Kommunfullmäktige 12 mars

11 mars 2019
Kommun och politik

Under kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 12 mars tas bland annat frågan om avgifter i skola och förskola upp. Ledamöterna får också en föreläsning om hot och våld. 

KF:s sammanträden är öppna för allmänheten. Mötet börjar klockan 19 i A-salen i Stadshuset. Välkomna!

Avgifter förskola och skola

KF föreslås fastställa nya avgifter för förskola och fritidshem. De nya avgifterna ska då gälla från 1 april 2019. Statsbidrag betalas ut till de kommuner som tillämpar maxtaxan och följer villkoren i förordningen om maxtaxa.

Omställningsstöd

KF föreslås anta bestämmelser om omställningsstöd, pension och familjeskydd för förtroendevalda. Styrelsen för Sveriges kommuner och landsting har fattat beslut om de nya bestämmelserna, men för att de ska börja gälla i Nyköpings kommun måste KF fatta beslut om antagande. De nya bestämmelserna ersätter de som gällt sedan 2014.

Obesvarade motioner

Efter en återremittering av ärendet från oktober 2018 har två nya kategorier införts gällande status på de obesvarade motionerna – ”väckt” samt ”underlag från produktionen begärt”. Detta för att tydligare se i vilket läge i beslutsprocessen ärendet ligger. KF föreslås besluta att godkänna listan på obesvarade motioner.

Obesvarade medborgarförslag

Efter en återremittering av ärendet från oktober 2018 har två nya kategorier införts gällande status på obesvarade medborgarförslag – ”väckt” samt ”underlag från produktionen begärt”. Detta för att tydligare se i vilket läge i beslutsprocessen ärendet ligger. KF föreslås besluta att godkänna listan på obesvarade medborgarförslag. Sedan införandet har 1 052 medborgarförslag kommit in varav 92 är obesvarade. KF föreslås besluta att godkänna listan på obesvarade medborgarförslag.

En länk till kallelsen med förslag till beslut och underliggande handlingar finns här.