Meny

Arrenden

Arrende är en upplåtelse av mark mot betalning och kan jämföras med att arrendatorn ”hyr” marken och har den i sin besittning (total nyttjanderätt). Den som arrenderar kallas arrendator.

Inom Nyköpings kommun finns följande arrendeformer:

 1. Lägenhetsarrende kan bestå av t. ex parkeringsplats, upplagsplats och fotbollsplan. Arrendeformen har alltså ingen koppling till bostäder.
 2. Anläggningsarrende är en upplåtelse där hus och byggnader får uppföras med syfte på näringsverksamhet dvs. bensinstationer, hus för grill/restaurang även mark för master (mobiltelefon) ingår i upplåtelseformen.
 3. Bostadsarrende är en upplåtelseform där arrendatorn får möjlighet att uppföra ett hus/fritidshus och bibehålla huset som bostad på upplåten mark. Det sker inget nytecknande av den här typen av upplåtelseform.
 4. Jordbruksarrende kan delas in i gårdsarrende och sidoarrende. Förenklat är ett gårdsarrende kopplat till en bostad för arrendatorn med tillhörande jordbruksmark medan i ett sidoarrende avser endast jordbruksmark.
 5. Fiskearrende avser antingen yrkesfiske eller enskilt fiske med handredskap. Kräftfångst ingår i denna upplåtelseform.

Möjligheten att jaga på kommunens mark sker genom så kallad Jakträttsupplåtelser, som alltså inte är en arrendeform per definition.

Har du frågor om upplåtelse?

Kontakta Mark- och exploateringsenheten i Nyköpings kommun. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan. 

Lediga jaktmarker 

Nyköpings kommun avser att upplåta jakträtten på ett område inom kommunens markinnehav.

Området är:
Del av fastigheten Stavsjö 2:186.

Storlek:
Ca 15 ha.

Beskrivning av processen

 • Intresseanmälan sker genom skriftligt anbudsförfarande.
 • En översiktlig objektbeskrivning ges nedan.
 • Skriftligt anbud skall avse hela arrendeområdet och kommande jaktår (2021-07-01 – 2022-06-30).
 • Anbudet skall vara avgivet i SEK, exkl.moms.
 • Avtal kommer att tecknas med den anbudsgivare som avgivit högsta anbud.
 • Nyköpings kommun tecknar regelmässigt jakträttsupplåtelseavtal på ett-årsbasis med möjlighet till löpande förlängning. Uppsägningstid är sex månader, i annat fall förlängs avtalet med ett år på oförändrade avtalsvillkor.

Anbud skall skickas till:

Nyköpings kommun
Mark- och exploateringsenheten
Att: Jonas Lindeberg
611 83 Nyköping

Anbuden skall vara Nyköpings kommun tillhanda senast 7 augusti 2021.

Karta över arrendeområde

Beskrivning av objektet

 • Området utgörs av skogsmark, huvuddelen kommer att avverkas under hösten 2021, genom fastigheten löper ett mindre vattendrag.
 • Upplåtelsen omfattar all jakt.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Mark- och exploateringsenheten
0155-24 82 30 
mex@nykoping.se

David Lundevall
Markförvaltare
0155-24 82 30
mex@nykoping.se

Jonas Lindeberg
Markförvaltare
0155-24 82 30
jonas.lindeberg@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: