Meny

Landsbygd

Landsbygden utanför Nyköpings centralort består av mindre tätorter, byar och bebyggelse av gles karaktär. Geografiskt avgränsas landsbygd i Nyköpings kommun som området utanför Nyköpings centralort, Stockholm Skavsta, Bergshammar, Svalsta, Enstaberga och Sjösa.

Nyköpings kommuns kust och skärgård är en del av landsbygden och innefattar sträckan från gränsen vid Norrköpings kommun till gränsen vid Trosa kommun, bortsett från Oxelösunds kustområde. Nyköpings kommun har ett unikt läge vid havet med en attraktiv kuststräcka och skärgård.
Landsbygden med skärgård är en viktig del av Nyköping kommuns attraktionskraft och tillväxt.

Den är också en viktig producent av hållbara produkter och råvaror. Jordbruket i kommunen behövs för att säkerställa livsmedelsproduktionen lokalt i ett långsiktigt perspektiv, vilket har blivit allt viktigare till följd av klimatförändringana. Jordbruket bidrar dessutom till ett öppet landskap med kulturella och biologiska värden som även gynnar besöksnäringen.

En bofast befolkning på landsbygden är en förutsättning för att såväl ekonomiska värden, naturresurser och kulturlandskap ska kunna tillvaratas. Den levande landsbygden är en del av Nyköpings kommuns utveckling som bidrar till ekonomisk hållbarhet genom goda förutsättningar för besöksnäring och annat företagande.

Nyköpings landsbygd år 2040

År 2040 har flera av landsbygdens tätorter och småorter växt befolkningsmässigt och bidrar till landsbygdens utveckling för såväl verksamheter som för bostäder. Skillnaden mellan stad och landsbygd samt avstånden inom kommunen har minskat i och med teknikens utveckling.
Landsbygden har utvecklats hållbart genom att bebyggelse har koncentrerats till tätorter och småorter.

Utvecklingen av landsbygden har skapat ett bättre underlag för ett hållbart resande i form av kollektivtrafik och annan service. En koncentrerad bebyggelse som utgått från tätorterna har skapat en ekologiskt hållbar landsbygd där jordbruksmark och större sammanhängande naturområden inte fragmenterats sönder.

Nyköpings kust- och skärgårdsområde är en stark attraktionskraft. Området har viktiga kvaliteter med sin värdefulla och vackra naturmiljö med attraktiva friluftsområden. Kustområdet är tillgängligt då det är lätt att ta sig till besöksmål till fots, med cykel, båt eller samordnade transportlösningar på land och i vatten. Det är lätt att hitta information om natur- och friluftsområden, där flera är tillgänglighetsanpassade. Kusten och skärgården har goda förutsättningar för företagande och ekoturism.

Kommunens kust och skärgård är långsiktigt hållbar tack vare att serviceplatser för båttrafik har skapats, marina naturvärden är prioriterade och stora delar av skärgården har ett långsiktigt skydd.

Globala mål för hållbar utveckling

Det här temakapitlet bidrar särskilt till följande globala mål:

Mål-3-Agenda2030.jpg  Mål-14-Agenda2030.jpg  mål-2-agenda-2030.jpg

 • Hälsa och välbefinnande, mål 3: En landsbygd med öppna landskap och välbevarad natur fyller en viktig funktion i människors liv och välbefinnande. Närheten till naturen är starkt kopplat till god hälsa genom att det exempelvis möjliggör ett aktivt friluftsliv.
 • Hav och marina resurser, mål 14: Kusten och skärgårdens orördhet, karaktär och landskapsbild ska tillvaratas på ett hållbart sätt, till exempel genom att ny bebyggelse placeras intill befintlig bebyggelse.
 • Ingen hunger, mål 2: Jordbruket i kommunen behövs för att säkerställa en hållbar livsmedelsproduktionen i ett långsiktigt perspektiv, vilket har blivit allt viktigare till följd av klimatförändringana. I översiktsplanen värnas all produktiv jordbruksmark.

Strategier

Nyköpings landsbygd omfattas av sju av de övergripande utvecklingsstrategierna:

1. Bebyggelse ska utvecklas där det finns service och infrastruktur
2. Bebyggelse ska lokaliseras i lägen med god kollektivtrafik
3. Utveckla och kraftsamla i noder
5. Stärk Nyköpings identitet och livsmiljö
7. Hushåll med mark- och vattenresurser
10. Bevara, utveckla och stärk den regionala och kommunala grön- och blåstrukturen.
11. Värna och utveckla naturens förmåga att leverera ekosystemtjänster

Läs mer om utvecklingsstrategierna.

Utöver dessa övergripande strategier gäller även följande strategier:

1. Främja en levande landsbygd

Nyköpings kommun ska främja en levande landsbygd och växande mindre tätorter genom att prioritera mark- och vattenanvändning som jordbruk, bostäder och service som skapar förutsättningar för en befolknings- och näringslivstillväxt.

2. Bevara kusten och skärgården

Kusten och skärgårdens orördhet, karaktär och landskapsbild ska värnas på ett långsiktigt hållbart sätt.

3. Utveckla besöksnoder

Utveckla besöksnoder som gynnar besöksnäringen och gör kust och skärgård tillgängliga i samklang med dess natur- och kulturvärden.

Ställningstaganden

Här redovisas generella ställningstaganden som gäller Nyköpings landsbygd. Ställningstaganden som berör landsbygden finns även under respektive temakapitel som transporter, grönstruktur, kulturmiljö miljö- och riskfaktorer med flera. I kartan redovisas områdesspecifika ställningstaganden.

Generella ställningstaganden

 • Detaljplan kan krävas för ny enskild byggnad i större orter eller i sammanhållen bebyggelse med nio eller fler huvudbyggnader, samt i randzon till dessa.
 • Vid detaljplaneläggning och lovgivning ska ny bebyggelse lokaliseras intill befintliga bystrukturer samt vara anpassade till platsens förutsättningar, såsom landskapsbild, historiskt och befintligt bebyggelsemönster, natur-och kulturvärden samt tillgodose möjligheterna för rekreation och friluftsliv.
 • Placering av nya byggnader bör ske i traditionella lägen så att de passar in i landskapet. Undvik iögonfallande placeringar i öppna landskap eller högt uppe på en kulle. Traditionellt har bebyggelse uppförts i något upphöjda lägen, framför skogsbryn, i sydsluttningar, ofta nära väg och nära befintlig bebyggelse.
 • Hänsyn ska tas till den lokala bebyggelsetraditionen vid nybyggnation, tillbyggnader och förändring av befintlig bebyggelse vad gäller proportioner, volymer, riktningar, material och färger.
 • Tomtplats och byggnader ska anpassas till de terrängförhållanden som råder så att sprängning, schaktning och utfyllnad undviks. Bevara vegetation som bebyggelsen kan integreras i.
 • Den biologiska mångfalden liksom skogs- och odlingslandskapets kulturmiljövärden ska väga tungt vid utveckling av landsbygden.
 • Anläggningar som gynnar besöksnäring och friluftsliv, service och areella näringar och annan landsbygdsutveckling bör prioriteras. Anläggningar bör undvikas i närheten av värdefulla naturområden som är känsliga för störningar.
 • Trafiksäkerheten för gång- och cykel ska förbättras längs större landsortsvägar.
 • Kopplingar till omkringliggande bebyggelseområden, servicefunktioner, natur- och kulturmiljöer samt områden för rekreation och friluftslivet ska beaktas vid bebyggelseutveckling.

Kusten och skärgården

 • Bebyggelse och anläggningar bör placeras och utformas så att negativ påverkan på landskapsbild och på natur- och kulturmiljövärden minimeras.
 • Öar utan bebyggelse ska inte bebyggas på grund av negativ påverkan på landskapsbild och natur- och kulturmiljövärden. Anläggningar av stort allmänt intresse kan utgöra undantag.
 • Enstaka ny bebyggelse kan tillåtas på öar som redan idag är bebyggda. Bebyggelsen bör då lokaliseras till den del av ön som redan är bebyggd och ha en begränsad byggrätt.
 • Tillkommande bebyggelse ska samlas i större sammanhängande grupper.
 • Enstaka nya (1-2) bostäder kan tillåtas i direkt anslutning till befintlig bebyggelse inom gångavstånd från busshållplats (högst 800 m, gångvägen) och där godkänd avloppshantering kan säkerställas.
 • Prioritera en god tillgänglighet till natur- och friluftsområden särskilt vid utpekade besöksnäringsnoder samt viktiga målpunkter som till exempel badplatser och besöksbryggor. Naturtypens tålighet mot slitage och känslighet för störningar ska tas med i bedömningen.
 • Möjligheter till övernattning i kust- och skärgårdsområden i närhet till centralorten Nyköping bör utvecklas ytterligare med olika former av boendeanläggningar.
 • Områden som är av betydelse för en utveckling av båt i linjetrafik i kust- och skärgårdsområdet bör säkerställas i planering och lovgivning.
 • Tillgänglighet till bryggor ska värnas och utvecklas.
 • Viktiga mark- och vattenområden som är av betydelse för allmänhetens och permanentboendes tillgänglighet till kust och skärgård, såsom bryggor med tillhörande områden, bör långsiktigt säkerställas.
 • Nya bryggor och småbåtshamnar ska i första hand samlokaliseras med befintliga bryggområden eller till redan ianspråktagna och påverkade vattenområden som inte medför behov av återkommande muddring.
 • Gemensamma lösningar är att föredra framför enskilda.
 • Särskilt höga krav ska ställas på avlopp- och dagvattenlösningar vid permanentning av fritidshusområden inom kust och skärgård.


Nuläge och bakgrund

Nyköpings kommuns landsbygd präglas av det unika sörmländska kulturlandskapet, ett småbrutet jordbrukslandskap med många herresäten, skogsområden och närheten till vatten. Den traditionella försörjningen har varit jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske.

Landsbygdens orter har sedan lång tid tillbaka en stark självständig identitet och har olika förutsättningar beroende på storlek, läge och historia. Bebyggelsen har traditionellt placerats i övergången mellan det öppna landskapet och skogen. Tätorterna har oftast ursprung i goda transportlägen, i äldre tid längs vattenleder eller där vägar möts och senare vid järnvägsstationer.

Kusten och skärgården är unik då den är relativt orörd och oexploaterad och har ett levande natur- och kulturlandskap och flera naturreservat med ett rikt växt- och djurliv. En historisk förklaring till att skärgården är så obebyggd är att skärgårdsmarkerna tillhör större slott och herresäten som har önskat behålla ägorna intakta.

Friluftslivet är rikt med en varierande natur med många tillgängliga naturreservat med vandringsleder, målpunkter och delvis utvecklad besöksnäring. Området har också attraktiva boendemiljöer med en efterfrågan på nya tomter och möjlighet att utveckla befintliga fritidshus till permanentboendestandard.

Kusten och skärgården har begränsad busstrafik och anropsstyrd skärgårdstrafik finns. Tillgängligheten är även begränsad för fritidsbåtar då det endast finns ett fåtal besöksbryggor.

Fisket består av yrkesfiske och fritidsfiske. I Nyköpings kommun, liksom utmed resten av Östersjökusten, finns få aktiva yrkesfiskare kvar. Det finns dock goda förutsättningar för sportfiske.

Utvecklingen och bevarandet av kommunens kust och skärgård påverkas och styrs till stor del av att riksintresse för naturvård, kulturmiljö, rörligt friluftsliv, friluftsliv, högexploaterad kust, sjöfart och yrkesfiske täcker större delen av området.

Gå direkt till landsbygdskartan

Lämna synpunkter

Samrådet pågick 12 mars - 26 juni 2020.