Lotteritillstånd

För att få anordna lotteri krävs i regel ett tillstånd. För lotterier som säljs i Nyköpings kommun är det Nyköpings Arenor som fattar beslut om tillstånd. 

Ibland är skillnaden mellan ett lotteri och en tävling hårfin. Tumregeln är att vid ett lotteri är det slumpen som avgör vem som vinner. Det är ett lotteri vare sig lotten kostar eller inte. Alla lotterier i Sverige styrs av lotterilagen. Lotteriinspektionen är den myndighet som kan svara på frågor som rör spel och lotterier. De har även ansvar att utbilda och informera om lotterilagen.

Vilka kan få Lotteritillstånd?

För att anordna lotterier krävs en ideell förening som:

 •  i huvudsak bedriver allmännyttig verksamhet.
 • är öppen för alla.
 • har behov av inkomster från lotterier.

Olika typer av tillstånd

Det finns två olika typer av tillstånd man kan ansöka om, dels ett vanligt tillstånd (§ 16 enligt lotterilagen) och dels ett tillstånd för registrering för lotterier (§ 17 enligt lotterilagen).

Tillstånd för lotterier enligt § 16

Dessa tillstånd ger möjlighet till stora lotterier som pågår under en begränsad tid. Insatserna i lotteriet kan vara större än tjugo prisbasbelopp, vilket enligt 2018 innebär mer än 910 000 kr.

Ansök om tillstånd för större lotterier

Tillstånd för registrering av lotterier enligt § 17

Om man registreras för lotterier får man ha flera lotterier under en treårsperiod. Den sammanlagda insatsen av lotterierna måste vara mindre än tjugo prisbasbelopp, vilket 2018 innebär 910 000 kr. Föreningen ska redovisa sina lotterier minst en gång per år, senast i februari månad.

Ansök om tillstånd för registrering av lotterier  

Vad bör man tänka på vid ansökan?

Tänk först igenom vilken typ av lotteri ni vill ha, titta på nivåerna för lottpris och vinst för att veta vilket tillstånd ni ska ansöka om. Fråga er om ni vill ha ett tillståndsfritt lotteri och kan hålla er inom gränserna för det. När ni bestämt er för att ansöka ska ni fylla i ansökningsblanketten och skicka med:

 • föreningens stadgar.
 • senaste verksamhetsberättelsen där den ekonomiska redovisningen framgår.
 • protokoll från styrelsemöte där beslut om lotteri antogs samt vem som är lotteriföreståndare i föreningen.
 • om ni vill trycka egna lotter ska kopia på lotten bifogas.

Vad kostar det att ha ett lotteri?

Varje tillstånd/registrering kostar föreningen 300 kr. Föreningen betalar för tillståndet via en faktura när vi har behandlat ansökan. Utöver det betalar föreningen kontrollantens arvode efter redovisat lotteri. Arvodets storlek är 2 % av försäljningsvärdet på lotteriet. Det finns ett maxtak för arvodet.

Hur går processen till?

Kommunen handlägger och beslutar om tillstånd och registrering. De är även ansvariga för kontrollen av lotteriet. Till sin hjälp utser kommunen en lotterikontrollant som tillsammans med föreningens lotteriföreståndare lägger upp detaljerna för lotteriet och dragning av lotteriet.

När ett lotteri är avslutat, eller vid en registrering, ska föreståndaren senast den 15 februari redovisa lotteriet till lotterikontrollanten. Föreningen blir fakturerad kontrollantens arvode.

Redovisa ett lotteri

Vad är ett tillståndsfritt lotteri?

I stora drag handlar det om små summor och låg vinstandel. Tillståndsfria lotterier får bedrivas under dessa förutsättningar:

 • Det är en tillställning inom ett avgränsat område.
 • Varje lott kostar mindre än 7,50 kr.
 • Högsta vinsten max 7 466 kr.
 • Värdet av vinsten motsvarar 35-50 % av insatsernas värde.
 • Vinsterna dras offentligt före tillställningens slut.
 • Andra än ideella föreningar får har lotterier vid mässor eller marknader.
 • Vid vinst av varor eller tjänster gäller en lägre vinstandel än ovan.

Skydd för barn under 18 år

Sedan 2017 får barn under 18 år inte köpa lotter av lotterier som kräver tillstånd enligt § 16.

Vill du veta mer?

Lotteriinspektionens webbplats hittar du information om lagar och föreskrifter för den som vill anordna lotteri samt om skillnaden mellan ett lotteri och tävling.

Nyköpings kommuns broschyr om Lotterier

Kontakta oss

Nyköpings Arenor Fritid

Rosvalla
Nyköpings kommun
611 83 Nyköping

forening@nykoping.se

Lotterihandläggare

Annika Malmström
Tfn 0155-45 74 36
annika.malmstrom@nykoping.se 

Kontaktformulär