Meny

Arrenden

Arrende är en upplåtelse av mark mot betalning och kan jämföras med att arrendatorn ”hyr” marken och har den i sin besittning (total nyttjanderätt). Den som arrenderar kallas arrendator.

Inom Nyköpings kommun finns följande arrendeformer:

  1. Lägenhetsarrende kan bestå av t. ex parkeringsplats, upplagsplats och fotbollsplan. Arrendeformen har alltså ingen koppling till bostäder.
  2. Anläggningsarrende är en upplåtelse där hus och byggnader får uppföras med syfte på näringsverksamhet dvs. bensinstationer, hus för grill/restaurang även mark för master (mobiltelefon) ingår i upplåtelseformen.
  3. Bostadsarrende är en upplåtelseform där arrendatorn får möjlighet att uppföra ett hus/fritidshus och bibehålla huset som bostad på upplåten mark. Det sker inget nytecknande av den här typen av upplåtelseform.
  4. Jordbruksarrende kan delas in i gårdsarrende och sidoarrende. Förenklat är ett gårdsarrende kopplat till en bostad för arrendatorn med tillhörande jordbruksmark medan i ett sidoarrende avser endast jordbruksmark.
  5. Fiskearrende avser antingen yrkesfiske eller enskilt fiske med handredskap. Kräftfångst ingår i denna upplåtelseform.

Möjligheten att jaga på kommunens mark sker genom så kallad Jakträttsupplåtelser, som alltså inte är en arrendeform per definition.

Avtal och priser ses över under 2019

Ett arbete har inletts där avtal och priser för olika typer av arrenden ses över och justeras. Priserna för arrenden har inte justerats på många år i den takt som har behövts i relation till andra kostnadsökningar. Jakträttsupplåtelser är först ut och de arrendatorer som har avtal med Nyköpings kommun har fått ett brev under mars månad.  Även de fåtal bostadsarrenden som finns är likaså föremål för översyn inom kort.

Har du frågor kring någon upplåtelse inom Nyköpings kommun?

Kontakta Mark- och exploateringsenheten i Nyköpings kommun. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan. 

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Mark- och exploateringsenheten
0155-24 82 30 
mex@nykoping.se

Markförvaltare
Hans Welff
Anders Jönsson

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: