En brasa brinner i en kamin, vedträd ligger framför

Sotning och brandskyddskontroll

Vart tredje eller vart sjätte år ska du göra brandskyddskontroll, beroende på hur mycket du eldar. Du behöver inte göra någonting själv för att din eldstad ska bli sotad regelbundet eller för att få en brandskyddskontroll. Vi sköter det åt dig!

Vad innebär sotning och brandskyddskontroll?

Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Vid en brandskyddskontroll undersöker man att anläggningen, till exempel pannan eller eldstaden, och rökkanalerna är hela, täta och fungerar som de ska.

Både sotning och brandskyddskontroll är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder och ett effektivt sätt att undvika soteld.

En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi har använt eldstäder för uppvärmning och matlagning.

Läs mer om sotning på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats.

När och hur ofta ska man sota och genomföra brandskyddskontroll?

Du ska göra en brandskyddskontroll vart tredje eller vart sjätte år, beroende på hur mycket du eldar. Om du bara eldar för trivselns skull behöver du normalt sett inte göra kontrollen mer än vart sjätte år. Du ska även göra en brandskyddskontroll då du installerar en ny eldstad.

Kom ihåg att installation av eldstad kräver en bygganmälan till din kommun. Om du inte gör en anmälan kan kommunen begära en sanktionsavgift för olovlig byggnation.

Hur ofta du ska sota beror på hur mycket du eldar. Om eldstaden är det främsta värmekällan i ett rum eller om en vedspis används för matlagning ska du sota varje år. I annat fall ska du sota vart tredje år.

Du blir kontaktad när det är dags

Du behöver inte göra någonting själv för att din eldstad ska bli sotad regelbundet eller för att få en brandskyddskontroll. Vi som kommunal verksamhet sköter det åt dig, enligt lagen om skydd mot olyckor.

Företaget Sörmlandskustens sotning och ventilation AB sköter sotning och brandskyddskontroll på uppdrag av oss och för register över när de sotar i olika bostäder i Trosa, Oxelösund och Nyköpings kommun. Gnesta kommun har avtal med Kringelsotaren  

Så långt det är möjligt genomför vi sotning och brandskyddskontroll vid ett och samma hembesök.

Avgift

Avgift för sotning kan du hitta på respektive sotares hemsida. Det är respektive kommun som beslutar om avgiften.

Får jag sota själv eller låta en annan sotare sotningen?

Om du vill anlita ett annat företag för sotning eller sota själv behöver du först ansöka om dispens för egensotning hos oss.

Ansök om egensotning

Bifoga intyg om genomförd utbildning till din ansökan.

Du behöver också kontrollera att den som ska sota har likvärdig kompetens som det företag vi har upphandlat.

Dispens ges enbart till fastighetsägare, arrendator, dödsbodelägare eller någon i dennes familj i det småhus dispensen avser.

Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontrollen.

Rätt kompetens

Den som ska utföra sotning ska styrka sin kompetens avseende kunskaper om rengöring och om brandskydd. 

Taksäkerhet

För att sotaren ska kunna sota på ett säkert sätt behöver du tänka på några saker. Läs mer här om taksäkerhet och vad man ska tänka på som fastighetsägare.

Rengöring av imkanaler

Det finns idag inget lagkrav på rengöring av imkanaler i privatbostäder. Dåvarande räddningsverket (numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB) tog bort lagkravet 2004. Räddningstjänsten rekommenderar fortfarande att man torkar av och rengör sin fläkt och fläktfiltret regelbundet.   

Kontakta oss

Sörmlandskustens räddningstjänst

0155-24 75 10
raddningstjansten@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: