Meny

Arrenden

Arrende är en upplåtelse av mark mot betalning och kan jämföras med att arrendatorn ”hyr” marken och har den i sin besittning (total nyttjanderätt). Den som arrenderar kallas arrendator.

Inom Nyköpings kommun finns följande arrendeformer:

 1. Lägenhetsarrende kan bestå av t. ex parkeringsplats, upplagsplats och fotbollsplan. Arrendeformen har alltså ingen koppling till bostäder.
 2. Anläggningsarrende är en upplåtelse där hus och byggnader får uppföras med syfte på näringsverksamhet dvs. bensinstationer, hus för grill/restaurang även mark för master (mobiltelefon) ingår i upplåtelseformen.
 3. Bostadsarrende är en upplåtelseform där arrendatorn får möjlighet att uppföra ett hus/fritidshus och bibehålla huset som bostad på upplåten mark. Det sker inget nytecknande av den här typen av upplåtelseform.
 4. Jordbruksarrende kan delas in i gårdsarrende och sidoarrende. Förenklat är ett gårdsarrende kopplat till en bostad för arrendatorn med tillhörande jordbruksmark medan i ett sidoarrende avser endast jordbruksmark.
 5. Fiskearrende avser antingen yrkesfiske eller enskilt fiske med handredskap. Kräftfångst ingår i denna upplåtelseform.

Möjligheten att jaga på kommunens mark sker genom så kallad Jakträttsupplåtelser, som alltså inte är en arrendeform per definition.

Har du frågor om upplåtelse?

Kontakta Mark- och exploateringsenheten i Nyköpings kommun. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan. 

Lediga jaktmarker 

Just nu upplåter Nyköpings kommun jakträtt på två områden inom kommunens mark. 

Ryssbergen, cirka 75 hektar

 • Området utgörs av två delav varav det ena delvis ingår i Ryssbergens naturreservat.
 • Upplåtelsen omfattar all jakt.
 • Området är delvis detaljplanelagt varför så kallat. ”Tillstånd att avlossa skott med handeldvapen” krävs för varje jaktdeltagare. Tillstånd ges av Länsstyrelsen och gäller för tre år. Tillstånden bekostas av respektive jägare.

Karta över Ryssbergen.jpg

Svärta Gård, cirka 70 hektar

 • Området utgörs av ett sammanhängande skogsområde i anslutning till Sjösa samhälle samt del av Sjösaviken med möjlighet till sjöfågeljakt (orange begränsningslinje).
 • Centralt i området ligger några bostadsfastigheter som inte ingår i upplåtelsen (rödmarkerade)
 • Upplåtelsen omfattar all jakt.

Karta över Svärta gård.jpg

Så gör du för att anmäla intresse och så går det till

 • Gör en intresseanmälan genom att skicka ett skrifttligt anbudsförfarande till Nyköpings kommun.
 • Det skriftliga anbudet ska gälla för hela arrendeområdet och kommande jaktår (2021-07-01 – 2022-06-30). 
 • Anbudet ska vara angivet i SEK, exklusive moms
 • Vi teckanar avtal med den anbudsgivare som har gett högsta anbud
 • Nyköpings kommun tecknar regelmässigt jakträttsupplåtelseavtal på ett-årsbasis med möjlighet till löpande förlängning. Uppsägningstid är sex månader, i annat fall förlängs avtalet med ett år på oförändrade avtalsvillkor.
 • Anbudet skickar du till:
  Nyköpings kommun
  Mark- och exploateringsenheten
  Att: Hans Welff
  611 83 Nyköping
 • Anbudet ska komma till Nyköpings kommun senast den 31 januari. 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Mark- och exploateringsenheten
0155-24 82 30 
mex@nykoping.se

Markförvaltare
Hans Welff
Anders Jönsson

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: