Meny

Gräva, schakta och trafikanordningsplaner

Om du ska utföra någon form av arbete i allmän platsmark måste tillstånd sökas hos kommunen. Det krävs ett grävtillstånd och en godkänd trafikanordningsplan. Som väghållare är det Nyköpings kommun som granskar och godkänner ansökningar om grävtillstånd och trafikanordningsplaner.

Vanligtvis får endast anläggningar som är till nytta för kommunens invånare placeras i allmän mark. Det kan handla om ledningar för vatten, avlopp eller fjärrvärme samt kablar för el, tele eller data.

Den allmänna marken är ofta full av ledningar och kablar, vilket innebär att grävning utan tillstånd och kännedom om underjordiska anläggningar kan få stora och dyrbara konsekvenser. Grävning i allmän platsmark kan också orsaka trafikskador, med skadeståndskrav som följd.

Om kollektivtrafiken påverkas av arbetet ska det anges i ansökan. Klicka på länken till Nyköpings kommuns kartsystem, tryck på ”transporter” i listen till vänster och sedan på de olika lagren för kollektivtrafik i kartan för att se om sträckan där arbetet ska utföras påverkar dessa linjer.

Kartor - Nyköpings kommun

Du ska alltid upprätta en trafikanordningsplan ihop med en ansökan om grävtillstånd.

Ansökan om grävtillstånd (Excel-format), ritning över ianspråtaget område samt trafikanordningsplan skickas in till teknik@nykoping.se

Handläggningstiden är 15 arbetsdagar från det att en komplett ansökan inkommit till Tekniska divisionen. Därför är det viktigt att du skickar in din ansökan i god tid innan du planerar att börja ditt arbete.

För mer information se dokumentet ”Villkor för arbeten inom offentlig plats i Nyköpings kommun”, nedan.

Ansök om grävtillstånd 

Trafikanordningsplan

Även arbeten som inte innebär någon form av grävning men som påverkar allmän platsmark och avstängning krävs, till exempel uppställning av skylift, mobilkran, container eller uppförande av byggnadsställning kräver en godkänd trafikanordningsplan. Tänk på att det för dessa arbeten även krävs en markupplåtelse som söks via Polismyndigheten.

Av trafikanordningsplanen ska det tydligt framgå hur arbetet/avstängningen ska märkas ut för passerande trafik, hur omledning av oskyddade trafikanter ska göras samt om det behövs tillfälliga trafikföreskrifter för arbetsplatsen, till exempel parkeringsförbud eller enkelriktning av trafik.

Ansökan om godkännande av trafikanordningsplan skickas in till teknik@nykoping.se

Handläggningstiden är 15 arbetsdagar från det att en komplett ansökan inkommit till Tekniska divisionen. Därför är det viktigt att du skickar in din ansökan i god tid innan du planerar att börja ditt arbete.

För mer information se dokumentet ”Villkor för arbeten inom offentlig plats i Nyköpings kommun”, nedan.

 

 

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping 

Öppettider: mån-fre kl. 7-16
Lunchstängt kl. 12-13

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: