Meny

Näringsliv

Näringslivet omfattar i översiktsplanen alla kategorier av näringsidkande verksamheter som kan vara i behov av mark. Det handlar framförallt om ytor för industri och lager, besöksnäring, jord- och skogsbruk samt för kontor, handel och service.

Ett konkurrenskraftigt näringsliv är en förutsättning för hållbar utveckling eftersom näringslivet genererar tillväxt som möjliggör välfärd. Näringslivet skapar arbetstillfällen och är också leverantör för de tekniska lösningar och tjänster som hanterar utmaningarna kring exempelvis klimat, vatten och resursförbrukning.

En ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av kommunens näringsliv innebär bland annat att kraftsamla besöksnäringen kring besöksnäringsnoder och -stråk för att hushålla med kommunens mark- och vattenresurser och undvika att fragmentera upp landskapet. Det är också viktigt att placera nya verksamhetsområden så att de effektivt kan nyttja befintlig infrastruktur så transporter kan ske med låg klimatpåverkan.

Genom planering av utvecklingsområden för blandstad, där arbetsplatser, handel, bostäder och fritidsutbud finns i nära anslutning till varandra minskar behovet av transporter. Liv och rörelse i ett område under en längre tid av dygnet, gör att det känns tryggare och mer tillgängligt.

Turism och besöksnäringen är en viktig del i Nyköping kommuns profil och varumärke. Besöksnäringen i kommunen genererar arbetstillfällen och bidrar till att marknadsföra regionen nationellt och internationellt samtidigt som den också har stor betydelse för att behålla service i tätorter och på landsbygden.

Näringsliv i Nyköping år 2040

År 2040 har Nyköpings kommun ett starkt och jämställt näringsliv som skapar många arbetstillfällen, det bidrar till en livfull och attraktiv stadskärna med spontana möten och en levande landsbygd dygnet runt och året om.
Stadskärnan och dess kulturmiljöer, med butiker, service- och kontorsarbetsplatser, torghandel, caféer, restauranger samt platser för utbildning och kulturaktiviteter innebär utveckling och attraktivitet.

Kommunen har en god tillgång på verksamhetsmark för etablering, expansion med hög tillgänglighet och goda logistiklägen. Det har lett till att fler företag har valt att etablera sig eller expandera i kommunen. Näringslivet lokalt och storregionalt drar nytta av den storregionala, nationella och internationella tillgängligheten som kombinationen Stockholm Skavsta flygplats och Ostlänken med angränsande verksamhetsområde ger som transportnod. Även en god tillgänglighet till hamnen i Oxelösund både via land och vatten gynnar näringslivet.

Kommunen har en markreserv som gör att olika typer av verksamheter kan erbjudas mark i olika skeden, som till exempel detaljplanerad mark, markavsnitt med planprogram och mark utpekad för framtida exploatering. Nya etableringar är samordnade och yteffektiva, oavsett om de ligger bostadsnära eller i renodlade verksamhetsområden på landsbygden eller i tätorterna.

Den starka besöksnäringen i kommunen har bidrar till en positiv utveckling i både tätorterna och på landsbygden och skapar goda förutsättningar till företagandet och invånarnas möjlighet att försörja sig utanför centralorten. Genom detta har vi bidragit till en bredd i näringslivet och låga trösklar in till arbetsmarknaden vilket ger både en social och en ekonomisk hållbarhet.

Globala mål för hållbar utveckling

Det här temakapitlet bidrar särskilt till följande globala mål:

Mål-4-Agenda2030.jpg  Mål-3-Agenda2030.jpg  Mål-8-Agenda2030.jpg

 • God utbildning för alla, mål 4: God tillgång till kvalificerad utbildning är en viktig faktor för att säkerställa ett konkurrenskraftigt näringsliv och en god ekonomisk hållbarhet.
 • God hälsa och välbefinnande, mål 3: Besöksnäringen i kommunen har stort fokus på friluftsliv och andra upplevelsebaserade besöksmål, som alla bidrar till ökad hälsa och välbefinnande. För att stärka besöksnäringens attraktivitet är det viktigt att i planeringen säkerställa tätortsnära och kollektivtrafiknära mark för bad, camping och övernattningsanläggningar.
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 8: När det gäller utveckling av handels- och verksamhetsområden ska dessa lokaliseras med hänsyn till områden med god tillgänglighet via gång, cykel och kollektivtrafik. Det öppnar möjligheter för alla arbetstagare.

Strategier

Näringsliv berörs av följande övergripande utvecklingsstrategier:

1. Bebyggelse ska utvecklas där det finns service och infrastruktur
2. Bebyggelse ska lokaliseras i lägen med god kollektivtrafik
3. Utveckla och kraftsamla i noder
4. Skapa varierad bebyggelse
6. Skapa goda lägen för verksamheter
7. Hushåll med mark och vattenresurser
8. Stärk de regionala sambanden
9. Öka förutsättningarna för hållbart resande

Läs mer om utvecklingsstrategierna.

Utöver dessa övergripande strategier gäller även följande strategier:

 

 1. Skapa och stärk besöksnäringsnoder och besöksnäringsstråk: Genom att fokusera på utpekade besöksnäringsnoder och besöksnäringsstråk i kommunen skapas förutsättningar för hållbar besöksnäring. Besöksnäringens olika aktörer kan då stödja varandra till gagn för såväl kommuninnevånare som besökare utifrån. Tillkommande besöksnäringsnoder ska tillföra kvalitéer till området de placeras i samt i relation till stadskärnan.
 2. Eftersträva balanserad klustring: Klustring innebär att snarlika verksamheter förläggs till särskilt utvalda områden så att de tillsammans stärker sin konkurrenskraft. Klustring av liknande verksamheter gör att resurser och infrastruktur kan samutnyttjas och ett ökat samarbete kan utvecklas. Klustring ska samtidigt balanseras med en hållbar funktionsblandning för att undvika att skapa stora homogena områden som enbart är aktiva under vissa delar av dygnet. Klustring ska inte heller bidra till att lämpliga verksamheter i stadsnära lägen placeras externt.

Ställningstaganden

Här redovisas generella ställningstaganden som gäller näringsliv och verksamheter. Ställningstaganden som berör näringsliv och verksamheter även under respektive temakapitel som transporter, grönstruktur, kulturmiljö miljö- och riskfaktorer med flera. I kartan redovisas områdesspecifika ställningstaganden.

 • Kommunen ska möjliggöra för näringslivets expansion genom att säkerställa tillgången på detaljplanerad mark för verksamhetsändamål.
 • Branschprognoser och annan relevant fakta som beskriver trender, behov, tillgång och efterfrågan för näringslivet i kommunen ska användas som stöd för strategisk planeringen.
 • Arbetsplatser och verksamheter som inte är störande, som inte medför störande trafik och där byggnaderna gestaltningsmässigt kan anpassas till omgivande bebyggelse, bör finnas i och i direkt anslutning till bostadskvarter. Verksamheter ska integreras i bostadsbebyggelsen.
 • Ytkrävande verksamheter samt etableringar som på grund av att de är störande eller att de medför störande trafik ska lokaliseras i verksamhetsområden utanför tätorterna med närhet till god transportinfrastruktur.
 • Aktiviteter som alstrar störande buller, ska lokaliseras till redan bullerpåverkade områden.
 • Handels- och arbetsplatsintensiva verksamhetsområden ska lokaliseras till områden med god tillgänglighet via gång, cykel och/eller kollektivtrafik.
 • Vid nyetablering eller utveckling av verksamhetsområden ska en konsekvensbedömning göras i förhållande till påverkan av stadskärnans näringsliv och livskraftighet. Vid planläggning av större bostadsetableringar, särskilt i mindre tätorter, ska mark avsättas för dagligvaruhandel och/eller annan närservice.
 • Vid omvandling eller förtätning av verksamhetsområden ska eftersträvas att befintliga verksamheter via dialog erbjuds mark som passar deras behov på en annan plats inom kommunen.
 • Kommunen ska prioritera satsningar på destinations- och evenemangsturism som boendeanläggningar, sevärdheter samt upplevelse- och rekreationsanläggningar i anslutning till utpekade besöksnäringsnoder och besöksnäringsstråk.
 • Kommunen är positiv till och ska gynna en utveckling av verksamheter och initiativ som stärker och gynnar en fortsatt hållbar utveckling utanför centralorten.
 • Tätortsnära bad-, upplevelse-, rekreations- och övernattningsanläggningar med många besökare eller anställda ska så långt som möjligt lokaliseras till områden med god tillgänglighet via gång, cykel och/eller kollektivtrafik. Vid planering för anläggningar ta särskild hänsyn till barn och ungas förutsättningar och behov och tillse att platsen är tillgänglighetsanpassad.

Nuläge och bakgrund

Nyköping har ett differentierat, konkurrenskraftigt och växande näringsliv. Branschbalansen är god och Nyköping har en modern företagsstruktur med många små och medelstora företag med god tillväxttakt. En starkt bidragande faktor till Nyköpings attraktionskraft är det geografiska läget med goda kommunikationsmöjligheter med tåg, bil och flyg samt närheten till skog, sjöar och hav.

Grunden för Nyköpings näringslivstillväxt är det befintliga näringslivet. Att de entreprenörer som redan finns i kommunen har goda förutsättningar att verka och växa har högsta prioritet. Kommunen arbetar samtidigt proaktivt för att attrahera nya företag och investerare som vill satsa långsiktigt och som kompletterar det lokala utbudet och stärker kommunens profil.

Huvuddelen av Nyköpings företag är små och medelstora företag, endast ett mindre antal har mer än 100 anställda. Nyköpings kommun har en god blandning av offentlig verksamhet, tillverkande industri samt kompletterande kunskaps-, tjänste- och entreprenadverksamheter till dessa och andra branscher. Allt fler företag etablerar sig i Nyköping, inte minst inom byggbranschen och tjänstesektorn. Detta är i hög utsträckning kopplat till byggandet av Ostlänken och den stora satsningen på bostadsbyggandet som pågår. Ostlänken och utvecklingen av området kring Stockholm Skavsta flygplats innebär stora utvecklingsmöjligheter för lokala företag men kommer också att attrahera företag inom nya branscher.

Efterfrågan på mark för verksamheter är hög, särskilt gäller det mark längs E4-an. Med de planerade omvandlingarna av citynära verksamhetsområden till bostadsområden, kommer efterfrågan på ersättningsmark vara stor. En drivande faktor är att arbetsmarknaden mellan Linköping och Stockholm successivt växer samman. Med ökade personflöden finns underlag för nya etableringar där god internationell tillgänglighet, lägre markkostnader än i storstadsområden och närhet till kompetens är avgörande.

En annan viktig och växande näring är besöksnäringen. Den har bidragit till den positiva bilden av Nyköping och har genom expansion och nyetableringar skapat många arbetstillfällen. Besöksnäringen i kommunen är ofta småskalig och bedrivs i mindre företag. Det är viktigt att kommunen skapar förutsättningar för att behålla och utveckla dragningskraften för olika besöksmål, och se till att besöksnäringens intressen kan vägas mot andra markanvändningsintressen.

Nyköping har en stadsnära landsbygd som ligger i det stora tillväxtstråket mellan Stockholm och Norrköping. Infrastruktur och goda kommunikationer innebär en närhet till en stor arbetsmarknad. På landsbygden i Nyköping är cirka 1500 företag verksamma, där de flesta är mikroföretag (mindre än 10 anställda). Företagen är främst verksamma inom jord- och skogsbruk, entreprenad och bygg, konsulttjänster och besöksnäringen.

Idag finns dagligvaruhandel i Tystberga, Vrena, Stigtomta, Jönåker och Nävekvarn. Handeln på dessa tätorter fyller en viktig funktion som en naturlig mötesplats och nav för social sammanhållning.

Gå direkt till verksamhetskartan