Meny

Fritid, idrott och kultur

Fritid, idrott och kultur omfattar fritids- och idrottsanläggningar, kulturlokaler (till exempel teatrar, regionsmuseum, bibliotek, kulturskola, mm) samt andra besöksintensiva anläggningar.

Ett rikt kultur- och fritidsutbud bidrar till att skapa ett attraktivt samhälle som människor vill bo och leva i. Delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter bidrar även till att skapa sammanhang och samhörighet, verkar inkluderande genom möten över generationsgränser och bidrar till integration mellan olika samhällsgrupper. Att det finns god tillgång till platser för både spontan och organiserad idrott är betydelsefullt för folkhälsa och delaktighet.

God tillgång till platser för föreningslivet skapar förutsättningar för ett livskraftigt och hållbart civilsamhälle som möjliggör gemenskap och fungerar som ett extra skyddsnät för den enskilda kommuninvånaren.

Antalet deltagare i fritids- och kulturaktiviteter ökar i samma takt som antalet kommuninvånare. Med en större befolkning ställs därför högre krav på befintliga fritids- och kulturanläggningar, samtidigt som det finns ett behov av nya anläggningar vid bebyggelseutveckling.

Fritid, idrott och kultur i Nyköping år 2040

År 2040 har alla invånare i Nyköpings kommun en god och jämlik tillgång till - och förutsättningar för - att delta i idrott, kultur och fritid. Det finns god tillgänglighet till kultur- och fritidsverksamhet i centralorten, tätorter och landsbygd.

I Nyköpings kommun har alla människor oavsett kön, ålder, socioekonomiska förutsättningar och funktionsvariation lätt att ta sig till områden med fritid-, idrotts- och kulturfunktioner. Idrottsplatser, i första hand för spontanidrott och för lokala klubbar med ungdomsverksamhet, är tillgängliga inom gång- eller cykelavstånd från bostaden. Offentliga miljöer och mötesplatser är anpassade utifrån lokala behov och upplevs trygga, särskilt av barn.

Anläggningar för fritid, idrott och kultur är ofta samlokaliserade fungerar som mötesplatser mellan olika bostadsområden och intressegrupper. Där ser och möter människor med olika bakgrunder och förutsättningar varandra.

Mötesplatserna upplevs trygga och välkomnande. Större idrottsplatser som används av flera olika bostadsområden bidrar till att öka integrationen mellan grupper. Kopplingar mellan fritidsområden, kulturlokaler, idrottsanläggningar, parker och naturområden med gröna stråk, gång- och cykelvägar, har skapat ett rekreationslandskap som sammantaget innebär ett större rekreativt värde än de ingående delarna var för sig. Detta bidrar till integration mellan områden och av människor.

Globala mål för hållbar utveckling

Det här temakapitlet bidrar särskilt till följande globala mål:

Mål-3-Agenda2030.jpg  Mål-10-Agenda2030.jpg  Mål-11-Agenda2030.jpg

 • Hälsa och välbefinnande, mål 3: Möjligheter för alla människor att röra sig efter egen förmåga, både ute och inne, är en viktig del i att bygga en god folkhälsa. Kulturen spelar också en stor roll i att fylla människors liv med mening och utmaningar.
 • Minskad ojämlikhet, mål 10: Ojämlikhet handlar ofta om bristen på rättvis tillgång till resurser och nyttigheter. Översiktsplanens intention är att skapa ett samhälle där alla har god tillgång till fritids- idrotts- och kulturaktiviteter vilket bland annat bidrar till en starkare social sammanhållning.
 • Hållbara städer och samhällen, mål 11: Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bland annat offentliga platser och lokaler där medborgarna kan utöva fritidsaktiviteter och idrott och ta del av kulturevenemang.

Strategier

För fritid, utbildning och kultur gäller följande strategier:

 1. Gör anläggningar för fritid, idrott och kultur tillgängliga för alla: Säkerställ att alla människor i kommunen, med fokus på barn, unga och människor med funktionsvariation, har tillgång till fritid, idrott och kultur genom att de på ett hållbart sätt kan ta sig till platser där funktionerna finns.
 2. Tillvarata kulturen i samhällsplaneringen: Kulturen tas tillvara som resurs och drivkraft i samhällsutvecklingen och behöver komma in tidigt i stadsplaneringen.

Läs mer om utvecklingsstrategierna.

Ställningstaganden

Här redovisas generella ställningstaganden som gäller fritid, idrott och kultur. I kartan redovisas områdesspecifika ställningstaganden.

 • Åtgärder och bebyggelse på mark som har stor betydelse för friluftsliv, rekreation och fysisk aktivitet och som påtagligt kan skada dess värden ska undvikas. Leder och spår i naturen ska beaktas i planeringen.
 • Kommuninvånarnas behov av kultur ska tas i beaktande i större förtätnings- och nybyggnadsprojekt av bostäder.
 • Utveckling av befintlig och ny idrotts- och fritidsverksamhet ska belysas i ett tidigt skede av planarbetet både vid ny exploatering och i områden som planeras för förtätning. Möjlighet till förbättringar i den befintliga strukturen och ökad integrering av idrotts- och fritidsverksamhet bör studeras.
 • Kommunen ska i planeringen av nya kultur- och idrottsanläggningar beakta olika behov, särskilt barn- och jämställdhetsperspektiven.
 • Befintliga markområden för rekreation, lek och motion ska säkras. Mark ska reserveras i nya strategiska lägen.
 • Behov av ytor för egenorganiserade aktiviteter som utegym, spontanidrottsplatser samt motionsspår bör tillgodoses. Allas behov och intressen ska beaktas oavsett ålder, kön, bakgrund och rörelseförmåga. Spontanidrott bidrar till tryggare och levande livsmiljöer samtidigt som det tillgängliggör idrottsmöjligheter för barn med olika förutsättningar.
 • Om- och nybyggnation av skollokaler med tillhörande utomhusytor ska planeras för att lokaler och utomhusytor ska kunna samnyttjas efter skoltid av allmänhet, musik- och kulturanordnare och övrigt civilsamhälle.

Nuläge och bakgrund

Det finns ett brett och stort utbud av idrotts- och fritidsanläggningar i Nyköpings kommun, både i centrum och på landsbygden. Rosvalla är av regionalt intresse som idrotts- och eventanläggning. Det finns behov av nya idrottsanläggningar i form av ett flertal fullstora hallar. Utöver det generella behovet, varierar behoven på områdesnivå. Boende i vissa områden har större avstånd till centrala idrotts- och fritidsanläggningar, vilket i sin tur påverkar förutsättningarna för barn och ungas deltagande i organiserade aktiviteter.

Det finns flera platser för kultur: Culturum, Nyköpings Teater samt Träffen liksom bryggeriområdet. I Nyköpings kommun finns tre museer och sju konstgallerier.

Bibliotek och aulor i vissa skolor fungerar också som kulturlokaler där bland annat Kulturskolan bedriver verksamhet.

Gå direkt till kartan idrott och fritid