Sök bidrag till din förening

Vet du om att det finns olika bidrag att söka från kommunen? Här hittar du information om vilka bidrag som finns, villkor och hur du ansöker om bidrag. Särskild prioritet ges till fritidsverksamhet riktad till barn- och ungdomar till och med det år de fyller 20.

Vilka föreningar kan få bidrag?

Föreningen ska

 • vara en ideell förening med stadgar som säger att föreningen arbetar öppet och demokratiskt.
 • ha ett organisationsnummer.
 • vara partipolitiskt obunden och vara öppen för medlemskap för kommunens invånare.
 • ha regelbunden verksamhet och huvuddelen av verksamheten ska bedrivas i kommunen.
 • ha varit verksam i minst sex månader (gäller ej startbidraget som gäller de första sex månaderna)
 • följa de krav på kvalitetssäkring som Kultur- och fritidsnämnden bestämt.
 • följa Riksidrottsförbundets program "Vaccination mot doping" (gäller idrottsföreningar).

Villkoren för bidrag bestäms av Kultur- och fritidsnämnden och regleras i riktlinjer.

Riktlinjer för föreningsbidrag och Riktlinjer för tillfälliga föreningsbidrag.

Vilka bidrag finns och hur ansöker jag om bidrag?

Startbidrag

När ni startar en ny förening kan kommunen hjälpa er med de första kostnaderna.

Startbidraget är 1 500 kr och ni måste ansöka om bidraget inom de första sex månaderna efter att föreningen är bildad.

Föreningen måste ha minst 20 betalande medlemmar och uppfylla villkoren ovan.

Ansök om startbidrag

Bidrag till sommarlovsaktiviteter 2019 - Sommarlovsbidrag

Kultur- och fritidsnämnden avsätter varje år pengar till sommarlovsaktiviteter för barn- och unga så även för 2019.

När vi fattar beslut om bidrag prioriterar vi aktiviteter som är flera dagar i rad och minst några timmar per dag, som ett kollo. Även aktiviteter som riktar sig till allmänheten, alltså inte bara till föreningens egna medlemmar prioriteras. Ansök om ert bidrag senast söndagen den 24 mars. Besked om eventuellt bidrag kommer att skickas under april månad via e-post. Med beslutet kommer även instruktioner om hur bidraget ska redovisas.

Det kommer inte finnas något statligt bidrag för övriga lov under 2019. 

I mitten av mars publicerade regeringen nyheten om att det blir statliga bidrag till sommarlovsaktiviteter även 2019. Nyköpings kommun har inte fått besked om villkor, rekvisition och summa än. Vi kommer att arbeta upp planer för hur vi agerar när vi får besked om pengarna och på vilket sätt vi ska kommunicera eller använda dessa. 

Lär mer om villkor för de kommunala bidraget och Ansök här

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget innehåller två delar. Dels är det ett bidrag för verksamheten, dels ett lokalbidrag som kan täcka högst 50 % av föreningens lokalkostnader, ett anläggningsbidrag. Det är viktigt att de skriftliga underlagen är riktiga och speglar föreningens verksamhet, eftersom besluten grundas på dom. Om vi vill få något i ansökan förtydligat eller diskuterat träffar kommunen föreningen kring ansökan men vi har inget förhandlingsmöte om summor. 

Bidraget gäller som regel i två år och ni ansöker om bidraget senast 15 september året innan. Kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om budgeten i december och vår målsättning är att föreningar ska få beslut om verksamhetsbidrag kring nyår. För redovisning av verksamhetsbidragen vill vi att ni varje år Uppdaterar era uppgifter och skickar in årsredovisningar. Läs mer om redovisning av verksamhetsbidraget längst ner på denna sida.

Ansök om verksamhetsbidrag

Arrangemangsbidrag

Ansökan om arrangemangsbidrag kan göras fortlöpande under året och gäller för tillfälliga behov vid offentliga arrangemang.

Ansökan ska vara inne senast en månad i förväg om det inte gäller bidrag över 20 000 kr, då gäller senast tre månader före arrangemanget.

Ansökan ska innehålla en beskrivning av arrangemanget och en ekonomisk kalkyl.

Arrangemangsbidraget är ett förlustbidrag och är en garanti att kommunen täcker hela eller delar av den eventuella förlust som kan uppkomma i samband med t ex en konsert.

Bidraget betalas ut efter redovisat resultat. Ansökan kan också göras via e-post eller via föreningsregistret. 

Ansök om arrangemangsbidrag via e-post 

Bidrag för tillfälliga behov

Detta är ett bidrag för tillfälliga behov vid oväntade situationer, utöver vad man har planerat och som föreningen inte klarar att täcka.

Ansökan kan göras fortlöpande under året och ska innehålla en ekonomisk kalkyl samt en beskrivning av vad bidraget ska gå till.

Bidraget betalas ut efter redovisat resultat. Ansökan kan också göras via e-post eller via föreningsregistret. 

Ansök om bidrag för tillfälliga behov via e-post

Tänk på att...

...besluten grundas på de skriftliga underlagen. Det gör att det är viktigt att det är rätt statistik på medlemmar, att all verksamhet redovisas i verksamhetsberättelsen och att planer på framtida verksamhet finns i verksamhetsplanen.

Subventionerad lokalhyra

Nyköpings Arenors egna lokaler är starkt subventionerade av Kultur- och fritidsnämnden. Du får hyra lokaler till mycket bra pris om din förening är en barn- och ungdomsverksamhet och är bidragsberättigade enligt villkoren ovan. Fördjupad information om de olika taxorna och prioriteringsregler vid bokning finns i detta taxedokument. Gå till lokalbokningens hemsida

Hur redovisar jag bidragen?

Med varje beslut får ni också information om hur just det bidraget ska redovisas. Vi efterfrågar alltid en ekonomisk redovisning. För verksamhetsbidragen vill vi att ni varje år uppdaterar era uppgifter i FRI alternativt på blanketten Föreningsuppgifter.  För att logga in i FRI behöver du ha en inloggning och ett lösenord till din förening. Saknar du lösenord? Kontakta forening@nykoping.se

Uppdatera föreningsuppgifterna

Följande handlingar ska skickas in efter årsmötet:

 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Balans- och resultaträkning
 • Budget

Kontakta oss

Nyköpings Arenor Fritid

Rosvalla
Nyköpings kommun
611 83 Nyköping

forening@nykoping.se

Föreningskonsulent

Annika Malmström
0155-45 74 36
annika.malmstrom@nykoping.se 

Kultur- och fritidschef

Lars Persson
0155-24 89 01
lars.persson@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: