

Timavgiften för tillsyn och prövning under 2023 är 1135 kronor per timme, vilket tas ut för varje påbörjad halvtimme handläggningstid. Avgiften räknas om enligt index till varje årsskifte.

Med handläggningstid menas den sammanlagda tid som handläggaren på miljöenheten har använt för:

  • inläsning av ärendet
  • kontakter med parter
  • samråd med experter och myndigheter
  • inspektioner
  • provtagning och kontroller
  • beredning och beslut

Påverka och beslut

Det går att påverka både handläggningstid och avgift genom att lämna in kompletta uppgifter. Om underlaget inte är komplett tar handläggningen längre tid vilket resulterar i att det blir mer kostsamt.

Nämnden skickar ett beslut på avgiften till verksamheten. I beslutet framgår det hur stor den totala avgiften blir för ärendet. Det redovisar också tidsåtgången vid handläggningen.

Överklaga och delgivningskvitto

Det går att överklaga beslutet.  

Hur du överklagar framgår av beslutets bilaga.

Ett delgivningskvitto kommer med beslutet. Det ska du skicka tillbaka till Miljöenheten även om du motsätter dig beslutet. Syftet med delgivningskvittot är att Miljöenheten ska få veta att du har tagit emot beslutet.

Fast avgift vid prövning

Vid vissa typer av prövningar tar vi ut en fast avgift. Den totala avgiften för handläggningen framgår i samband med att du anmäler eller söker tillstånd, antingen på blanketten eller i e-tjänsten.

Något separat beslut om avgift skickar vi i regel inte när vi prövat ansökan eller anmälan. Det beror på att de fasta avgifterna inte går att överklaga.

Exempel på vanligt förekommande ärenden med fast avgift för prövningen:

Åtgärd Antal timmar
Tillstånd enskilt avlopp -
en eller flera vattentoaletter och med utsläpp till mark eller vatten
6 timmar
Tillstånd enskilt avlopp –
utan vattentoalett
4 timmar
Tillstånd enskilt avlopp –
Sluten tank
2 timmar
Värmepump (berg- och ytjordvärme) 2 timmar
Ansökan om uppehåll i slamtömning 1 timme

Årsavgift för tillsyn

För vissa större tillståndspliktiga verksamheter tar vi ut en tillsynsavgift i form av en årsavgift.

Avgifter vid klagomål

Om det visar sig att ett klagomål kräver utredning, är det den som orsakar problemet eller störningen som får betala för handläggningen av klagomålsärendet.

Aktuell taxa för tillsyn och prövning

Det är kommunfullmäktige som fastställer taxan.

Nyköpings kommuns taxa enligt miljöbalken och strålskyddslagen

Kontakta oss

Miljöenheten

E-post: 
miljo@nykoping.se

Telefon kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid:
Vardagar kl 9-16

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter