Meny

Planeringsunderlag

Denna förteckning innehåller det underlagsmaterial som har använts vid framtagandet av översiktsplanen. Merparten av dessa har bedömts som aktuella under arbetet med översiktsplanen och kan användas som underlag vid fortsatt planering.

Nyare underlag kan komma att tas fram under översiktsplanens livstid. Kontakta därför Nyköpings kommun vid behov av aktuellt underlag.

Här hittar du de underlag som använts i flera av kapiteltexterna. Längre ner finns en en kapitelvis redovisning av underlag.

Underlag som har använts i flera kapitel

Översiktsplan för Nyköpings kommun 2013

- ÖP 2013 Rekommendationskarta
- ÖP 2013 Riksintressen
- ÖP 2013 Samrådsredogörelse
- MKB ÖP Nyköpings kommun 2013

Fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort och Skavsta 2013

- FÖP Nyköping kartor
- FÖP Nyköping Analyser och underlag
- FÖP Nyköping Nyköpings framtida stadsbyggnad
- FÖP 2013 Trafikanalyser
- FÖP 2013 Samrådsredogörelse
- MKB FÖP Nyköping tätort och Skavsta 2013

Fördjupad översiktsplan för kusten Sjösa-Vålarö 2014

- FÖP kusten Rekommendationskarta
- FÖP Kusten Samrådsredogörelse
- MKB FÖP Kusten Sjösa-Vålarö

Underlag för aktualitetsförklaringen 2017 

Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse 2017

Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun 2016

Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun (antagen av kommunfullmäktige 2016-12-13)

- Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun, Del 2 – Strategidokument
- Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun, Del 3 - Handlingsplan

Rapport medborgarenkät om ÖP 2018
Rapport företagarenkät om ÖP 2018
Rapport företagarenkät om ÖP 2018

Rapport från workshop om utmaningar 2018-06-07
Rapport från workshop om Agenda 2030 2019-02-12
Rapport från workshop om utvecklingsområden och bebyggelsenoder 2019-04-03
Protokoll avgränsningssamråd med Länsstyrelsen 2018-11-30
Protokoll avgränsmingssamråd med Länsstyrelsen 2019-04-26
Rapport från workshop om Nyköpings ÖP 2040 2019-10-16

Förutsättningar för socialt hållbar samhälls- och stadsutveckling i Nyköpings kommun. Delunderlag för översyn av Översiktsplan 2040 för Nyköpings kommun 2018

Utmaningar och utgångspunkter

Bakgrundsstatistik - 756490 Bostadsbehov utifrån statistikanalyser Nyköpings kommun 2019

Nyköping i regionen

Strukturanalys ÖMS. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 2017
Befolkningsframskrivning ÖMS. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 2017
Bredbandsstrategi för Södermanlands län Länsstyrelsen 2018

Andra planeringsunderlag som kan vara intressanta på Region Sörmlands webbplats.

- Länstransportplanen
- Cykelstrategi
- Sörmlandsstrategin - ett folkhälsodokument
- Smart specialisering

Landsbygd

Landsbygdsstrategi Nyköpings kommun 2012

Utredning av LIS-områden i Nyköpings kommun, Ramboll, 2019

Dom LIS-område Katrineholms kommun, Mark- och miljööverdomstolen 2018-P 7022

LIS-utredning, Katrineholms kommun, Structor. 2016

Artportalen

Näringsliv och turism

”Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring” (SOU 2017/95), Regeringskansliet. 2017

Smart industri - en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Regeringskansliet. 2015

Spaning om stadens utveckling - Forskningsrådets spaning 2019. Svenska Stadskärnor. 2019

Purple flag - en arbetsmetod. Svenska Stadskärnor. 2019 

Rapport om Nyköpings näringsliv -beställd av Näringslivsenheten. Biznode. 2016

Rapport om Nyköpings näringsliv, beställd av Näringslivsenheten. Biznode. 2018

Samhällsanalys av potentialen för region East Sweden gjord av WSP. Östsvenska handelskammaren. 2016

Företagande på landsbygden – enkätrapport. Östsvenska handelskammaren. 2018

Professorn i nationalekonomi, Charlotta Mellanders forskning om platsens attraktivitet. Jönköping university. Pågående

Rapport Fakta och exempel kring lokal attraktivitet 2014:14. Tillväxtanalys. 2014

Ostlänkens tillväxteffekter - rapport gjord av WSP. Östsvenska handelskammaren. 2016

Vykort från framtidens stad, Alexander Ståhle m.fl forskare. KTH/MIT. 2015

Nyköpings näringslivsstrategi. Nyköpings kommun. 2017

Nyköpings besöksnäringsstrategi. Nyköpings kommun. 2015

Stockholm Skavsta flygplats "Tillgänglighet som motor för flygplatsutveckling och tillväxt" rapport av WSP. Regionförbundet Sörmland, Nyköpings kommun och Stockholm Skavsta flygplats. 2015

Flyget och företagen - rapport av nationalekonomerna Shon Ferguson och Rikard Forslid. SNS förlag. 2016

Besöksnäringen lyfter - med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat. VISITA och Arena för tillväxt. 2015

Strategi för smart specialisering Sörmland. Regionförbundet Sörmland. 2017

Utredning av Naturturism - ska få uppgifter av Erik Lindhe på måndag. ?. ?.

Transporter

Kompletterande järnvägsutredning Bibana Skavsta, Trafikverket, 2017

Tillåtlighetsbeslut Ostlänken, Regeringen, 2018

Underlag tillåtlighet Ostlänken, Trafikverket, 2015; 2018

Nationell plan Transportsystemet åren 2018-2029, Trafikverket, 2018

Regional plan för transportsystemet 2018-2029, Region Sörmland, 2018

Samrådsunderlag järnvägsplaner Ostlänken genom Nyköping, 2017

Ortstrukturanalys Östra Sörmland, Tyréns, 2015

ÅVS Östra, Trafikverket, 2018

ÅVS Västra infarten, Trafikverket, 2019

ÅVS E4 2015, Trafikverket

ÅVS Stavsjö, 2015, Trafikverket

Trafikanalys Östra, Ramböll, 2019

Trafikanalys Nyk rc, Ramböll 2017

Hemgårdspassagens projektering, Ramböll, 2019

Stadsbussutredning. Nyköpings kommun, 2019

Transportstrategi för Nyköpings kommun

Kommunens parkeringsstrategi med P-norm, Sid 60 i Fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort och Skavsta, 2013

Utredning huvudvägnät. Nyköpings kommun. 2018

Teknisk handbok. Tekniska divisionen, 2017

Sörmlandsstrategi, Region Sörmland, 2018

Målbild trafikering järnväg, Sweco, 2018

Infrastrukturutredning Skavsta, Sweco, 2017

Strukturbild Skavsta, WSP, 2018

Riksintresseprecisering Skavsta (pågående), Trafikverket

Detaljplan Nyköpings resecentrum (pågående), Nyköpings kommun

Järnvägsplan Nyköpings resecentrum (pågående) Trafikverket 

Trafikförsörjningsprogram (Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet). 2017

Trast-Trafik för en attraktiv stad (Sveriges Kommuner och Landsting, 2015

Trast-Hållbart resande i praktiken (Sveriges Kommuner och Landsting, 2010

RiPLAN-Riktlinjer för planering av kollektivtrafik i Stockholms län: SL-S-419761

Riktlinjer för en tillgänglig kollektivtrafik i Sörmland (2014): Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Resandestatistik för buss och tåg. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. 2019

ÖMS 2050, Region Sthlm, 2017

RUFS 2050, Region Sthlm, 2018

EBS Systemanalys, Mälardalsrådet, 2016

Sverigeförhandlingen (flera rapporter), 2015-2017, Sverigeförhandlingen

Teknisk försörjning

VA (vattenförsörjning, avloppsrening, kapacitet vattenverk). Underlag VA-strategin. Nyköpings kommun. 2019

Nya skyddsområden för vattentäkt. Länsstyrelsen. 2016

Spillvatten för tätorten. Datamodell. Nyköpings kommun. 2019

Kraftförsörjning (energiproduktion fjärrvärme). Text + karta (översikt utbyggnadsområden). 2019

Överföring av ytterligare kraftförsörjning (kraftledningsgata) till Oxelösund/SSAB. 2019

Framtida VA verksamhetsområden. Nyköpings kommun. 2019

Avfall i fysisk planering med fokus på översiktsplanering, Rapport U2013:10. Avfall Sverige. 2013

Grön- och blåstruktur (Naturmiljö)

Databaser

Artportalen. Nationell databas över artfynd. Artdatabanken.

VISS, vatteninformationssystem Sverige. Länsstyrelserna.

Skogens pärlor, databas över skogliga värden. Skogsstyrelsen.

Skyddad natur, databas över all skyddad natur. Naturvårdsverket.

Publikationer

Marina naturvärden i Södermanland – fastlandskusten från Rågö till Hållsviken 2017. Länsstyrelsen i Södermanlands län rapport nr: 2019:23

Marina naturvärden i Södermanland – fastlandskusten från Fifång-Askö-Hartsö MPA-område 2015 - 2017. Länsstyrelsen i Södermanlands län rapport nr: 2019:22

Översiktlig inventering av grunda havsvikar i Sörmlands län 2002

Länsstyrelsen i Södermanlands län rapport nr: 2002:4

Fiskrekrytering och undervattensvegetation. Länsstyrelsen i Södermanlands län rapport nr: 2005:6, 2006:5, 2007:2, 2008:4

Utvalda vikar i Södermanlands län, delrapport 2 i projektet Vik för Vik – mot en friskare Östersjökust. Länsstyrelsen i Södermanlands län 2018

Inventering av tjockskalig målarmussla (Unio crassus) i Södermanlands län 2007 och 2008. Länsstyrelsen i Södermanlands län rapport nr: 2010:5

Stormusslor i Kilaån 2004 och 2005. Länsstyrelsen i Södermanlands län rapport nr: 2005:8

Skogsbruksplan. Nyköpings kommun

Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Södermanlands län

Länsstyrelsen i Södermanlands län rapport nr: 2019:20

Inventering av mal i Båvenområdet. Länsstyrelsen i Södermanlands län rapport nr: 2013:12

Kustnära lekområden för fisk i Sörmland. Sportfiskarna rapport nr: 2015:2

Friluftsliv

Skyddad natur, databas över all skyddad natur. Naturvårdsverket.

Kulturmiljö

Bygd och miljö del 1. Sörmlands museum. 1988 - för tung fil

Kulturhistorisk byggnadsinventering centrum, 2016

Kulturhistoriska områdesbeskrivningar Nyköpings tätort. KMV Forum. 2019

Stadssiluettanalys Nyköpings tätort. KMV Forum. 2019

Kulturhistoriska bebyggelseinventeringar för kommunens tätorter. Sörmlands museum. 1991

Sörmlandsbygden 1988:2. Södermanlands hembygdsförbunds årsbok. 1988

Utbildning och fritid

Planeringsunderlag Lokaler och anläggningar för samhällsservice. Nyköpings kommun. 2019

Skolområdesprognos för Nyköpings kommun 2018-2030

Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet

Gör plats för barn och unga. Boverket 2015

Statistik över lokalutnyttjande från Nyköpings Arenor. Uttagen från FRI våren 2019

Utredning om idrottsanläggningar i Nyköpings kommun. Antagen i KS 2016-09-19 (KK14/674:7)

Miljö- och riskfaktorer

Buller, Höga ljudnivåer och buller inomhus. Socialstyrelsen, 2008

Miljöhälsorapport 2017. Folkhälsomyndigheten, 2017

Exponering för luftföroreningar inom Östra Sveriges Luftvårdsförbund, beräkningar av befolkningens exponering för partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) år 2015. SLB-analys, Östra Sveriges Luftvårdsförbund, 2017

Magnetfält och hälsorisker. Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten

Riskbild 2 Södermanland - Skyfall, lokala avrinningsförhållanden och extrema havsvattenstånd. Länsstyrelsen Södermanlands län, 2013

Översvämningskartering utmed Nyköpingsån - Sträckan från Högsjö till mynningen i Östersjön. MSB, 2015

Översvämningskartering utmed Kilaån - Sträckan Vretaån till mynningen, samt Vireån till Ålbergaån. MSB, 2015

Produktbeskrivning: Förutsättningar för skred i finkornig jordart. SGU, 2017.
Översiktlig skredriskkartering. Statens räddningsverk och Nyköpings kommun, 1993

Riktlinjer avseende risker med farligt gods i Nyköpings kommun. Nyköpings kommun, 2019

Vägledning om farligt gods. Länsstyrelsen Södermanlands län, 2015

Förorenade områden i den fysiska planeringen – en vägledning Länsstyrelsen, 2013

Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd, BBR (radon). Boverket, 2018

Nationell handlingsplan för radon. Strålsäkerhetsmyndigheten, 2018.

Gå direkt till kartan