Meny

Utbildning och samhällsservice

Utbildning och samhällsservice omfattar offentliga lokaler och funktioner såsom förskolor, skolor, vård- och stödboenden av olika slag. Likaså ingår vårdcentraler och sjukhus samt räddningstjänst och polis.

Tillgänglighet till en jämlik utbildning och samhällsservice för alla oavsett ålder, kön och etnicitet är grundläggande byggstenar i ett hållbart samhälle. För att Nyköping ska fortsätta att vara en attraktiv kommun som människor vill bo och verka i behöver behovet av samhällsservice tillgodoses. Det betyder att funktionerna ska finnas på rätt ställen i kommunen, till exempel nära kollektivtrafik, samt vara rätt dimensionerade.

Det är även viktigt att den fysiska planeringen utgår från en utveckling av kommunen där det redan finns befintlig kapacitet när det gäller lokaler och funktioner för utbildning och samhällsservice.

Utbildning och samhällsservice i Nyköping år 2040

I Nyköping år 2040 har alla människor i kommunen tillgång till utbildning, sjukvård och övrig samhällsservice på jämlika villkor och det är möjligt att ta sig till platser där funktionerna finns på ett tryggt och miljömedvetet sätt. Barn och unga har tillgång till en förskola eller skola som det är lätt, tryggt och säkert att ta sig till. Förskolor, skolor, vård och omsorgsboenden har i direkt anslutning tillgång till tillräckligt stora och variationsrika utemiljöer som erbjuder upplevelserika miljöer för de olika sinnena och som uppmuntrar till rörelse. Barnen har nära till naturen bland annat i form av skolskogar och andra grönområden. Genom detta stimuleras barnens fysiska och psykiska utveckling.

Högre utbildning, kvalificerad utbildning och open university finns etablerat i kommunen och goda kommunikationer finns till universitets- och högskoleorter. På så vis möts behoven av kompetent arbetskraft och möjligheten till livslångt lärande. Det enkelt att hitta studentbostad i kommunen oavsett studieform och studieort.

Det finns god tillgång till mark för olika former av bostäder för äldre, funktionsnedsatta och socialt utsatta personer, lokaliserade i bostadsområden med tillgång till goda kommunikationer och kommersiell service.

Globala mål för hållbar utveckling

Det här temakapitlet bidrar särskilt till följande globala mål:

Mål-3-Agenda2030.jpg  Mål-4-Agenda2030.jpg  Mål-10-Agenda2030.jpg

  • Hälsa och välbefinnande, mål 3: God hälsa är en viktig förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och bidra till samhällets utveckling. Investeringar i hälsa är en återinvestering i samhällets utveckling i stort.
  • God utbildning för alla, mål 4: Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet och är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. Våra förskolor, skolor och övrig samhällsservice fyller en viktig funktion att bidra till detta.
  • Minskad ojämlikhet, mål 10: Alla människors rätt till utbildning av god kvalitet är en nyckel för att bygga ett demokratiskt samhälle som främjar jämlikhet och jämställdhet. Rättvis tillgång till hälsoservice och till livsmiljöer som främjar en god hälsa är också viktigt för en god livskvalitet och möjligheter till försörjning.

Strategier

För utbildning och samhällsservice gäller följande strategier:

1. Skapa förutsättningar för samnyttjande av lokaler

För att samhällets resurser ska nyttjas så effektivt som möjligt är det nödvändigt att skapa förutsättningar för samnyttjande av lokaler och uteytor, till exempel idrottshallar och skolgårdar, och det civila samhällets behov ska tas i beaktande i planeringen.

2. Ta hänsyn till alla gruppers livssituation

Alla gruppers livssituation ska uppmärksammas i planeringen genom att berörda grupper involveras i planeringsarbetet. Särskild hänsyn ska tas till barns behov och förutsättningar i enlighet med barnkonventionen.

Ställningstaganden

Här redovisas generella ställningstaganden som gäller utbildning och samhällsservice. I kartan redovisas områdesspecifika ställningstaganden.

  • Bostäder för funktionsnedsatta och socialt utsatta personer bör lokaliseras i bostadsområden med tillgång till goda kommunikationer och kommersiell service, både i central- och tätorterna.
  • Vårdcentraler/enheter för närsjukvård bör lokaliseras så centralt som möjligt i centralorten och i större tätorter. Det innebär placeringar i bostadsnära lägen, i närheten av annan samhällsservice och med tillgänglighet till gång, cykel- och kollektivtrafik.
  • Samhällsservice i form av utbildning och sjukvård ska i tätorterna främst lokaliseras till centrala lägen och på landsbygden främst till i utvecklingsstrategikartan utpekade noder.
  • Vid planering av nya utvecklingsområden ska behov utredas och ytor för förskolor och grundskola avsättas.
  • Vid förtätning ska barnens och övriga invånares behov av grönytor säkerställas.
  • Om- och nybyggnation av skollokaler med tillhörande utomhusytor ska planeras för att lokaler och utomhusytor ska kunna samnyttjas efter skoltid av allmänhet, musik- och kulturanordnare och övrigt civilsamhälle.
  • Planeringen ska eftersträva en uteyta motsvarande 20 m2/barn för skola högstadier och gymnasium, 30 m2/barn för skola f-6 respektive 40 m2/barn för förskola. Vid avsteg från dessa ska det visas hur lämpliga utemiljöer på annat sätt säkerställs.

Nuläge och bakgrund

Det finns kapacitet i skolor och förskolor inom flera orter på landsbygden, till exempel Tystberga, Jönåker och Råby. I centralorten och centrum finns däremot ett underskott på platser och därmed ett behov av att tillskapa flera platser inom förskola och skola. Detta rör främst de centrala delarna av Nyköping, samt de sydöstra och nordöstra delarna av centrum. I de centrala delarna av centralorten saknas även ofta ytor för skolgårdar. I Svalsta och Bergshammar saknas kapacitet i förskola och skola för att möta ytterligare utbyggnad.

Eftergymnasial utbildning finns centralt i kommunen genom yrkeshögskola och samverkan med olika universitet och lärosäten. Riksrekryterande utbildningar erbjuds på gymnasienivå och som KY-utbildning. Det är svårt att hitta boende för studenter.

Andelen äldre kommer att öka och därmed ökar omsorgsbehovet. Antalet ensamhushåll ökar och behovet av omvårdnad är oftast större för den som bor ensam. Efterfrågan på mer anpassade boenden för äldre kommer att öka och nya boendeformer behöver utvecklas.

Behovet av fler platser för personer med funktionsnedsättning och personer som har svårt att själva ordna ett boende förväntas öka i en högre takt till följd av befolkningstillväxten. Tillgång till trygg, avgränsad utemiljö och närhet till service och kommunikationer är extra viktigt för dessa grupper.
Räddningstjänsten har behov av mark för utveckling av verksamheten i Björshult, Stigtomta, Kila, Vrena och Nävekvarn.

Polisen tillsammans med åklagare, tingsrätt och häkte finns i dagsläget centralt i Nyköpings centralort på Folkungavägen. Placeringen upplevs av polisen som olämplig och behöver därför på sikt flytta till annan plats.

Gå direkt till kartan

Lämna synpunkter

Samrådet pågick 12 mars - 26 juni 2020.