Meny

Stenbro, Oxbacken

Här finns information om markanvisning för del av fastigheten Stenbro 1:8 i området Oxbacken, Nyköping. 

Fullständig information om markanvisningen finns i dokumenten längst ner på sidan. 

Intresseanmälan ska ha kommit in till Nyköpings kommun senast 2019-05-17.

Området Stenbro

Oxbacken är ett bostadsområde ca 3 km norr om centrala Nyköping längs väg 807 Runtunavägen. Här är det nära att både gå och cykla till naturreservat samt handelsområdena Påljungshage och Gustafsberg. Det är också nära till centrum med lättillgängliga gång- och cykelvägar. 

I bostadsområdet finns främst villor från 80-talet och framåt. I området finns kulturhistorisk bebyggelse som Stenbrogården samt en jordbruksfastighet med hästar och hagar. Från mitten av 2000-talet har Oxbacken expanderat med utbyggnad norr och söder om väg 809 Kocksängsvägen. 

bild_stenbro.png

Planområde

Detaljplaneområdet kommer efter genomförd lantmäteriförrättning innehålla kvarter och småhustomter där denna markanvisning omfattar två av dessa med en kvartersmark på ca 9 100 m².  

Området ligger i den norra delen av en dalgång och består av öppen jordbruksmark svag sluttande mot öster och sydost. Nivåskillnaden är ca 4 meter med högsta marknivån i nordväst på +20.

Markanvisningsområde

bild_2_stenbro.png

Ett urval av förutsättningarna

  • Intresseanmälan kan lämnas för det ena eller båda kvarteren. Förslaget måste rymmas inom gällande detaljplan P15-12 och kommunen ser gärna att det inlämnade förslaget visar hur byggnationen bidrar till utvecklingen enligt Vision 2030.
  • Nyköpings kommun äger rätt att teckna markanvisning för varje kvarter enskilt och kan välja att anta valfri del av intresseanmälan om den avser båda kvarteren.
  • Kommunen vill gärna att blandade upplåtelseformer förekommer i området med olika typer av bebyggelse och med lägenheter av varierande storlek. Inom planområdet finns idag planerade flerbostadshus som upplåtes som hyresrätter samt småhus. 
  • Detaljplanen medger för tilldelningsområdet bebyggelse av flerbostadshus, rad eller parhus med högst 2 våningar.
  • Byggnader ska till landskapsbilden och arkitektoniskt harmonisera med befintlig bebyggelse inom angränsande villaområde. 
  • Huvudbyggnader kan variera i höjd och storlek men ha sadeltak i husets längdriktning med takvinkel mellan 23-43 grader och en maximal nockhöjd på 8,5m. Taktäckning skall utföras med ytskikt av takpannor, solceller, solpaneler eller som vegetationstak. 
  • Parkering inom egna fastigheten ska minst medge parkering för bil- och cykeltrafik enligt detaljplan och Nyköpings kommuns parkeringsnorm zon 3. 
  • Inga kända fornlämningar finns inom tilldelningsområdet.
  • Jorden består av finsediment vilande på friktionsjord på berg. Finsedimentet utgörs överst av siltskiktad lera som mot djupet övergår i lerskiktad silt och ren silt. Byggherren ansvarar för och bekostar de grundundersökningar och grundförbättringsåtgärder som är nödvändiga för genomförandet av planerad bebyggelse.

Läs mer om förutsättningarna i dokumentet ”Inbjudan” som är listad här nedanför. 

Tidplan 

Tider som infaller efter sista inlämningsdag är preliminära och kan variera beroende av kommunala och politiska beslut.

Sista inlämningsdag för intresseanmälan: 2019-05-17

Utvärderingstid är två månader, beslut om marktilldelning en månad och tecknande av markanvisningsavtal är en månad.

Nyköpings kommuns ombud och frågor under anmälningstiden

Kommunens ombud under anbudstiden är Ronny Åberg. Frågor under anmälningstiden skickas via e-post mex@nykoping.se

 

Kontakta oss

Ronny Åberg
Projektledare
Mark- och exploateringsenheten
Samhällsbyggnad

ronny.aberg@nykoping.se
0155-45 79 24

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: