Meny

Miljö och riskfaktorer

Miljö och riskfaktorer omfattar allt från störande verksamheter och buller via luftföroreningar och markradon till farliga verksamheter, förorenad mark, transporter av farligt gods, översvämningsrisker samt ras- och skredrisker. Dessa faktorer begränsar möjligheten till markanvändning inom kommunen då de påverkar människors hälsa eller miljö.

En hållbar utveckling av kommunen med avseende på riskfaktorer främjas genom att säkerställa en tydlighet i planeringsförutsättningarna där hänsyn tas till riskkällors påverkan och genom att åtgärder inarbetas i tidigt skede vilket minskar kostnader när problem kan förebyggas.

Miljö och riskfaktorer i Nyköping år 2040

År 2040 är det en självklar del av kommunens hållbara utveckling att förebygga, begränsa och motverka olika miljö-, hälso- och säkerhetsrisker i samband med nybyggnation och exploatering. I Nyköping har människor förbättrade möjligheter att kunna bo i en god bostadsmiljö som är trygg och säker, oavsett socioekonomisk status. Planeringen för bostäder med god miljö har bidragit till en minskning av framtida hälsoproblem i befolkningen

Nyköpings kommun arbetar systematiskt för minskad klimatpåverkan och anpassningen av samhället för ett förändrat klimat. Genom att kommunen planerar för ett robust samhälle minskar kostnaderna till följd av extremväder.

Globala mål för hållbar utveckling

Det här temakapitlet bidrar särskilt till följande globala mål:

Mål-3-Agenda2030.jpg  Mål-11-Agenda2030.jpg  Mål-14-Agenda2030.jpg

 • Hälsa och välbefinnande, mål 3: Översiktsplanen utgår från grundprincipen att all planläggning ska ske på ett sådant sätt att människors hälsa och välbefinnande säkerställs.
 • Hållbara städer och samhällen, mål 11: Miljö-, hälso- och säkerhetsfaktorer ska belysas tidigt i kommunens olika samhällsplaneringsfrågor. Säkerheten och tryggheten ska öka i bebyggelsestrukturen i hela kommunen.
 • Hav och marina resurser, mål 14: Ur ett riskperspektiv är det viktigt att inte förlägga verksamheter som kan riskera att förorena mark och grundvatten där det inte är lämpligt utifrån platsens förutsättning.

Strategier

För Miljö och riskfaktorer gäller följande strategier:

 1. Öka säkerheten och tryggheten i bebyggelsestrukturen i hela kommunen.
  Se till att samhällsplaneringen strävar efter att utveckla ett tryggt och säkert samhälle och offentligt rum oavsett närhet till olycksrisker och brott genom att genomföra adekvata åtgärder kopplade till riskerna.
 2. Miljö-, hälso- och säkerhetsfaktorer ska belysas tidigt i kommunens olika samhällsplaneringsfrågor.

Läs mer om utvecklingsstrategierna.

Ställningstaganden

Här redovisas generella ställningstaganden som gäller miljö- och riskfaktorer. I kartan redovisas ställningstaganden för utpekade miljö- och riskfaktorer samt områdesspecifika ställningstaganden.

Riskhänsyn

 • Samhällsplaneringen ska sträva efter att utveckla Faktaruta om riskobjektett tryggt och säkert samhälle och offentligt rum oavsett närhet till olycksrisker genom att genomföra adekvata säkerhetshöjande åtgärder.
 • Nybyggnation ska lokaliseras där risken är låg avseende ras, skred, översvämning, högt grundvatten och mark med dåliga förutsättningar.
 • Då planer finns på att bygga inom, av kommunen, definierade riskområden ska en detaljerad riskbedömning göras innan beslut om detaljplan och bygglov tas.
 • En riskbedömning ska genomföras inför byggande intill annan transportled (anknytningsväg) där det sker transporter av farligt gods, exempelvis väg/gata fram till industri eller annan verksamhet med behov av sådana transporter.
 • Vid planering av områden där farlig verksamhet, enligt LSO 2§4, kan anläggas ska detta ske i samråd med Sörmlandskustens räddningstjänst.
 • Skyddsvärda objekt bör inte planeras inom riskområdet för ett riskobjekt.
 • Åtgärder som medför en skattad individrisk på 10 - 5 eller högre inte bör accepteras. Risker som har en skattad individrisk på 10 - 7 eller lägre bör anses tolerabla. I intervallet mellan 10 - 5 och 10 - 7 ska alla rimliga åtgärder för att förhindra risken vidtas.

Klimatanpassning

 • Kommunen ska vid planläggning, lovgivning och tillståndsärenden utgå från ett framtida klimatscenario som motsvarar RCP 4,5.
 • En klimatanpassningsplan och skyfallsanalys för kommunen bör tas fram.

Översvämningfaktaruta om 100-årsflöden

 • Byggnadssätt ska anpassas så att risken för olägenhet, till exempel översvämning i låglänta områden, minimeras.
 • I områden med sekundära avrinningsstråk som hotas av 100-års flöden, bör det inte tillkomma någon bebyggelse som skär av befintliga stråk.
 • I områden som hotas av högsta dimensionerande flöde, får samhällsfunktioner av mindre vikt lokaliseras. Exempel är byggnader av lägre värde, byggnader av mer robust konstruktion, vägar med förbifartsmöjligheter, enstaka villor, fritidshus och mindre industrier med liten miljöpåverkan.
 • Endast i områden som inte hotas av 100-årssflöde eller högsta dimensionerande flöde bör riskobjekt och samhällsfunktioner av betydande vikt lokaliseras. Även ny bostadsbebyggelse bör placeras ovanför nivån för högsta dimensionerande flöde.
 • Ny bebyggelse ska inte planeras i befintliga lågpunkter (instängda områden som riskeras översvämmas).
 • I de fall man önskar använda översvämningshotad mark till annat än vad som rekommenderas bör en riskanalys utföras för att bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas för att begränsa konsekvenserna av höga flöden.
 • Vid planering och lovgivning längs kusten bör tillämpas en lägsta golvhöjd på 1 m över högsta beräknade havsvattenstånd. Avsteg från huvudprincipen ska föregås av utredning om behov och genomförande av särskilda skyddsåtgärder.

Förorenad mark

 • Utredningar om förorenad mark ska ske innan det att en detaljplan antas eller bygglov ges.
 • För mark där en bedömning görs att förorening kan lämnas kvar får denna inte byggas över med byggnad.
 • Verksamheter som kan riskera att förorena mark, yt- eller grundvatten ska inte förläggas där det inte är lämpligt utifrån platsens förutsättning.

Vibrationer

 • För vibrationer från järnväg ska nivån 0,4 mm/s (RMS 1-80 Hz) följas vid nybyggnation.

Strålsäkerhet/Magnetfält

 • Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärden ska följas.
 • Nya kraftledningar och elektriska anläggningar bör utformas eller placeras så att exponering för magnetfält begränsas.
 • Nya bostäder, skolor och förskolor bör inte placeras nära el-anläggningar som ger förhöjda magnetfält.
 • Planering och lovgivning ska ske så att magnetfält normalt inte överstiger 0,4 mikrotesla där människor varaktigt vistas.

Störande verksamheter

 • Vid etablering av bostäder, skolor och liknande intill störande verksamheter ska relevanta riskbedömning gällande exempelvis lukt, buller, vibrationer, damm, risk och transporter göras.
 • Områden för bostäder, skolor, vårdinrättningar och liknande ska i möjligaste mån placeras med lämpligt skyddsavstånd från störande verksamheter.
 • Vid planering ska hänsyn tas till befintliga störande verksamheter och lämpliga skyddsavstånd användas. Särskild hänsyn ska tas till känsliga grupper och verksamheter.

Radon

 • Vid planläggning och bygglov ska risken för markradon beaktas. Radonsäker grundläggning krävs inom normal- och högriskområden.
 • Inga byggnader ska ha radongashalter inomhus överskridande rikt- och gränsvärdet på 200 Bq/m3.
 • Vid bostadsexploatering i högriskområden för radon ska en riskutredning för radon genomföras.

Nuläge och bakgrund

Nyköping växer och industriområden omvandlas till bostadsområden. En växande stad innebär mer trafik och fler transporter med tåg, flyg, lastbilar, bussar och bilar, vilka alla kan orsaka störningar. Inom Nyköpings kommun finns bullerutsatta områden som orsakas främst av Stockholm Skavsta flygplats, motorväg och järnväg. Det finns även större områden som inte är störda av samhällsbuller där vi har möjlighet till rekreation.

Nyköping saknar större industriområden med störande verksamheter men här finns många mindre verksamheter med lättare industri. Flertalet är lokaliserade i närhet till bebyggelse exempelvis avloppsreningsverk, värmeverk, lantbruk och skjutbanor. Störningar kan bland annat förekomma i form av buller, damm, lukt och vibrationer.

Inom Nyköpings tätort finns verksamheter som medför transporter av farligt gods, det finns även genomfartsleder genom Nyköpings kommun och mindre orter där farligt gods transporteras, exempelvis E4, riksväg 53 och järnvägen.

Inom kommunen finns områden med översvämningsrisker, främst längs kusten och åarna. Bland annat är Spelhagen och Tessinområdet utsatta. Framtida översvämningsrisker påverkas av klimatförändringarna. I framtiden förväntas havsnivån höjas samt nederbördsmängden och förekomsten av extrema och kraftiga skyfall öka. Detta påverkar också markens stabilitet på grund av ökade flöden och mer variation i grundvattennivåer.

Då Nyköping är en gammal stad och det har funnits industrier under lång tid påträffas förorenad mark både i bebyggda områden och vid nyexploatering. Spelhagen och Kungshagen har tidigare varit deponi, i Nävekvarn finns rester från det gamla järnbruket. Äldre sågverk och plantskolor finns på flera platser. I samband med att tidigare industriområden omvandlas till exempelvis bostäder eller handel sker löpande sanering vilket minskar risken för exponering för befolkningen.

Luftkvaliteten i Nyköpings kommun påverkas av luftföroreningar från andra länder och från trafik, industri och uppvärmning. Lokalt längst vissa vägar i Nyköping tätort och längst E4 överskrids miljökvalitetsmålet för halten partiklar. Beräkningar visar att i Nyköpings kommun exponeras ca 700 personer för halter över målvärdet i sin bostad.

Gå direkt till miljö- och riskkartan

Lämna synpunkter

Samrådet pågick 12 mars - 26 juni 2020.