Hoppa till innehåll

Natur, vatten och friluftsliv

Natur, vatten och friluftsliv innefattar allt från större natur-, havs-, vatten- och friluftsområden till tätorternas grönområden, parker och grönska i till exempel villaträdgårdar.

Kommunens natur och vatten bildar en varierad regional struktur som skapar förutsättningar för ekonomiska-, ekologiska- och sociala värden inklusive många olika ekosystemtjänster. De utnyttjas för vardagsrekreation och friluftsliv och bidrar till människors hälsa liksom till estetiska upplevelser och sociala mötesplatser. För att dessa värden ska utvecklas krävs natur- och vattenområden i tillräcklig omfattning och kvalitet som är tillgängliga, nära, trygga och sammanhängande.

Grönstruktur, vatten och friluftsliv i Nyköping år 2040

Faktaruta

Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Dessa kan vara:

Försörjande som spannmål, dricksvatten, trävirke, bioenergi

Reglerande som dagvatten, luftrening, pollinering, klimatreglering

Kulturella som friluftsliv, hälsa, naturarv och besöksnäring

Stödjande för att övriga tjänster ska fungera, som fotosyntes och bildning av jordmån.

Natur, vatten och friluftsliv i Nyköpings kommun bidrar år 2040 till ekonomisk försörjning, hög biologisk mångfald och kommunens attraktivitet.

Naturen och vattnen ger ekonomisk tillväxt genom goda förutsättningar för jord-, skogsbruk och fiske samt för besöksnäring. Näringar, rekreation och annan verksamhet bedrivs så att en långsiktigt hållbar användning av naturen främjas.

Natur och vatten i Nyköpings kommun har en hög biologisk mångfald genom variationsrika och sammankopplade livsmiljöer av hög kvalitet både på land och i vattendrag, sjöar och hav.

Kommunens natur och vatten främjar den sociala hållbarheten genom att erbjuda alla mångfunktionella, tillgängliga, nära, och trygga platser för möten, undervisning, upplevelser, daglig motion och utflyktsmål fördelade över kommunens alla delar inklusive kust och skärgård.

Nyköpings kommuns natur och vatten bidrar till många olika ekosystemtjänster.

Globala mål för hållbar utveckling

Det här temakapitlet bidrar särskilt till följande globala mål:

mål 6 agenda2030.jpg  Mål-11-Agenda2030.jpg  Mål15-Agenda2030.jpg

 • Rent vatten och sanitet, mål 6: Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. Intentionen i översiktsplanen är att säkerställa vattenkvaliteten och den biologiska mångfalden i alla vattendrag, sjöar och hav.
 • Hållbara städer och samhällen, mål 11: En stadsplanering som tar hänsyn till både människor och natur behövs för att göra städerna hållbara för framtiden. Det handlar bland annat om att tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden och offentliga platser för alla, i synnerhet för kvinnor och barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning.
 • Ekosystem och ekologisk mångfald, mål 15: Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals arter samtidigt som de renar luft och vatten. Delmål 15.9 handlar om att integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning vilket ingår i en översiktsplanens strategier.

Strategier

Grönstruktur, vatten och friluftsliv omfattas av de övergripande utvecklingsstrategierna:

5. Stärk Nyköpings identitet och livsmiljö
7. Hushåll med mark- och vattenresurser
10. Bevara, utveckla och stärk den regionala och kommunala grön- och blåstrukturen.
11. Värna och utveckla naturens förmåga att leverera ekosystemtjänster

Läs mer om utvecklingsstrategierna.

Utöver dessa övergripande strategier gäller även följande strategier:

1. Säkerställ variationsrikedomen av naturtyper och deras spridningskorridorer.

Planera för en variationsrik natur och friluftsliv med spridningskorridorer av hög kvalitet som möjliggör att naturligt förekommande växt- och djurarter ska kunna fortleva i livskraftiga bestånd.

2. Säkerställ vattenkvaliteten och den biologiska mångfalden tillsammans med den kemiska statusen i vattendrag, sjöar och hav.

Planera för goda avlopps- och dagvattenlösningar och bibehållande av våtmarker, naturliga stränder och grunda vatten.

Ställningstaganden

Här redovisas generella ställningstaganden som gäller Natur, vatten och friluftsliv samtidigt som det i kartan återfinns såväl generella som områdesspecifika ställningstaganden.

Generella ställningstaganden

 • Vid detaljplaneläggning och lovgivning av ny bebyggelse och markanspråk ska stor hänsyn ska tas till platsens landskapsbild, sociala värden, natur- och kulturvärden samt till friluftslivets intressen.

Grönområden i centralorten

 • Grönområden och parker av tillräcklig storlek, med hög tillgänglighet samt variation av funktioner och värden ska finnas i anslutning till bebyggelsen.
 • Vid planering av utvecklingsområden och förtätning, ska infrastrukturen för natur, vatten och friluftsliv, analyseras och vid behov tillvaratas och stärkas.
 • Mångfunktionalitet i grönområden ska prioriteras genom att stärka orienterbarheten, trygghet och skapa olika funktioner längst stråk
 • Nyköpingsån med ”Årummet” utgör ett av Nyköpings centralorts mest karaktäristiska och framträdande drag och ska fortsätta att värnas och utvecklas.

Ekosystemtjänster

 • Natur- och vattenområden ska finnas i tillräcklig omfattning och kvalitet för att kunna bidra till ekosystemtjänster.
 • Vid exploatering av grönområden ska områdets ekosystemtjänster identifieras, värderas och ersättas eller kompenseras.
 • Planeringen ska eftersträva mångfunktionella ytor och stärka förutsättningar för synergieffekter, ekologiska såväl som sociala.
 • Tillgång till koloniområden och odlingslotter bör finnas.

Friluftsliv

 • Kommunen ska planera för god tillgänglighet till friluftsanläggningar av god kvalitet i anslutning till permanent bebyggelse i synnerhet för de med störst behov; äldre, barn och funktionsvarierade.
 • Vid planering ska barriärbildande infrastruktur som begränsar rörligheten inom eller mellan grönområden undvikas, alternativt åtgärdas genom lämpliga passager.
 • Mark- och vattenområden som är av betydelse för allmänhetens och permanentboendes tillgänglighet till kust och skärgård, såsom bryggor med tillhörande områden, bör långsiktigt säkerställas.
 • Organiserad turbåttrafik och fler möjligheter till boendeanläggningar av olika slag ska gynnas i kust- och skärgårdsområdet.


Hav, kustvatten, sjöar och vattendrag

 • Kommunen ska långsiktigt värna kustens och skärgårdens kultur-, natur- och friluftsvärden med värdefulla grundområden för fisk och ett rikt fågelliv.
 • Vid ändrad markanvändning och åtgärder som påtagligt kan påverka vattenförekomster ska dess påverkan bedömas och åtgärder vidtas för att minimera dess effekter för vattenförekomsten.
 • Fysisk planering, lovgivning och markanvändningen ska genom väl planerad dagvattenhantering ta hänsyn till och stärka vattenkvaliteten, den kemiska statusen och den biologiska mångfalden i sjöar, vattendrag, hav och kustvatten.
 • Kommunens fysiska planering och markanvändning ska särskilt ta hänsyn till och stärka påverkade vattenförekomster så att en bättre ekologisk status uppnås och miljökvalitetsnormerna för vatten uppfylls.
 • Lokalisering av vattenbruksanläggningar ska undvikas helt inom värdefulla och/eller känsliga vattenmiljöer eller där vattengenomströmningen är liten.
 • Anläggningar för vattenbruk bör inte lokaliseras där det går kablar och ledningar på botten eller på så sätt att de kan hindra båttrafik eller yrkesfisket.
 • Vid planering och lovgivning ska särskild hänsyn tas till grunda havsområden och havsvikar med identifierade höga naturvärden.
 • Nya bryggor och småbåtshamnar ska i första hand samlokaliseras med befintliga bryggområden eller med andra redan ianspråktagna och påverkade vattenområden. Områden med stort muddringsbehov bör undvikas.

Nuläge och bakgrund

I Nyköpings kommun finns en variationsrik natur som har hög biologisk mångfald och goda möjligheter till friluftsliv hela året. Särskilt karaktäristiskt och unikt är den lågexploaterade örika skärgården med betydande natur- och rekreationsvärden. Flera områden är skyddade som naturreservat samt djurskyddsområden. Karaktäristiskt är också kommunens många gods och gårdar med kulturlandskap med lång kontinuitet, ädellövmiljöer och alléer.

Mycket goda odlingsbetingelser finns i Kiladalen, runt Stigtomta, Husby- Oppunda, Runtuna och Tystberga. De stora sammanhängande barrskogsområdena i Kolmården och runt sjön Båven med sina förkastningsbranter har viktiga kvaliteter i form av tyst miljö och stora opåverkade områden. Sjön Båven och åarna Nyköpingsån, Kilaån och Svärtaån hyser unika kvaliteter med förekomst av flera för landet viktiga arter såsom tjockskalig målarmussla, havsvandrande öring, mal och ål.

Kommunen har stora orörda havsområden där särskilt de grunda havsvikarna är av stor betydelse som yngelplatser för havslevande djur och växter. Trots höga naturvärden är de flesta av vattendragen och sjöarna i Nyköpings kommun betydligt påverkade av mänskliga aktiviteter såsom föroreningar, övergödning, dammbyggen och nivåförändringar. Utvecklingen och bevarandet av kommunens havsmiljöer påverkas och styrs till stor del av att riksintressena för rörligt friluftsliv och turism, naturvård, friluftsliv, sjöfart och yrkesfiske samt försvarets intressen täcker större delen av området.

I och kring de flesta tätorterna finns god tillgång till grönområden, parker och natur- och friluftsområden. I delar av Jönåker och Enstaberga, samt i stadsdelen Högbrunn i centralorten råder dock brist på grönområden inom, det rekommenderade avståndet, 300 m från befintliga bostäder.

Kust- och skärgårdsområdet med besöksnoder som Stendörren, Svärdsklova och Nävekvarn är viktiga ur ett regionalt perspektiv. Tillgängligheten till badplatser och strandområden är dock begränsad särskilt för människor med funktionsvariation. Behovet av serviceanläggningar som servering, ramper och iläggningsplatser för båtar och kanoter, parkeringsplatser för bilar och toaletter är därför stort både sommar och vintertid. För sjön Båven och stora delar av Östersjökusten är strandskyddet utvidgat till 300 meter.

Gå direkt till grönstrukturkartan