Meny

Transporter

Transporter och transportsystemets utveckling omfattar gång-, cykel-, kollektiv och fordonstrafik liksom sjö- och flygfart samt väg- och järnvägsinfrastruktur, hamnar och flygplatser.

Nyköping är en stor kommun till ytan vilket gör att planeringen för ett resurseffektivt, välfungerande och miljöanpassat transportsystem är av största vikt för en sammanhållen och hållbar kommun.

Den fysiska planeringen kan bidra till ett mer hållbart resande främst genom att lokalisera målpunkter på ett sätt som minskar behovet av långa transporter. Det gäller även att prioritera de mest resurseffektiva transportmedlen för de resor som ändå behövs.

Trygga och säkra gatumiljöer med goda förutsättningar för gående, cykling och kollektivtrafik bidrar till en attraktiv och hållbar stad. Det skapar goda förutsättningar för hög, kapacitetsstark, jämställd och hållbar mobilitet. som också främjar folkhälsan för alla invånare i kommunen.

Transporter i Nyköping år 2040

Faktaruta

Tillgänglighet
Med den lätthet som alla medborgare och verksamheter kan nå en plats eller funktion som de har behov av. Tillgänglighet används även i hög grad i betydelsen att skapa framkomlig färdväg för invånare med olika funktionsförmågor.

Mobilitet
Mobilitet avser själva transportrörelsen och möjligheterna till förflyttning från en plats till en annan. Det är förenat med parametrar som restid, bekvämlighet, trygghet och kostnad, som brukar tas med i beräkningar för resan.

År 2040 erbjuder transportnätet i Nyköpings kommun god tillgänglighet och mobilitet för de som lever och verkar i kommunen. Alla oavsett kön, ålder, funktionsvariation eller ekonomiska förutsättningar når sina målpunkter, inom och utanför kommunen, enkelt, tryggt och säkert.

Det innebär att stadens olika delar är integrerade utan fysiska barriärer med fokus på tydliga stråk, orienterbara rörelsenät i boende- och närmiljöer och att barns behov och förutsättningar för trygga uppväxtvillkor särskilt beaktas.

Nyköping kännetecknas av en hög tillgänglighet med gång och cykel, en effektiv kollektivtrafik och fungerande fordonstrafik. Transporternas andel av markutnyttjandet har därigenom minskat.

Transporternas miljö- och klimatpåverkan år 2040 är låg där bilresor, särskilt de under 5 km, till stor del ersatts med gång-, cykel-, och kollektivtrafik. Kollektivtrafiken är lättillgänglig och välanvänd genom frekventa och pålitliga turer med korta restider. Godstransporter sker till stor del på järnväg och via sjöfart med goda omlastningsmöjligheter på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt.

Centralortens stadsdelar är ihopknutna med tydliga stråk för gång, cykel och kollektivtrafik vilket kopplar samman viktiga målpunkter i kommunen och tillgängliggör den för fler invånare oavsett socioekonomiska förutsättningar, ålder, kön och funktionsvariation.

Utpekade transportnoder fungerar år 2040 som knutpunkter mellan trafikslagen där buss, bil, cykel och på vissa platser även tåg knyts samman vilket ökar landsbygdens tillgänglighet till centralorten och vice versa. I transportnoderna finns möjligheter att knyta ihop bilresan med buss- och eventuell tågtrafik. Tillsammans med att service finns tillgänglig i dessa noder lever och utvecklas landsbygden och därmed hela kommunen.

Kombinationen Stockholm Skavsta flygplats och Ostlänken som transportnod ger storregional, nationell och internationell tillgänglighet. Nyköpings resecentrum ger lokal, regional och storregional tillgänglighet.

Globala mål för hållbar utveckling

Det här temakapitlet bidrar särskilt till följande globala mål:

Mål-8-Agenda2030.jpg  Mål-9-Agenda2030.jpg  Mål-13-Agenda2030.jpg

 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 13: Ostlänken tillsammans med Nyköpings resecentrum kommer att göra det lättare att pendla till och från kommunen både för arbete och utbildning. Tillsammans skapas en förbättrad tillgänglighet och kapacitet i transportsystemet och kopplar ihop de hållbara transportslagen tåg, buss, cykel och gångtrafik.
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, mål 9: All planering och byggande som berör transporter ska utgå från Transportstrategin som handlar om att människor och gods ska kunna nå sina målpunkter på ett tillgängligt sätt. Innovativa lösningar för transport och mobilitet är viktigt för en fortsatt hållbar utveckling.
 • Bekämpa klimatförändringarna, mål 13: Hållbara transporter spelar en avgörande roll för att begränsa klimatförändringarna. I översiktsplanen är huvudprincipen att all ny bebyggelse ska förläggas med goda möjligheter till hållbara transporter och längs med befintliga stråk med kollektivtrafik.

Strategier

Transporter omfattas av sju av översiktsplanens övergripande utvecklingsstrategier:

1. Bebyggelse ska utvecklas där det finns service och infrastruktur

2. Bebyggelse ska lokaliseras i lägen med god kollektivtrafik

3. Utveckla och kraftsamla i noder

6. Skapa goda lägen för verksamheter

7. Hushåll med mark- och vattenresurser

8. Stärk de regionala sambanden

9. Öka förutsättningarna för hållbart resande

Läs mer om utvecklingsstrategierna.

Utöver dessa övergripande strategier gäller även följande strategier:

 1. Prioritera transportslagens kapacitet och framkomlighet: Prioritera respektive trafikslag i utpekade transportstråk för gång-, cykel-, kollektiv- och fordonstrafik för att säkerställa god kapacitet och framkomlighet. Säkra framtida utbyggnadsmöjligheter av transportnätet vid planering av ny bebyggelse längs med de utpekade stråken.
 2. Skapa säkra gång- och cykelstråk: Planera för att skapa trygga stråk för gång- och cykeltrafik under dygnets alla timmar. Planera för gång respektive cykel som två olika färdsätt med olika förutsättningar och behov. Stråk mellan skola, bostadsområden liksom målpunkter för fritid och samhällsservice bör prioriteras och utvecklas i planeringen av trygga och säkra gång- och cykelstråk.
 3. Samordna och effektivisera godstransporterna: Planera för att kommunen och transportkedjans aktörer aktivt kan bidra till att effektivisera och samordna transporterna, framförallt till och från Nyköpings centralort. Planera också för att godstransporter i högre utsträckning sker på järnväg.

Ställningstaganden

Här redovisas generella ställningstaganden som gäller transporter. Ställningstaganden som berör transporter finns även under respektive temakapitel som grönstruktur, kulturmiljö, miljö- och riskfaktorer med flera. I kartan redovisas ställningstaganden för transporttyper och områdesspecifika ställningstaganden.

För ställningstaganden som gäller kartans olika transportdelar eller som är områdesspecifika hänvisas till den digitala kartan.

Generella ställningstaganden

 • Planeringen ska utgå från kommunens transportstrategi.
 • Planeringen ska bidra till att det är mer attraktivt att välja gång, cykel och kollektivtrafik än bil.
 • Vid planering, lovgivning och gestaltning av ny infrastruktur ska stor hänsyn ska tas till människorna i omgivningen, platsens landskapsbild och stadsbild, natur- och kulturvärden, fysiska barriärer och möjlighet till överblickbarhet samt till friluftslivets intressen.
 • Samordning mellan transportslagen och med annan teknisk infrastruktur ska eftersträvas för att minska markbehovet och barriäreffekter.
 • Planering av gång, cykel och kollektivtrafik ska särskilt ta hänsyn till barns behov och förutsättningar.
 • Ny bebyggelse bör prioriteras till platser där tillgänglighet till god kollektivtrafik kan uppnås. Detta innebär ett avstånd till hållplats på 300 m fågelvägen för flerbostadshus och 500 m för villabebyggelse samt personal- och/eller besöksintensiva verksamheter.
 • Utanför centralorten eftersträvas ett avstånd till kollektivtrafikhållplats, med över 10 turer/vardag, på 2 km fågelvägen för ny enstaka bebyggelse.
 • Målpunkter med ett större upptagningsområde som utbildningscentra, högstadie- och gymnasieskolor, kulturlokaler och idrottsverksamhet ska lokaliseras där relevant kollektivtrafik försörjer området.
 • Den kommunala planeringen ska värna om framtida utbyggnadsbehov för gator, vägar och järnvägar inklusive stationer.
 • Kommunen ska arbeta för ett heltäckande cykelnät från bostadsområden till viktiga målpunkter inkluderat säkra och trygga cykelparkeringar.
 • Nyköpings kommun ska förenkla och öka trafiksäkerheten för cyklande i första hand inom men även mellan tätorterna.
 • Större målpunkter och bytespunkter mellan trafikslag ska förses med ändamålsenliga parkeringslösningar för cykel och bil. Närmast målpunkten ska behoven för gående och cyklister prioriteras. Samnyttjande av parkering ska eftersträvas för att effektivisera och minska behovet av parkeringsytor.
 • Tvärs större huvudvägar, vattendrag och järnväg ska, så långt som möjligt, planskilda passager skapas för gång- och cykeltrafikens huvudstråk och stor vikt ska läggas vid deras placering, utformning, gestaltning och belysning för att åstadkomma miljöer som upplevs trygga.
 • Befintliga järnvägssträckningar ska utvecklas för en ökad kapacitet och trafiksäkerhet, på sätt som gör att person- och godstrafik inte begränsar varandra.
 • Kommunen bör utreda om och hur man kan skapa ökad tillgänglighet över Stadsfjärden mellan Arnö och tätortens centrala delar.

Nuläge och bakgrund

Bilen har länge varit utgångspunkten för transport- och infrastrukturplaneringen, vilket i hög grad har påverkat samhälls- och stadsplaneringen. Bil är det dominerande färdmedlet i kommunen. Idag görs 70 % av antalet personresor i kommunen med bil. Det finns dock en ökad medvetenhet om betydelsen av kapacitetsstarka, yteffektiva och miljövänliga färdmedel som gång, cykel och kollektivtrafik kopplat till vikten av att bygga samhällena tätare för att skapa hög tillgänglighet mellan olika målpunkter.

En stor andel bilresor är dessutom korta, medianen för alla resor är 5 km lång. Dessa bilresor innebär en möjlighet till förändrade resebeteenden, vilket skulle bidra positivt till utmaningar för fordonstrafiken gällande trafiksäkerhet, buller, utsläpp, energianvändning och klimatpåverkan. Idag sker drygt en fjärdedel av resorna med gång och cykel. Gång- och cykelvägnätet är relativt välutbyggt men det finns behov av att binda ihop nätet och tydliggöra var viktiga målpunkter finns.

Nyköpings resecentrum är den viktigaste tillkommande knutpunkten i kommunens kollektiva transportsystem och är även viktig ur ett regionalt perspektiv. Stockholm Skavsta flygplats är Stockholmsregionens andra internationella flygplats och den södra porten till Stockholmsregionen. Pendling till och från kommunen ökar, främst med tåg men även med de regionala busslinjerna, även om huvuddelen fortfarande sker med bil. Ungefär 5 % av resorna sker med kollektivtrafik. Potentialen är dock stor för att öka andelen kollektivtrafikresor.

Ostlänken kommer ge förbättrad tillgänglighet och kapacitet på järnvägen och stärka Nyköpings kommuns koppling i den funktionella regionen Stockholm-Nyköping-Östergötland. Nyköpings resecentrum leder i sin tur till stärkt koppling mellan tågtrafik och regionens och kommunens övriga kollektivtrafik.

Kommunens storlek gör att Nyköpings kommun har en omfattande kollektivtrafik som binder ihop tätorter i kommunen med centralorten. Utmaningen med många stråk för kollektivtrafiken är att få tillräcklig befolkningstäthet längs busslinjerna för att möjliggöra en god turtäthet. Det pågår mycket utveckling inom transportsektorn där planeringen går mot mer transportplanering istället för infrastrukturplanering och utveckling sker med mobilitetstjänster, nya sätt att samordna transport genom digitalisering och självkörande fordon.

Tillgänglighet uppnås av tillgång till hållbar mobilitet som tjänst och behöver inte ägas av nyttjaren. Digital uppkoppling och elektrifiering i staden och samhället bidrar till ett tillgängligt, attraktivt och hållbart transportsystem. Utvecklingen går också mot att mer gods fraktas med sjöfart och järnväg. Därför är det viktigt att bland annat säkerställa och utveckla stråken till framförallt Oxelösunds hamn.

Gå direkt till transportkartan