Ansökan om tillstånd och avgifter

I kommunerna Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta är det Sörmlandskustens räddningstjänst som hanterar din ansökan och utfärdar tillstånd för hantering av brandfarliga varor.

Behöver jag tillstånd för hanteringen?

I nedanstående tabell anges tillståndsgränserna för hantering av brandfarlig vara. Överstigs en tillståndsgräns så ska även alla andra varor tas upp på tillståndet, oavsett om den tillståndsgränsen överstigs eller ej.

Observera att det är den maximala mängden som hanteras vid ett och samma tillfälle, inte årsförbrukningen. 

Tabell över tillståndsmängder

Se lagkravet om tillstånd i 16 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Ansökningsprocessen

 1. Fyll i ansökningsblanketten

  Ansökan Brandfarlig vara 

  I vägledningsdokumentet kan du få stöd i vilka uppgifter som räddningstjänsten behöver för att behandla din ansökan.
 2. Skicka in ansökan till Sörmlandskustens räddningstjänst. Uppgifterna finns angivna på ansökningsblankettens sista sida.
 3. Du får en bekräftelse på att din ansökan mottagits.
 4. Räddningstjänsten granskar ansökan. Behövs fler uppgifter för att kunna utfärda tillståndet kan du behöva komplettera din ansökan. Räddningstjänsten kontaktar dig då och meddelar vad som saknas. Handläggningstiden är upp till tre månader efter att en komplett ansökan har kommit in, så tänk på att skicka in din ansökan i god tid innan hanteringen startar.
 5. Ett tillstånd utfärdas eller så ges ett avslag på ansökan.
 6. Räddningstjänsten genomför ett avsynings-/kontrollbesök på platsen där verksamheten ska bedrivas. Du får inte påbörja hanteringen av brandfarliga varor innan kontrollen är genomförd.
 7. En faktura skickas ut till den sökande.

Ansökningsprocessen beskrivs i sin helhet i MBS:s handbok om tillstånd.

Avgift för tillståndet

Grundavgiften för ett tillstånd är 2 619 kronor. Ett tillstånd beräknas ta minst 3 timmar att hantera för oss. Om ytterligare tid krävs tillkommer en timavgift på 873 kronor (varje påbörjad halvtimme).

I hanteringen ingår diarieföring, handläggning och kontroll.

För övriga uppgifter enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor tar vi ut en kostnad för den tid vi arbetar och därefter varje påbörjad halvtimme.

Se lagstödet om avgifter i 27 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

När hanteringen upphör

Om du har ett tillstånd för hantering av brandfarliga varor men av någon anledning kommer att sluta med det ska du meddela detta till Sörmlandskustens räddningstjänst. Har du tillstånd för förvaring i cisterner men vill ta cisternerna ur drift ska även detta anmälas till räddningstjänsten. Eftersom en cistern kan medföra en miljöpåverkan ska även miljökontoret i respektive kommun meddelas.

Anmäl upphörd hantering av brandfarlig vara 

Kontakta oss

Sörmlandskustens räddningstjänst

0155-24 75 10
raddningstjansten@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: