Föreståndare

Om din verksamhets hantering av brandfarlig vara kräver tillstånd ska en eller flera personer vara utsedda till föreståndare. Hur många föreståndare som ska finnas beror på hur verksamheten är organiserad. Det är den som ansvarar för tillståndet som ska utse föreståndare.

Anmälan föreståndare brandfarlig vara

Vad innebär det att vara föreståndare?

En föreståndare har i uppgift att:

 • se till att hanteringen av brandfarliga varor sker på ett säkert sätt och uppfyller kraven i lagstiftningen.
 • se till att nödvändig dokumentation finns, är aktuell och följs. Exempel på dokumentation är instruktioner för drift och underhåll, tillstånd och ansökningshandlingar för hantering av brandfarlig vara och instruktioner vid och rapportering av tillbud och olyckor.
 • informera övriga medarbetare i verksamheten om vilka risker som de brandfarliga varorna utgör, hur de ska hanteras och förvaras på ett riktigt sätt samt poängtera vilka risker som finns om de inte hanteras och förvaras på ett riktigt sätt.
 • En föreståndare ska fungera som kontaktperson mot tillstånds- och tillsynsmyndigheten (=räddningstjänsten).

Föreståndarna ska ha delegation från tillståndshavaren för att kunna utföra sina uppgifter.

Se lagkravet om föreståndare i 9 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Vilken kunskap behöver föreståndaren ha?

Föreståndarna ska ha goda kunskaper om de brandfarliga varornas egenskaper och hur de ska hanteras och förvaras. Vilka kunskaper som krävs av föreståndarna beror på vilken verksamhet som bedrivs.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram vägledningar för föreståndare och föreståndarens kompetens. Räddningstjänsterna i Sörmland har dock valt att gemensamt ta fram en skälighetsnivå för vilken kunskap föreståndare för olika typer av verksamheter ska ha. Kategoriseringen baseras på Intressentföreningen för processäkerhets (IPS) skrift Föreståndare brandfarlig vara.

Kategori 1

Verksamheter där hanteringen av brandfarliga varor är av begränsad karaktär.

 • Skolor
 • Restauranger
 • Verkstäder
 • Mindre laboratorier
 • Garage
 • Mindre vårdanläggningar
 • Försäljning utan öppen hantering
 • Försäljning med öppen hantering, fp>30 grader

Kategori 2

Små verksamheter där brandfarliga varor utgör ett dominerande inslag i verksamheten.

 • Tankstationer
 • Gasolanläggningar
 • Biogasanläggningar
 • Försäljning med öppen hantering, fp<30 grader
 • Lackeringsverksamheter/måleriverksamheter

Kategori 3

Kategori 3 är medelstora och stora verksamheter där hantering av brandfarliga varor förekommer som en del i verksamheten.

 • Kemiska processer
 • Plastindustrier
 • Livsmedelsindustrier
 • Läkemedelsindustrier
 • Energiverk
 • Deponier
 • Sjukhus
 • Mekanisk industri
 • Massa- och pappersindustri
 • Större laboratorier

Kategori 4

Stora verksamheter där brandfarliga varor utgör ett dominerande inslag i verksamheten och/eller där brandfarlig vara processas i stora mängder.

 • Sevesoverksamheter
 • Petrokemisk industri
 • Raffinaderier
 • Oljedepåer
 • Kemisk processindustri

Se lagkravet om föreståndares kompetens i 8 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Kontakta oss

Sörmlandskustens räddningstjänst

0155-24 75 10
raddningstjansten@nykoping.se

Kontaktformulär