Meny

Redogörelse av samrådet

I mars och juni 2020 pågick samrådet för Nyköping 2040, Nyköpings kommuns förslag på ny översiktsplan. Under samrådstiden fanns det möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i översiktsplanen. Här hittar du samrådsredogörelsen.

Kommunen fick genom digitala kanaler, samrådsmöten och via skrivelser in nästan 350 synpunkter. Inkomna synpunkter har värderats och många har legat till grund för revideringar av granskningsförslaget. Samtliga synpunkter redovisas, sammanfattas och bemöts i kommunens samrådsredogörelse.

Sammanfattning av inkomna synpunkter

Flera synpunkter är positiva. Bland annat anses översiktsplanen som strategisk och markanvändningskartan som tydlig. Därigenom bedöms översiktsplanen ge god vägledning för kommande planering. Det ses även som positivt att kommunen utgår från de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 och att kommunen är tydlig med vilka frågor som är mellankommunala och behöver stämmas av med region och närliggande kommuner. Dessutom stöds utvecklingsstrategierna.

Flera synpunkter föreslår förbättringar. De rör bland annat integrering av social hållbarhet och barns inflytande samt klimatrelaterade frågor i översiktsplanen. Kopplingen mellan Agenda 2030 dess delmål och nationella miljömålen anses också kunna förbättras. Det önskas också en tydligare prioritering mellan olika mål och utvecklingsstrategier. Man anser även att kommunen bör tydliggöra var och hur förnyelsebar energi bör kunna utvecklas.

Hur vattenförsörjning och kvaliteten på kommunens vatten liksom hur goda förutsättningar för jord- och skogsbruk ska säkras bör redovisas bättre. Hur utvecklingen av landsbygden ska ske anses behöva utvecklas och prioriteras. Prioritering mellan befintliga värden och utveckling i kust och skärgård behöver bli tydligare. Klassificeringen av jordbruksmark borde ses över. Samordning och koppling till Oxelösund bör lyftas fram. Förutsättningar för odling i centralorten borde stärkas. Man föreslår ett flertal gång och cykelstråk bland annat mot resecentrum och över TGOJ-banan men även mot Tystberga, Nävekvarn och Buskhyttan.

De kritiska synpunkterna handlar om att den föreslagna befolkningsökningen är för stark samt att det är för mycket inriktning på förtätning av centralorten och att jordbruksmark tas i anspråk. Flera är kritiska till nya planerade bilvägar främst gäller det genomfartsled genom Västra hållet som är den enskilt mest kritiserade förslaget med nästan 80 enskilda yttranden men även Kungsladugårdsleden och Flättnaleden på Arnö ifrågasätts. Ianspråktagande av Arnöparken i samband med Arnölänken kritiseras också. Likaså ifrågasätts byggandet av Ostlänken särskilt då påverkan i anslutning till centralorten. Ett flertal LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära områden) ifrågasätts. Några kritiserar även det digitala formatet.

Det uttrycks en oro att Nyköpings kvaliteter ska förloras i bebyggelseutvecklingen där låga bebyggelsehöjder, grönska, trygghet och levande stadscentrum lyfts fram.

Kommunens samrådsredogörelse

Här kan du ta del av hela samrådsredogörelsen.

Huvudsakliga förändringar utifrån inkomna synpunkter

Utifrån inkomna synpunkter har dessa huvudsakliga förändringar gjorts:

 • Borttagande och justeringar av bebyggelseområden, verksamhets¬områden och trafikinfrastruktur på jordbruksmark: Arnölandet södra, Björshults verksamhetsområde, Svanstaleden och Flättnaleden.
 • Justering av dragning av Katrineborgsvägen genom Västra hållet
 • Tillägg av grönområden i Rosenkälla och allmänt förtydligande kring värdefulla grönområden, parker samt natur och friluftsområden och kopplade ekosystemtjänster.
 • Justerade LIS-områden samt förtydligande av motiveringar
 • Tillväxtmål på 700 personer per år borttaget
 • Införande av hållbarhetsdefinitioner samt utveckling och förtydligande av social och ekonomisk hållbarhet i översiktsplanen.
 • Förtydliganden kring barnperspektivet
 • Utvecklad värdebeskrivning, tolkning och motiv för riksintressen Kulturmiljövård Nyköping och Arnö-Stora Kungsladugården
 • Förstärkta ställningstagande om att gynna utveckling utanför centralorten
 • Förtydliganden kring kommunens syn på värde och avvägningar kring mark av värde för jord- och skogsbruk som näringar.
 • Justerade och kompletterade ställningstaganden kring riskhantering, översvämning, buller samt brott och trygghet.

Andra huvudsakliga förändringar

Följande övriga huvudsakliga förändringar har gjorts utifrån kommunens analyser:

 • Utvidgning verksamhetsområden Pålljungshage och Arnö Södra tillagt i Västra Hållet
 • Borttagande av trafikplats Sjösa
 • Borttagande av verksamhetsområden: Sjösa och Minninge
 • Nya utvecklingsområden för bebyggelse- och fritidshusområden: Sjösa/Skälkulla och Vålarö/Kämpetorp
 • Nytt kartskikt infört för markanvändning utanför centralorten

Sammanfattning av synpunkter som inte blivit beaktade

Flera synpunkter anger att kommunen inte bör växa mer och att översiktsplanen ska ange att en större andel av byggandet ska ske utanför centralorten. Kommunen ser att Nyköping är en attraktiv ort att flytta till som med stationer på Ostlänken och nya arbetsformer ytterligare kommer förstärkas. Kommunen behöver därför planera för en fortsatt inflyttning. Kommunen välkomnar inflyttning och utveckling av verksamheter i alla delar av kommunen men anger inte några andelar i översiktsplanen.

Det finns också ett antal synpunkter på områden och företeelser där inkomna synpunkter inte har blivit beaktade. De främsta gäller bevarande av grönområdet Västra Hållet och Arnöparkens basebollplan samt jordbruksmarken vid Kungsladugårdsleden där nyttan av infrastrukturåtgärder har bedömts överväga bevarandet av befintliga värden. Översiktsplanen anger dock markanvändningen i grova drag. Den slutgiltiga planeringen av lösning sker i kommande planering och innebär att exakt markanspråk först fastslås då.

Det önskas även att en bebyggelsenod borde finnas i kommunens nordöstra delar. Kommunen ser ingen självklar sådan i denna del av kommunen. Det innebär dock inte att de olika orterna och bygderna inte kan utvecklas.

Ett antal synpunkter handlar om genomförande, underhåll, utformning samt ställningstaganden som hör till andra styrdokument. Dessa frågor behandlas inte inom översiktsplaneringen. Flera synpunkter är också för detaljerade för att kunna redovisas i översiktsplanen. Dessa typer av synpunkter delges i stället den övriga kommunala organisationen.

Översiktsplan 2040 - Samrådsversion 

Samrådsversion Övergripande kapitel - Översiktsplan 2040

Samrådsversion Temakapitel - Översiktsplan 2040

Samrådsversion Översiktsplanekartan

Film från Digitalt samrådsmöte

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: