Hoppa till innehåll

Planeringsunderlag

Denna förteckning innehåller det underlagsmaterial som har använts vid framtagandet av översiktsplanen. Merparten av dessa har bedömts som aktuella under arbetet med översiktsplanen och kan användas som underlag vid fortsatt planering.

Nyare underlag kan komma att tas fram under översiktsplanens livstid. Kontakta därför Nyköpings kommun vid behov av aktuellt underlag.

Här hittar du de underlag som använts i flera av kapiteltexterna. Längre ner finns en en kapitelvis redovisning av underlag.

Översiktsplan 2040 - Samrådsversion 

Temakapitel - Översiktsplan 2040

Övergripande kapitel - Översiktsplan 2040

Underlag som har använts i flera kapitel

Översiktsplan för Nyköpings kommun 2013

- ÖP 2013 Rekommendationskarta
- ÖP 2013 Riksintressen
- ÖP 2013 Utlåtande
- MKB ÖP Nyköpings kommun 2013

Fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort och Skavsta 2013

- FÖP Nyköping kartor
- FÖP Nyköping Analyser och underlag
- FÖP Nyköping Nyköpings framtida stadsbyggnad
- FÖP 2013 Trafikanalyser
- FÖP 2013 Särskilt utlåtande
- MKB FÖP Nyköping tätort och Skavsta 2013

Fördjupad översiktsplan för kusten Sjösa-Vålarö 2014

- FÖP kusten Rekommendationskarta
- FÖP Kusten Samrådsredogörelse
- MKB FÖP Kusten Sjösa-Vålarö

Underlag för aktualitetsförklaringen 2017

Sammanställning av översyn av översiktsplan för Nyköpings kommun med fördjupningar - Bilaga 2. Nyköpings kommun, 2017

Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse 2017

Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun (antagen av kommunfullmäktige 2016-12-13)

- Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun 2016
- Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun, Del 2 – Strategidokument
- Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun, Del 3 - Handlingsplan

Rapport medborgarenkät om ÖP 2018

Rapport företagarenkät om ÖP 2018

Rapport från workshop om utmaningar 2018-06-07

Rapport från workshop om Agenda 2030 2019-02-12

Rapport från workshop om utvecklingsområden och bebyggelsenoder 2019-04-03

Protokoll avgränsningssamråd med Länsstyrelsen 2018-11-30

Protokoll avgränsmingssamråd med Länsstyrelsen 2019-04-26

Rapport från workshop om Nyköpings ÖP 2040 2019-10-16

Förutsättningar för socialt hållbar samhälls- och stadsutveckling i Nyköpings kommun.

Utredning om möjligheter till bostadsbyggnation i centrum. Nyköpings kommun 2015

Utmaningar och utgångspunkter

Bakgrundsstatistik - 756490 Bostadsbehov utifrån statistikanalyser. Nyköpings kommun, 2019

Nyköping i regionen

Strukturanalys ÖMS. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, 2017

Befolkningsframskrivning ÖMS. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, 2017

Bredbandsstrategi för Södermanlands län. Länsstyrelsen, 2018

Andra planeringsunderlag som kan vara intressanta på Region Sörmlands webbplats.

  • Länstransportplanen
  • Cykelstrategi
  • Sörmlandsstrategin - ett folkhälsodokument
  • Smart specialisering

Landsbygd

Landsbygdsstrategi. Nyköpings kommun, 2012

Utredning av LIS-områden i Nyköpings kommun. Ramboll, 2019

Dom LIS-område Katrineholms kommun. Mark- och miljööverdomstolen, 2018-P 7022

LIS-utredning, Katrineholms kommun. Structor, 2016

Artportalen

Nyköpings kommuns rapport utifrån utredning av områden för Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). 2019

Näringsliv och turism

”Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring” (SOU 2017/95). Regeringskansliet. 2017

Smart industri - en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Regeringskansliet. 2015

Spaning om stadens utveckling - Forskningsrådets spaning 2019. Svenska Stadskärnor. 2019

Purple flag - en arbetsmetod. Svenska Stadskärnor. 2019

Rapport om Nyköpings näringsliv -beställd av Näringslivsenheten. Biznode. 2016

Rapport om Nyköpings näringsliv, beställd av Näringslivsenheten. Biznode. 2018

Samhällsanalys av potentialen för region East Sweden gjord av WSP. Östsvenska handelskammaren. 2016

Företagande på landsbygden – enkätrapport. Östsvenska handelskammaren. 2018

Rapport Fakta och exempel kring lokal attraktivitet 2014:14. Tillväxtanalys. 2014

Ostlänkens tillväxteffekter - rapport gjord av WSP. Östsvenska handelskammaren. 2016

Nyköpings näringslivsstrategi. Nyköpings kommun. 2017

Nyköpings besöksnäringsstrategi. Nyköpings kommun. 2015

Stockholm Skavsta flygplats "Tillgänglighet som motor för flygplatsutveckling och tillväxt" rapport av WSP. Regionförbundet Sörmland, Nyköpings kommun och Stockholm Skavsta flygplats. 2015

Flyget och företagen - rapport av nationalekonomerna Shon Ferguson och Rikard Forslid. SNS förlag. 2016

Strategi för smart specialisering Sörmland. Regionförbundet Sörmland. 2017

Utredning av Naturturism

Transporter

Tillåtlighetsbeslut Ostlänken. Regeringen, 2018

Underlag tillåtlighet Ostlänken. Trafikverket, 2015; 2018

Nationell plan Transportsystemet åren 2018-2029. Trafikverket. 2018

Regional plan för transportsystemet 2018-2029. Region Sörmland, 2018

Samrådsunderlag järnvägsplaner Ostlänken genom Nyköping. 2017

Ortstrukturanalys Östra Sörmland. Tyréns, 2015

ÅVS Östra. Trafikverket, 2018

ÅVS Västra infarten. Trafikverket, 2019

ÅVS E4. Trafikverket, 2015

ÅVS Stavsjö. Trafikverket, 2015

Trafikanalys Östra. Ramböll, 2019

Trafikanalys Nyköpings recesentrum. Ramböll 2017

Hemgårdspassagens projektering. Ramböll, 2019

Stadsbussutredning. Nyköpings kommun, 2019

Transportstrategi för Nyköpings kommun

Parkeringsstrategi med P-norm, Sid 60 i Fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort och Skavsta. Nyköpings kommun, 2013

Utredning huvudvägnät. Nyköpings kommun, 2018

Teknisk handbok. Nyköpings kommun, 2017

Sörmlandsstrategi. Region Sörmland, 2018

Målbild trafikering järnväg. Sweco, 2018

Infrastrukturutredning Skavsta. Sweco, 2017

Strukturbild Skavsta. WSP, 2018

Riksintresseprecisering Skavsta. Trafikverket 

Detaljplan Nyköpings resecentrum

Järnvägsplan Nyköpings resecentrum

Trafikförsörjningsprogram. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. 2017

Trast-Trafik för en attraktiv stad. Sveriges Kommuner och Landsting, 2015

Trast-Hållbart resande i praktiken. Sveriges Kommuner och Landsting, 2010

RiPLAN-Riktlinjer för planering av kollektivtrafik i Stockholms län: SL-S-419761

Riktlinjer för en tillgänglig kollektivtrafik i Sörmland (2014). Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

ÖMS 2050. Region Sthlm, 2017

RUFS 2050. Region Sthlm, 2018

EBS Systemanalys. Mälardalsrådet, 2016

Sverigeförhandlingen (flera rapporter), 2015-2017. Sverigeförhandlingen

Teknisk försörjning

VA (vattenförsörjning, avloppsrening, kapacitet vattenverk). Underlag VA-strategin. Nyköpings kommun. 2019

Nya skyddsområden för vattentäkt. Länsstyrelsen. 2016

Spillvatten för tätorten. Datamodell. Nyköpings kommun. 2019

Kraftförsörjning (energiproduktion fjärrvärme). Text + karta (översikt utbyggnadsområden). 2019

Överföring av ytterligare kraftförsörjning till Oxelösund/SSAB. 2019

Framtida VA verksamhetsområden. Nyköpings kommun. 2019

Grön- och blåstruktur (Naturmiljö)

Databaser

Artportalen. Nationell databas över artfynd. Artdatabanken.

VISS, vatteninformationssystem Sverige. Länsstyrelserna

Skogens pärlor, databas över skogliga värden. Skogsstyrelsen

Skyddad natur, databas över all skyddad natur. Naturvårdsverket

Publikationer

Marina naturvärden i Södermanland – fastlandskusten från Rågö till Hållsviken 2017 - rapport nr: 2019:23. Länsstyrelsen i Södermanlands län

Marina naturvärden i Södermanland – fastlandskusten från Fifång-Askö-Hartsö MPA-område 2015 - 2017 - rapport nr: 2019:22. Länsstyrelsen i Södermanlands län

Översiktlig inventering av grunda havsvikar i Sörmlands län 2002 - rapport nr: 2002:4. Länsstyrelsen i Södermanlands län 

Fiskrekrytering och undervattensvegetation - rapport nr: 2007:2, 2008:4. Länsstyrelsen i Södermanlands län 

Utvalda vikar i Södermanlands län, delrapport 2 i projektet Vik för Vik – mot en friskare Östersjökust. Länsstyrelsen i Södermanlands län 2018

Inventering av tjockskalig målarmussla (Unio crassus) i Södermanlands län 2007 och 2008. Länsstyrelsen i Södermanlands län rapport nr: 2010:5

Stormusslor i Kilaån 2004 och 2005. Länsstyrelsen i Södermanlands län rapport nr: 2005:8

Skogsbruksplan. Nyköpings kommun (Vänligen kontakta Samhällsbyggnad om du vill ta del av planen)

Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Södermanlands län. Länsstyrelsen i Södermanlands län rapport nr: 2019:20

Inventering av mal i Båvenområdet. Länsstyrelsen i Södermanlands län rapport nr: 2013:12

Kustnära lekområden för fisk i Sörmland. Sportfiskarna rapport nr: 2015:2

Friluftsliv

Skyddad natur, databas över all skyddad natur. Naturvårdsverket

Kulturmiljö

Bygd och miljö del 1. Sörmlands museum. 1988

Kulturhistorisk byggnadsinventering centrum, 2015-2016

Kulturhistoriska områdesbeskrivningar Nyköpings tätort. KMV Forum. 2019

Stadssiluettanalys Nyköpings tätort. KMV Forum. 2019

Kulturhistoriska bebyggelseinventeringar för kommunens tätorter. Sörmlands museum. 1991

Sörmlandsbygden 1988:2. Södermanlands hembygdsförbunds årsbok 1988

Utbildning och fritid

Planeringsunderlag Lokaler och anläggningar för samhällsservice. Nyköpings kommun. 2019

Skolområdesprognos för Nyköpings kommun 2018-2030. Nyköpings kommun

Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet

Gör plats för barn och unga. Boverket 2015

Utredning om idrottsanläggningar i Nyköpings kommun. Antagen i KS 2016-09-19 (KK14/674:7)

Miljö- och riskfaktorer

Buller, Höga ljudnivåer och buller inomhus. Socialstyrelsen, 2008

Miljöhälsorapport 2017. Folkhälsomyndigheten, 2017

Exponering för luftföroreningar inom Östra Sveriges Luftvårdsförbund, beräkningar av befolkningens exponering för partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) år 2015. SLB-analys, Östra Sveriges Luftvårdsförbund, 2017

Magnetfält och hälsorisker. Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten

Riskbild 2 Södermanland - Skyfall, lokala avrinningsförhållanden och extrema havsvattenstånd. Länsstyrelsen Södermanlands län, 2013

Översvämningskartering utmed Nyköpingsån - Sträckan från Högsjö till mynningen i Östersjön. MSB, 2015

Översvämningskartering utmed Kilaån - Sträckan Vretaån till mynningen, samt Vireån till Ålbergaån. MSB, 2015

Förutsättningar för skred i finkornig jordart. SGU, 2017.

Översiktlig skredriskkartering. Statens räddningsverk och Nyköpings kommun, 1993 (Stor fil. Vänligen kontakta Samhällsbyggnad om du vill ta del av utredningen)

Riktlinjer avseende risker med farligt gods i Nyköpings kommun. Nyköpings kommun, 2019

Vägledning om farligt gods. Länsstyrelsen Södermanlands län, 2015

Förorenade områden i den fysiska planeringen – en vägledning. Länsstyrelsen, 2013

Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd, BBR (radon). Boverket, 2018

Nationell handlingsplan för radon. Strålsäkerhetsmyndigheten, 2018