Anmäl trakasserier, diskriminering och mobbning

Flygteknik Technical Training tar avstånd från alla former av diskriminering och annan kränkande behandling. Vi arbetar för elevers lika rättigheter och motverkar diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. 

Lämna en anmälan

Anmälnings- och utredningsskyldighet

Personal som arbetar i verksamheten som får veta att ett barn eller en elev upplever att de har blivit utsatta för diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande behandling ska anmäla det till rektor. Rektor har ansvar för att se till att händelsen utreds, åtgärdas och följs upp så att alla former av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkningar upphör.

Gör en anmälan

Om du som barn/elev utsätts för kränkningar, om du tror att någon annan är utsatt för kränkningar eller om du som förälder misstänker eller får höra att ditt barn utsätts för kränkande behandling, vänder du dig i första hand till ansvarig lärare eller till någon annan vuxen på enheten. Om du inte tycker att du blir lyssnad till, eller inte får den hjälp som krävs för att kränkningarna ska upphöra, vänder du dig till rektor.

Om du efter kontakt med rektor fortfarande inte tycker att du får den hjälp som krävs för att kränkningarna ska upphöra kan du nedan göra en anmälan till division Utbildning som då utreder händelsen och hjälper till för att lösa situationen.

Viktigt att anmäla

Anmälningsformuläret är en del i vårt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet. Du kan vara anonym med din anmälan.

  • Alla anmälningar ger oss möjlighet att säkerställa att kränkning eller diskriminering upphör
  • Anmälan är en förutsättning för att kommunen ska kunna utreda, åtgärda och förebygga
  • Vi tar tag i din anmälan direkt
  • Anmälan hjälper oss att utveckla vår kvalitet, trygghet och trivsel
Öppna sidomeny