Meny

Kulturmiljö

Kulturmiljön omfattar allt i vår miljö som människan har påverkat, direkt eller indirekt. Det innebär att nästan allt vi ser är kulturmiljö och det kan exempelvis röra sig om bebyggelse, lämningar på land eller i vatten eller hela landskap.

I Nyköpings kommun finns en mångfald av kulturmiljöer på landsbygden, i tätorterna och i centralorten som utgör en viktig del i kommunens attraktivitet och identitet. Avtrycken från tidigare epoker i form av kulturhistoriska minnesmärken, unika karaktärsdrag och attraktiva miljöer är en viktig förutsättning för kommunens attraktionskraft och för en hållbar utveckling, miljömässigt, ekonomiskt och socialt.

Befintlig bebyggelse skapar identitet åt en plats, en karaktär och variation som är en stor tillgång när våra stads- och landsbygdsmiljöer utvecklas. Dessa kvaliteter bör tas tillvara i framtida utveckling av centralort och landsbygd och nya tillägg bör influeras av ny tidstypisk arkitektur enligt nya stadsbyggnadsideal.

Kulturmiljön i Nyköping år 2040

År 2040 bidrar kulturmiljöerna i Nyköpings kommun till kontinuitet i centralortens och landsbygdens karaktär och till en upplevd trygghet och tydlighet i var man befinner sig. Detta genom att kulturmiljöerna och kulturvärdena tas tillvara och utgör en självklar, synlig och uppmärksammad del i Nyköpings kommuns attraktivitet och identitet. Kulturmiljövärdena samspelar med stärkta sociala värden. Samtidigt har nya tillägg tillåtits få bidra till identiteten med sin tidstypiska karaktär.

Globala mål för hållbar utveckling

Det här temakapitlet bidrar särskilt till följande globala mål:

Mål-11-Agenda2030.jpg  Mål-12-Agenda2030.jpg  Mål-16-Agenda2030.jpg

 • Hållbara städer och samhällen, mål 11: Kulturhistoriska och estetiska värden har stor betydelse för utvecklingen av hållbara och attraktiva livsmiljöer. Översiktsplanens intention är att vara en förebild i samspelet mellan bevarande och utveckling.
 • Hållbar konsumtion och produktion, mål 12: Vid all planering ska befintliga kulturmiljöer och platsens unika karaktärsdrag identifieras och analyseras så att de kan omhändertas på rätt sätt och bidra till en god gestaltad livsmiljö. Vid behov ska kulturvärden skyddas.
 • Fredliga och inkluderande samhällen, mål 16: Kommunen ska verka för att kulturvärdena uppmärksammas för att därigenom stärka medborgares och fastighetsägares förståelse, delaktighet och ansvarstagande för den egna kulturmiljön.

Strategier

Kulturmiljön omfattas av den övergripande utvecklingsstrategin:

5. Stärk Nyköpings identitet och livsmiljö

Läs mer om utvecklingsstrategierna.

Ställningstaganden

Här redovisas generella ställningstaganden som gäller kulturmiljön. I kartan redovisas ställningstaganden för utpekade kulturmiljötyper och områdesspecifika ställningstaganden.

Här redovisas generella ställningstaganden som gäller kulturmiljön. I kartan redovisas ställningstaganden för utpekade riksintressen för kulturmiljövård och utvalda värdefulla kulturmiljöer.

Generella ställningstaganden

 • Nyköpings kommuns identitet ska stärkas genom att värdena i kulturmiljön uppmärksammas och tas tillvara.
 • Befintliga kulturmiljöer och unika karaktärsdrag på platsen ska identifieras och analyseras för att sedan tas tillvara i utvecklingen och bidra till den nya bebyggelsens attraktionskraft och identitet. Vid behov ska kulturvärdena skyddas med planbestämmelser.
 • Kulturvärden ska alltid beaktas i kommunens planering, lovgivning och byggande. Tillägg och förändringar ska ta hänsyn till och samspela med befintliga byggnaders, bebyggelseområdens och landskapets värden och kvaliteter.
 • Värdefulla byggnader och miljöer, bland annat inom befintliga verksamhetsområden, ska om möjligt tas tillvara och utvecklas för nya ändamål och markanvändningar samt vid behov skyddas.
 • Kommunen ska särskilt uppmärksamma kulturvärdena för att stärka medborgares och fastighetsägares förståelse, delaktighet och ansvarstagande för den egna kulturmiljön, samt skapa möjlighet att bidra till kulturvärdenas utveckling.
 • Planeringsunderlag som beskriver kommunens kulturhistoriska värden och som ska användas i planeringen.

Nyköping centralorts kulturmiljövärden

 • Den befintliga bebyggelsen i Nyköpings centralort har en lång historia och hur staden har utvecklats kan tydligt läsas i bebyggelsen. När centralorten utvecklas och kompletteras ska dess historiska utveckling och de karaktärer som präglar staden fortfarande vara tydliga och avläsbara.
 • I stadskärnan är omsorgen om gestaltning särskilt viktig. Bebyggelsen ska utformas och utvecklas med omsorg om dess unika historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Tillägg och förändringar ska samspela med och respektera kvaliteter och värden i den befintliga bebyggelsen.
 • Vid detaljplaneläggning i eller i anslutning till riksintresseområde för kulturmiljö som bedöms påverka riksintresset ska alltid konsekvensanalyser för kulturmiljön upprättas. Vid bygglovsprövning ska konsekvensanalysen vara behovsanpassad utifrån byggnadens och miljöns utpekade kulturhistoriska värden.
 • En avvägning mellan bevarande av kulturmiljöer och behovet av att stärka de sociala värdena ska särskilt uppmärksammas i kommunens storskaliga områden från modernismen.

Kulturmiljöer i vatten

 • En sårbarhetsanalys bör göras över vilka vattenområden som sannolikt kan hysa maritima kulturmiljöer.
 • Vid inrättande av nya farleder, kabeldragningar, muddringar och nya anläggningar i vatten ska en marinarkeologisk förundersökning övervägas och hänsyn tas till maritima kulturmiljöer och fartygslämningar.

Fornminnen

 • Vid planläggning ska alltid fornlämningsförekomsten kontrolleras. Fornlämningarna är lagskyddade och för åtgärder inom 100 meter bör samråd ske med Länsstyrelsen.

Nuläge och bakgrund

Nyköpings landsbygd präglas till stor del av ett rikt och attraktivt kulturlandskap. De stora godsen med sina slott och herrgårdar med tillhörande alléer och parker, bergsbruken vid Tunaberg, äldre kyrk-och skolbyar, ensamgårdar samt torp och backstugor utgör alla delar av landsbygdens kulturlandskap.

Landskapet är varierat med omväxlande skogs- och kulturlandskap och längs med kusten finns ett fåtal men unika skärgårdsmiljöer bevarade. De förhållandevis korta avstånden mellan olika kulturmiljöer gör dem lättillgängliga för besökare. Många av dessa kulturmiljöer omfattas av riksintresse, men utan mer konkreta skydd eftersom de ligger utanför detaljplan.

I kommunens mindre tätorter och byar är kulturvärdena ofta knutna till antingen kyrko-och skolmiljöer eller till industri- och bruksmiljöer samt till tidigare järnvägsstationer. Kulturmiljöerna ingår oftast inom detaljplanelagt område men är sällan skyddade då många av tätorternas detaljplaner är gamla.

Kommunen har flertalet rika fornlämningsmiljöer, ofta knutna till riksintressena för kulturmiljövård.

Vissa av kommunens kulturmiljöer har idag ett lagstadgat skydd som fornlämning och byggnadsminne, men många objekt och miljöer står utan skydd i detaljplan.

Centralorten har med sin äldre stadskärna och långa historia en mångfald av kulturmiljöer som bidrar starkt till centralortens identitet och attraktivitet; såsom Nyköpingshus, stora torget och miljöerna i rutnätsstaden. Många av kulturmiljöerna finns inom gångavstånd från varandra. Flera av de mest värdefulla kulturmiljöerna ligger inom riksintresset för stadskärnan och är inom detaljplanelagt område, men förhållandevis få kulturmiljöer är skyddade i detaljplan.

Gå direkt till kulturmiljökartan