Lediga jordbruksarrenden

Under hösten 2022 och våren 2023 gör Nyköpings kommun en omförhandling av våra sidoarrenden. Det är en del av kommunens löpande markförvaltning. Under februari och mars 2023 finns information om lediga jordbruksarrenden på denna sida. 

Den mark kommunen äger och förvaltar ska ge bästa möjliga avkastning till medborgare, ur ett hållbart ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. 

Nyköpings kommun vill ur de perspektiven gynna det lokala jordbruket. Den pågående omförhandlingen grundar sig på en vilja att ha ett nära och långsiktigt samarbete med sina våra arrendatorer. Kommunen ser därför gärna att samma arrendator fortsätter att arrendera redan arrenderad mark, så länge samarbetet fungerar bra och parterna kan nå en uppgörelse.

I det fall något avtal ej kan träffas eller ny mark ska arrenderas ut upplåter vi den efter genomfört anbudsförfarande, om det inte finns särskilda skäl. Ett sådant särskilt skäl kan vara att något av kommunens befintliga gårdsarrenden bedöms behöva mer jordbruksmark för att kunna bedriva sin verksamhet ur ett långsiktigt lämpligt perspektiv.

Vi arrenderar ut sidorarrenden på ett år åt gången. Det beror på att kommunens jordbruksmark är tätortsnära och påverkas av annan verksamhet än jordbruksdriften.

För oss är det viktigt att arrendatorn är medveten om att jordbruksdriften bedrivs tätortsnära och att arrendatorn agerar som en ambassadör för kommunen gentemot allmänheten.

Processen för anbud

Ett anbudsförfarande går till på följande sätt: 

Vi publicerar anbudsunderlag på denna webbplats (nykoping.se) under två veckor.

Anbud lämnas skriftligen i fysisk form till receptionen i Stadshuset eller kan skickas med post till:
Nyköpings kommun
Mark- och exploateringsenheten
611 83 Nyköping

Märk kuvertet med ”Arrendeanbud OMRÅDE ” (OMRÅDE = aktuellt arrendeområde såsom det är benämnt i anbudsinformationen).

Varje anbud ska innehålla information om:

 • arrendatorns verksamhet
 • kontaktuppgifter
 • erbjuden arrendeavgift angiven i SEK per hektar
 • storlek på arrendatorns verksamhet
 • inriktning på jordbruksdriften
 • maskinpark
 • avsedd brukning av det aktuella arrendeområdet
 • eventuella skyddshänsyn (som går utöver gällande föreskrifter och lagstiftning).

Anbudsgivare är välkomna att lämna mer information än den ovan angivna.

Åkermark är markerad med grön färg och betesmark eller övrig mark är rödmarkerad, på arrendekartorna för varje område. 

Bedömning av anbud

Vi bedömer inkomna anbud bedöms utifrån följande parametrar:

 • arrendatorn bedriver aktivt jordbruk (vidareupplåtelser till andra brukare är som utgångspunkt ej tillåtet)
 • arrendenivå
 • eventuellt pågående samarbete mellan parterna
 • arrendatorn avser att arbeta aktivt med åtgärder som gynnar biologisk mångfald och minimerar klimatpåverkan (exempelvis blommande kantzoner, extra hänsyn till vattendrag och allmänhet samt minimerade maskintimmar).
 • övrigt samarbete med kommunen – exempel på positiva aspekter är pågående eller framtida samarbete kring maskinresurser, mindre skogsbruksåtgärder eller upplåtelse av betesdjur

Aktuella lediga jordbruksarrenden

Under februari och mars 2023 kommer vi successivt att genomföra anbudsförfaranden.

Bullersta Harg Stenbro

Sista anbudsdag 27 mars 2023

Se kartor på arrendeområdets skiften:

Arrendeområde 3 ska skötas som typkod 53, slåtteräng. På det området är det förbjudet att jordbearbeta så att de speciella värdena går förlorade. 

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Mark- och exploateringsenheten

E-post: mex@nykoping.se

Telefon Kundservice: 0155-24 80 80

Telefontid: Vardagar kl. 09.00-16.00

 

 

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny